Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2018 – 2019 trường Nguyễn Trãi – Thanh Hóa lần 1

36653031386565663037346237363739336634613936383233653334346162336236626663666638373866383962323966383130643264633335303566613239
Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào 03:30 AM ngày 10-04-2019 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 225 | Lượt Download: 0 | File size: 0.386665 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 - LẦN 1
MÔN: TOÁN
Năm học: 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
Đề thi có 6 trang, gồm 50 câu trắc nghiệm.

Mã đề: A
Câu 1.

Đồ thị hàm số y   x 4  x 2  3 có bao nhiêu điểm cực trị?
A. 2.
B. 3.
C. 1.

D. 0.

Câu 2.

Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y  x 3  mx 2  (2m  3) x  3 đạt cực đại tại x  1 ?
A. m  3. .
B. m  3. .
C. m  3. .
D. m  3. .

Câu 3.

Bác An gửi vào một ngân hàng số tiền 5 triệu đồng với lãi suất 0, 7% / tháng. Sau sáu tháng gửi
tiền, lãi suất tăng lên 0,9% / tháng. Đến tháng thứ 10 sau khi gửi tiền, lãi suất giảm xuống
0, 6% / tháng và giữ ổn định. Biết rằng nếu bác An không rút tiền ra khỏi ngân hàng thì cứ sau
mỗi tháng, số tiền lãi sẽ được nhập vào vốn ban đầu (người ta gọi đó là lãi kép). Hỏi sau một
năm gửi tiền, bác An rút được số tiền gần nhất với số nào sau đây?
A. 5.453.000 đồng.
B. 5.436.000 đồng.
C. 5.468.000 đồng.
D. 5.463.000 đồng.

Câu 4. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?
A. y   x 4  2 x 2  1 .

y

B. y   x 4  2 x 2  1 .
C. y  x 4  3 x 2  1 .
D. y  x 4  2 x 2  1 .

1

1

-1

0

x

-1

Câu 5.

Cho hàm số y 
đường tiệm cận?
A. 0.

Câu 6.

Câu 7.

x 1
. Có tất cả bao nhiêu giá trị m để đồ thị hàm số có đúng hai
mx  2 x  3
2

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên không chia hết cho 5, gồm 4
chữ số khác nhau?
A. 120.
B. 72.
C. 69.
D. 54.

1
Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y   x 3  mx 2  (2m  3) x  m  2 nghịch biến
3
trên  ?
 m  3
.
A. 3  m  1 .
B. m  1 .
C. 
D. 3  m  1 .
 m  1.

Trang 1/6 - Mã đề: A

2x  1
có đồ thị (C ) và đường thẳng d : y  x  m . Giá trị của tham số m để d
x 1
cắt (C ) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho AB  10 là:
A. m  1 hoặc m  6 . B. 0  m  5 .
C. m  0 hoặc m  6. . D. m  0 hoặc m  7 .

Câu 8.

Cho hàm số y 

Câu 9.

Bất phương trình 2  x  3x  1  6 có tập nghiệm là:
9

B.  ;  .
4


A.  ; 2 .

9

C.  ;  .
4


D.  ;2  .

Câu 10. Phương trình nào sau đây là phương trình của đường tròn tâm I  1; 2  , bán kính bằng 3?
2

2

B.  x  1   y  2   9 .

2

2

D.  x  1   y  2   9 .

A.  x  1   y  2   9 .
C.  x  1   y  2   9 .

2

2

2

2

Câu 11. Cho tập hợp A gồm 12 phần tử. Số tập con gồm 4 phần tử của tập hợp A là:
8
4
4
A. A12 .
B. C12 .
C. 4! .
D. A12 .
1

Câu 12. Bất phương trình

 2 x  1

21
x  1 có tập nghiệm là:

 5  1 
A.  ;  1   0;  \   .
 4  2
 5  1 
C.  ; 1   0;  \   .
 4 2

 5  1 
B.  ;  1   0;  \   .
 4  2
 5
D. S   ;  1   0;  .
 4

Câu 13. Cho hai đường thẳng song song d1 , d 2 . Trên d1 lấy 6 điểm phân biệt, trên d 2 lấy 4 điểm phân
biệt. Xét tất cả các tam giác được tạo thành khi nối các điểm đó với nhau. Chọn ngẫu nhiên một
tam giác. Xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh thuộc d1 là:
A.

2
.
9

B.

5
.
9

C.

3
.
8

D.

5
.
8

Câu 14. Với giá trị nào của tham số m thì phương trình 3sin x  m cos x  5 vô nghiệm?
A. m  4 .

B. m  4 .

C. m  4 .

D. 4  m  4 .

1 4
2
Câu 15. Cho chuyển động thẳng xác định bởi phương trình S (t )   t  3t  2t  4 , trong đó t tính
4
bằng giây (s) và S tính bằng mét (m). Tại thời điểm nào vận tốc của chuyển động đạt giá trị lớn
nhất?
A. t  1 .
B. t  2 .
C. t  2 .
D. t  3 .
2 
Câu 16. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có trọng tâm G  ;0  , biết M(1; 1) là
3 
trung điểm cạnh BC. Tọa độ đỉnh A là:
A. (2; 0).
B.  2;0  .
C.  0;  2  .
D. (0; 2).

Câu 17. Một tổ có 4 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Số cách xếp các học sinh đó thành một
hàng dọc sao cho 4 học sinh nam đứng liền nhau là:
A. 17820.
B. 17280.
C. 5760.
D. 2820.

Trang 2/6 - Mã đề: A

Câu 18. Giới hạn lim
x 3

a
x  1  5x  1 a
 , với a, b  Z , b  0 và là phân số tối giản. Giá trị của a  b
b
b
x  4x  3

là:
A. 1 .

B. 1 .

Câu 19. Cho hai số thực dương a và b . Biểu thức

5

a
b

3

C.

9
.
8

b
a

a được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ
b

D.

1
.
9

hữu tỉ là:
30
31
A.  a  .
b

1

1

7
B.  a  .
b

6
C.  a  .
b

x3
là:
2 x
B. D  (; 3)  (2; ) .
D. D  (3; 2) .

31
30
D.  a  .
b

Câu 20. Tập xác định của hàm số y  log 2
A. D   \ {  3; 2} .

D  [  3; 2] .

C.

Câu 21. Số nghiệm của phương trình cos 2 x  cos x  2  0 trong đoạn  0; 2  là:
A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.

Câu 22. Cho hàm số y   x3  3x 2  3x  2 . Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?
A. Hàm số đồng biến trên  .
B. Hàm số nghịch biến trên  .
C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 và nghịch biến trên khoảng 1;   .
D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;1 và đồng biến trên khoảng 1;   .
Câu 23. Tập xác định của hàm số y 
A.  1; 4  \ 2;3 .x 1
là:
x  5x  6 4  x
2

B.  1; 4  .C.  1;4 \ 2;3 .

D.  1; 4  \ 2;3 .

4
2
Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số y  2sin x  cos x  3 bằng:

A.

31
..
8

B. 5. .

C. 4. .

D.

24
.
5

Câu 25. Phương trình các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y 
là:
A. x  2 và y  3 .

B. y  2 và x  3 . C. x  2 và y  1 .

1  3x
lần lượt
x2

D. x  2 và y  1 .

Câu 26. Một lớp có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng
giải bài tập. Xác suất để 4 học sinh được chọn có cả nam và nữ là:
4651
4615
4610
4615
..
..
..
..
A.
B.
C.
D.
5236
5236
5236
5263
Câu 27. Cho a, b, c  0; a  1; b  1 . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

Trang 3/6 - Mã đề: A

A. log a (b.c )  log a b  log a c .
1
log a b 
.
D. log ac b  c log a b .
log b a

B. log a b.log b c  log a c .

C.

45

1 

Câu 28. Số hạng không chứa x trong khai triển  x  2  là:
x 

5
A. C45 .

5
B. C45 .

15
C. C45 .

15
D. C45 .

Câu 29. Cho hình chóp tứ giác đều có tất cả các cạnh bằng a . Côsin của góc giữa mặt bên và mặt đáy
bằng:
1
1
1
1
.
.
A.
B. .
C. .
D.
3
2
3
2
Câu 30. Hàm số y  4  x 2 đạt giá trị nhỏ nhất tại:
A. x  2 .

C. x  0 ; x  2 .

B. x  0 .

D. x  0 ; x  2 .

Câu 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, tam giác SAD vuông tại S và nằm trong
mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết AB=a, SA=2SD, mặt phẳng (SBC) tạo với mặt
phẳng đáy một góc 600 . Thể tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A.

15a 3
.
2

B.

3a 3
.
2

C.

5a 3
.
2

D. 5a 3 .

Câu 32. Trong bốn giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng  ?
3x  4
3x  4
3x  4
.
.
.
A. lim
B. lim
C. lim
x  x  2
x 2
x 2
x2
x2

3x  4
.
x  x  2

D. lim

Câu 33. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có M(2;0) là trung điểm của cạnh AB.
Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình là 7x 2y 3=0 và
6x y 4=0. Phương trình đường thẳng AC là:
A. 3x 4y 5=0.
B. 3x+4y+5=0.
C. 3x 4y+5=0.
D. 3x+4y 5=0.
Câu 34. Điều kiện xác định của hàm số y  tan 2 x là:
A. x 
Câu 35. Cho


4

 k .

B. x 


2

 k .

C. x 


8

k


2

.

D. x 


4

k


2

.

khối

lăng trụ đứng ABC . A ' B ' C ' có đáy ABC là tam giác cân với
  120° , mặt phẳng  A ' BC ' tạo với đáy một góc 60 . Tính thể tích của
AB  AC  a, BAC

khối lăng trụ đã cho bằng:
3 3a 3
.
A.
8

9a 3
.
B.
8

a3 3
.
C.
8

3a3
.
D.
8

Câu 36. Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm trên R và có đồ thị của hàm số y  f '  x  như hình vẽ.
2
Xét hàm số g  x   f  x  2  .

Trang 4/6 - Mã đề: A

Mệnh đề nào sau đây sai?
A. Hàm số g(x) nghịch biến trên (0; 2) .

B. Hàm số g(x) đồng biến trên  2;    .

C. Hàm số g(x) nghịch biến trên  ;  2  .

D. Hàm số g  x  nghịch biến trên (1;0) .

Câu 37. Cho a, b  0 ; a , b  1; a  b 2 . Biểu thức

P  log

a

b2 

2
log a a có giá trị bằng:
b2

A. 6.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 38. Dân số thế giới cuối năm 2010, ước tính khoảng 7 tỉ người. Hỏi với mức tăng trưởng 1,5% mỗi
năm thì sau ít nhất bao nhiêu năm nữa dân số thế giới sẽ lên đến 10 tỉ người?
A. 2.
B. 28.
C. 23.
D. 24.
Câu 39. Cho hình chóp đều S.ABCD có AC=2a, góc giữa mặt phẳng (SBC) và mặt đáy bằng 45 . Thể
tích của khối chóp S.ABCD bằng:
A. a3 2 .

B.

2 3a 3
.
3

C.

a3 2
.
3

D.

a3
.
2

Câu 40. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy và
SA  a 3 . Góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) bằng:
A. acr sin

3
.
5

Câu 41. Hàm số y 

B. 45 o .

C. 60 o .

D. 30o .

x2
có đồ thị là hình nào sau đây?
x 1

Trang 5/6 - Mã đề: A

y

y

3
2

A.

.

.

B.

-2

0

-1

-2

x

1

y

.

D.

x

1

-2
1

.

1

1
-1 0

-1 0

y

2

-2

C.

1

1

-1 0

x

1

x

Câu 42. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số y  x 3  6 x 2  mx  1 đồng biến trên khoảng  0;   ?
A. m  0 .

B. m  0 .

C. m  12 .

D. m  12 .

2
Câu 43. Bất phương trình mx  2  m  1 x  m  7  0 vô nghiệm khi:

A. m 

1
.
5

B. m 

1
.
4

C. m 

1
.
5

D. m 

1
.
25

D. m 

2
.
4

Câu 44. Bất phương trình mx  x  3  m có nghiệm khi:
A. m 

2
.
4

B. m  0 .

C. m 

2
.
4

Câu 45. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B và cạnh bên SB vuông góc với mặt
phẳng đáy. Biết SB  3a, AB  4a, BC  2a . Khoảng cách từ B đến mặt phẳng (SAC) bằng:
A.

12 61a
.
61

B.

3 14a
.
14

C.

4a
.
5

D.

12 29a
.
29

Câu 46. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông, SA  (ABCD ) . Gọi M là hình chiếu của A
trên SB. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. AM  SD .
B. AM  ( SCD) .
C. AM  CD .
D. AM  ( SBC ) .
Câu 47. Cho hàm số y  2 x3  3x2  1 có đồ thị (C ) và đường thẳng d : y  x  1 . Số giao điểm của (C )
và d là:
A. 1.

B. 3.

C. 0.

2
2
Câu 48. Số nghiệm của phương trình x  2 x  5  x  2 x  3 là:
A. 2.
B. 3.
C. 1.

D. 2.

D. 0.

Trang 6/6 - Mã đề: A

Câu 49. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD. Gọi M là trung điểm SC, mặt phẳng (P) chứa AM và song
song với BD chia khối chóp thành 2 khối đa diện. Đặt V1 là thể tích khối đa diện có chứa đỉnh S
và V2 là thể tích khối đa diện có chứa đáy. Tỉ số
A.

V1 3
 .
V2 2

B.

V1 1
 .
V2 2

V1
bằng:
V2

C.

V1 2
 .
V2 3

D.

V1
 1.
V2

Câu 50. Hàm số nào sau đây có đồ thị như hình bên?

A. y  x 3  3 x 2  1 .

B. y  x 3  3 x 2  1 .

C. y   x 3  3 x 2  1 .

D. y  

x3
 x2  1
3

-----------------------Hết---------------------------

Trang 7/6 - Mã đề: A

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

Câu 1.

ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL KHỐI 12 - LẦN 1
MÔN: TOÁN
Năm học: 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút.

y '  4 x 3  2 x  2 x(2 x 2  3) ; y '  0  x  0

Đạo hàm đổi dấu từ + sang âm khi qua x=0 nên x=0 là điểm cực trị của hàm số
Chọn: C.
Câu 2.

Câu 3.

 y '(1)  3.12  2m.1  2m  3  0
m3
Để hàm số đạt cực đại x  1 thì 
y
''(1)

6.1

2
m

0

Chọn: D.
Gọi số tiền gửi vào vào là M đồng, lãi suất là r /tháng.
Cuối tháng thứ n: số vốn tích luỹ được là: Tn  M (1  r ) n .
Số vốn tích luỹ của bác An sau 6 tháng gửi tiền với lãi suất 0, 7% / tháng là:
6

T1  5. 1, 007  triệu đồng;
Số vốn tích luỹ của bác An sau 9 tháng gửi tiền ( 3 tháng tiếp theo với lãi suất 0,9% / tháng) là:
3

6

3

T2  T1. 1, 009   5. 1, 007  . 1, 009  triệu đồng;
Do đó số tiền bác An lĩnh được sau 1 năm (12 tháng) từ ngân hàng ( 3 tháng tiếp theo sau đó
với lãi suất 0, 6% / tháng) là:
3

6

3

3

T  T2 . 1, 006   5. 1, 007  . 1, 009  . 1, 006  triệu đồng  5452733, 453 đồng.
Chọn: A.
Câu 4.

Đây là hàm số bậc 4 trùng phương có 3 cực trị và đồ thị hướng xuống nên a  0, b  0 .
Chọn: A.

Câu 5.

+ f ( x)  mx 2  2 x  3 có bậc  1 nên đồ thị hàm số luôn có 1 tiệm cận ngang.
Do đó đồ thị hàm số cần có đúng 1 tiệm cận đứng.
3
+ m  0 , đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng là đường thẳng x   m = 0 thỏa bài toán.
2
+ m  0 , đồ thị hàm số có đúng 1 tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình mx2 - 2x + 3 = 0
có nghiệm kép hoặc có hai nghiệm phân biệt trong đó có nghiệm x = 1
 f  0
 1  3m  0
1


m
0

  f
  1  3m  0 
3


  f 1  0
 m  1  0
 m  1
 
 1

Vậy m  0; ; 1 .
 3

Chọn: D.

Câu 6.

Gọi số cần tìm có dạng abcd

d có 3 cách chọn (d  0; 5)
a có 3 cách chọn (a  0; d )

b có 3 cách chọn (b  a; d )
c có 2 cách chọn:
Trang 1/6 - Mã đề: A

Vậy theo quy tắc nhân có 3.3.3.2  54 số thỏa mãn yêu cầu bài toán.
Chọn: D.
Câu 7.

Tập xác định: D   . Ta có y    x 2  2mx  2m  3 . Để hàm số nghịch biến trên  thì

a y  0
 1  0
y  0, x    
 2
 3  m  1

m

2
m

3

0


0


Chọn: A.
Câu 8.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị (C ) và đường thẳng d

 x  1
2x 1
 xm  2
x 1
 x  (m  1) x  m  1  0 (1)
Khi đó d cắt (C ) tại hai điểm phân biệt A , B khi và chi khi phương trình (1) có hai nghiệm
2
(m  1)  4(m  1)  0
 m  1  m  5 (*)
phân biệt khác 1  
2
(1)  ( m  1)  m  1  0

Ta có


A( x1 ; x1  m), B ( x2 ; x2  m)  AB  ( x2  x1 ; x2  x1 )  AB  2( x2  x1 ) 2  2 x2  x1 ,

 x1  x2  1  m
và 
. Từ đây ta có
 x1 x2  m  1

AB  10  x2  x1  5  ( x2  x1 )2  4 x1 x2  5
m  0
 (1  m)2  4(m  1)  5  m2  6m  0  
(thỏa (*) )
m  6
Vậy chọn m  0  m  6 .
Chọn: C.

Câu 9.

 2  x  0

x  2
9
2  x  3x  1  6


x
2  x  3x  1  6 
9
 2  x  0
2  x 
4


4
 2  x  3 x  1  6
9

Bất phương trình có tập nghiệm S   ; `
4

Chọn: B.

Câu 10.
Chọn: D.
4
Câu 11. Số cách chọn 4 phần tử từ 12 phần tử bằng: C12 .

Chọn: B.
Câu 12.

1
1
4 x 2  5 x


0
(2 x  1) 2 x  1
(2 x  1)2  x  1
 5  1 
Bất phương trình có tập nghiệm S   ;  1   0;  \   .
 4  2
Chọn: A.

Câu 13.

n ()  C62 .C41  C61 .C42
Trang 2/6 - Mã đề: A

Gọi A là biến cố được tam giác có hai đỉnh thuộc d1 thì n(A)= C62 .C41

C62 .C41
n( A)
5
 2 1

Xác suất để thu được tam giác có hai đỉnh thuộc d1 là: P(A) =
1
2
n() C6 .C4  C6 .C4 8
Chọn: D.
Câu 14. 3sin x  m cos x  5(VN )  32  m 2  52  m 2  42  4  m  4
Chọn: D.
t  2
3
2
. Lập bảng biến
Câu 15. Ta có vận tốc v  t   S '  t   t  6t  2  v '  t   3t  6  0  
t   2
thiên ta có v  t  đạt giá trị lớn nhất khi t  2 .
Chọn: B.



G

trọng
tâm
tam
giác
ABC
nên:
MA

3
MG  A(0; 2)
Câu 16.
Chọn: D.

Câu 17. Coi 4 học sinh nam là một phần tử X, hoán vị 6 phần tử gồm X và 5 học sinh nữ có 6!
cách.
Ứng với mỗi cách xếp trên đều có 4! cách hoán vị 4 học sinh nam
 Theo quy tắc nhân số cách xếp là: 6!4!=17280
Chọn: B.
Câu 18. Ta có lim
x 3

x  4 x  3  x  3 x
x x  4x  3
x  1  5x  1
9
 lim
 lim

x 3
8
x  4x  3
x  1  5 x  1  x  3 x  1 x 3  x  1 x  1  5 x  1

Suy ra a  9; b  8  a  b  1 .
Chọn: A.
Câu 19.

1
5

5

1
15

a 3 b a a b a
     
b a b b a b

1
30a
b

1 1 1
 
5 15 30
1 1 1
 
5 15 30

1

 a 6
 
b

Chọn: C.
Câu 20. Hàm số log 2

x3
x3
 0  3  x  2 .
có nghĩa khi
2 x
2 x

Chọn: D.

cos x  1  x  k 2
2
Câu 21. Ta có cos x  cos x  2  0  
cos x  2(vn)
x   0; 2   x   ; x  2
Chọn: A.
Câu 22. TXĐ: D   . Ta có y '  3 x 2  6 x  3  3( x  1) 2  0 , x  
Chọn: B.
x 1  0
x 1
1  x  4


có nghĩa khi 4  x  0
Câu 23. Hàm số y  2
x  5x  6 4  x
 x  2, x  3
 x2  5x  6  0


Trang 3/6 - Mã đề: A

TXĐ D=  1; 4  \ 2;3
Chọn: A.
Câu 24. TXĐ: D   . Biến đổi y  2 sin 4 x  sin 2 x  4 . Đặt t  sin 2 x , 0  t  1
Xét hàm số f (t )  2t 4  t 2  4 liên tục trên đoạn [0;1]. f (t )  8t 3  2t  2t (4t 2  1)
Trên khoảng (0;1) phương trình f '(t )  0  t 

1
2

 1  31
Ta có: f (0)  4; f    ; f (1)  5
2 8
31
1
31
1
 k
khi sin 2 x   cos 2 x  0  x  
Vậy min f (t ) 
tại t   min y 
t 0;1
8
2
8
2
4
2
R
Chọn: A.
1  3x
1  3x
  và lim 
  nên đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là x  2
x  ( 2) x  2
x  ( 2) x  2
1  3x
 3 nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là y  3
Ta có lim
x  x  2
Chọn: A.

Câu 25. Ta có lim 

Câu 26.

n     C354
4
4
4
Gọi A là biến cố 4 học sinh được gọi có cả nam và nữ. Khi đó n  A  C35  C20  C15

n  A

4
C354  C20
 C154 4615


Vậy P  A  
n 
C354
5236

Chọn: B.
1
Câu 27. Sai, vì log ac b  log a b
c
Chọn: D.
k

45 k
k x
 1 
Câu 28. Số hạng tổng quát C x   2   Ck45 .  1
 Ck45 x 453k
2k
x
x


Số hạng không chứa x tương ứng với 45  3k  0  k  15 .
k
45

45 k

15

15
Vậy số hạng cần tìm C15
45 .  1  C45

Chọn: D.
Câu 29.

H là trung điểm CD
a 2
a 2
 SO  SA2  OA2 
2
2
  SO  2
Khi đó tan  tan SHO
OH

Ta có: OA 

Trang 4/6 - Mã đề: A

Do đó cos 

1
3

Chọn: A.

x

Câu 30. TXĐ: D   2; 2 . Ta có: y 

x

; y  0 

0  x0
4  x2
4  x2
Khi đó: y  2   0; y  0   2; y  2   0
 Hàm số đạt giá trị nhỏ nhất tại điểm có hoành độ x  2
Chọn: A.

Câu 31. Kẻ SH  AD  SH  ( ABCD )
S

H

A a

D600

B

K

C

  60 .
SBC  ;  ABCD    SKH

0

• SH  HK tan 60  a 3 .


1
1
1
1
5
 SD  15a , SA  a 15 , AD  5 3a .
 2
 2 
2
2
2
SH
SA
SD
3a
4 SD
2
2

1
1
5 3a 5a 3
Vậy VS . ABCD  SH .S ABCD  a 3.a.
.

3
3
2
2
Chọn: C.
 lim  x  2   0
3x  4

3x

4


2

0


 

. Vậy lim
Câu 32. Ta có xlim
 x 2
 2
x 2
x2
 x  2  0 x
Chọn: C.

7 x  2 y  3  0
 A 1;2 
Câu 33. Tọa độ A là nghiệm của hệ: 
6 x  y  4  0
B đối xứng với A qua M  B  3;  2 
Đường thẳng BC đi qua B và vuông góc với đường thẳng BH nên
BC: x  6 y  9  0

7 x  2 y  3  0
3

 N  0;  
Tọa độ trung điểm N của BC là nghiệm hệ: 
2

x  6 y  9  0


AC  2MN   4;  3  Phương trình đường thẳng AC: 3x  4 y  5  0
Chọn: C.
Câu 34. Hàm số y  tan 2 x 

sin 2 xxác định  cos 2 x  0  2 x   k  x   k , k   .
cos 2 x
2
4
2
Trang 5/6 - Mã đề: A

Chọn: D.
Câu 35.

Ta có B ' H  sin 30.B 'C ' 

a 3
2

  60  BB'  B'H.tan 60  3a
Ta có BHB'
2
 VABC.A 'B'C'  SABC .BB ' 

a 2 3 3a 3a 3 3
. 
4
2
8

Chọn: A.
2
Câu 36. Xét g  x   f  x  2 

g '  x   f ' x 2  2 .2 x

x  0
x  1
x  0

x

0

 2
 x  1
g ' x  0  

x

2


1

2


 f ' x  2  0
 x 2 2  2
x  2

 x  2

Bảng xét dấu g '  x  :

Suy ra hàm số g  x  nghịch biến trên (1; 0) là sai.
Chọn: D.
Câu 37. Ta có

P  log

a

b2 

2
a
 4 log a b  2 log a 2  4 log a b  2(log a a  2 log a b)  2
log a a
b
b2

Chọn: C.
Câu 38. Áp dụng công thức: Sn  A 1  r 

n

S 
Suy ra: n  log 1 r   n 
 A

Trong đó: A  7; Sn  10; r  1,5% 

1,5
100

Ta được n  23,95622454 .
Chọn: D.

Trang 6/6 - Mã đề: A

S

Câu 39.

A

D
O

B

M

C

 SM  BC
Gọi M là trung điểm của BC  
.
OM  BC

€  450 .
Suy ra  ( SBC );( ABCD)    SM ; OM   SMO
Vì AC  2a nên AB  BC  a 2  SO  OM 

a 2
.
2

1
1a 2
a3 2
VSABCD  SO.S ABCD 
(a 2) 2 
3
3 2
3
Chọn: C.
S

Câu 40.
A

B

D

C


Vì SA  (ABCD) nên góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (ABCD) là góc SDA
  SA  3  SDA
  60o.
Tam giác SAD vuông tại A nên tan SDA
AD
Chọn: C.
x2
có tiệm cận đứng x  1 . Tiệm cận ngang y  1
x 1
x2
Đồ thị hàm số y 
đi qua điểm  0; 2 
x 1
Chọn: A.

Câu 41. Đồ thị hàm số y 

Câu 42.

y '  3 x 2  12 x  m . Hàm số đồng biến trên  0;    m  12 x  3 x 2  g ( x ), x  (0;  ) .

Lập bảng biến thiên của g ( x) trên  0;   .

ax g ( x )  m  12
Dựa vào bảng biến thiên, kết luận: m  m
0;  

Chọn: C.
2
Câu 43. ĐK: mx  2  m  1 x  m  7  0, x  R (*)

Trang 7/6 - Mã đề: A

TH1 m  0 : *  2 x  7  0  x 

7
(loại)
2

   0
  5m  1  0

a  0
m  0

 *  
TH2:

1

1
m 

5 m
5
 m  0

Vây BPTđã cho vô nghiệm khi m 

1
5

Chọn: A.
Câu 44. ĐK: x  3
bpt 

x3
5 x
x3
 y' 
 m , xét hs y 
2 .
x 1
2 x  3  x  1
x 1

y'  0  x  5 .

BBT:

Vậy bất phương trình có nghiệm  y  5   m  m 

2
4

Chọn: A.
Câu 45. Kẻ BK  AC , BH  SK
S
3a

• d  B;  SAC    BH .

H
2a

B
4a

C
K

A

1
1
1
1
1
5 2 
.
2
2
2
2
BK
AB
BC
16a
4a
16a 2
1
1
1
5
1
61
12a

 2 
 2 
 BH 
..

2
2
2
2
BH
BK
SB 16a 9a
144a
61
Chọn: A.Câu 46.

Trang 1/6 - Mã đề: A

 AM  SB
 AM   SBC  .
•
 AM  BC  do BC   SAB  
Chọn: D.

Câu 47. Phương trình hoành độ giao điểm

x  1

1  17
3
2
3
2
2
2 x  3 x  1  x  1  2 x  3 x  x  2  0   x  1 2 x  x  2  0   x 
4

 x  1  17

4
Vậy số giao điểm là 3.
Chọn: B.

Câu 48. Điều kiện: x 2  2 x  3  0
Đặt t  x 2  2 x  5 , t  0

* ,  x 2  2 x  t 2  5 , phương trình đã cho trở thành:
t  1  loaпi 

t  t2  5  3  t2  t  2  0  
t  2
Đối chiếu với điều kiện (*) ta có t=2.

.

Với t=2 ta có

x2  2 x  5  2  x 2  2 x  1  0  x  1 .
Vậy phương trình đã cho có một nghiệm x=1.
Chọn: C.

Câu 49.

Nhìn hình vẽ ta thấy V1  VS .MIAG .
Gọi VS . ABCD  V  VS . ABC  VS . ADC 


V
2

VS . AGM SG SM 2 1 1
V

.
 .   VS . AGM 
VS . ABC SB SC 3 2 3
6

Trang 2/6 - Mã đề: AVS . AMI SM SI 1 2 1

.
 . 
VS . ADC SC SD 2 3 3
 VS . AMI 

V
V 2
V
V V
 V2  V   V  2  2
S . MIAG 
3
3 3
V1
6

Chọn: B.
Câu 50. ĐTHS có điểm cực đại (0;1); điểm cực tiểu (2;-3)
Chọn: A

Trang 3/6 - Mã đề: A