Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIẢI CHI TIẾT CÁC CÂU KHÓ MÔN HÓA 2018

11821d21d0baf060520cc507b8c55567
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-07-10 09:51:08 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ng Mã đề hi 201B IÁO VÀ ÀO TẠOĐ THI THỨC( Đề hi 04 trang) NG NG IA NĂM 2018B ài th NHIÊNM ôn thành phần: HỌCT an àm bà 50 phú hông an phátđềH ,ọ tê nh .....................................................................S áo ..........................................................................C ho nguy kh iử aủ nguy :ố 201H 1; Li 7; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 31; 32; 35,5;K 39; 40; 52; 56; 64; Zn 65; 80; 85,5; Ag 108; 137.Câu 41: ph ng dung hA. .B AgNO3 O4 D. O3 .Câu 42: tí nh ng ưỡ tí nh?A. l3 .B OH. D. r( )3 .Câu 43: ùng pợ op hu po iọ àA. po op n.B po il n. po li ti re n. po nyl .Câu 44: ng cụ ượ iớ dung Ag O3 ong NH3 ?A. n.B il n. ze n. D. op n.Câu 45: nh nóng nh ?A. .B g. D. K.Câu 46: ho tọ quỳ dung NH3 hì ung huy nhA. .ỏB ng. nh. D. ng.ồCâu 47: ung hể hòa cợ O3 ?A. .B NO3 .D. Cl .Câu 48: ph ng cứ ượ iớ dung OH?A. .B Ag. D. u.Câu 49: iố it ?A. O4 .B a2 O3 H2 O4 D. O3 .Câu 50: ông cứ ph aủ nol àA. C2 H4 O.B C2 H4 O2 C2 H6 O. D. C2 H6 .Câu 51: tộ ono ar nh ong ong, vị ng tọ ông cứ ph nt aủ àA. C6 H1 O6 C6 H1 O5 )n C2 H4 O2 D. C1 H22 O1 .Câu 52: tộ ong nh ngữ nguy nh vong ong nh vụ do nh cộ khí X. Khi khí iợ og ob n, khả ng huy oxi aủ u. hí àA. N2 .B O. D. H2 .Câu 53: Th hí ngh như nh vẽ n. ngượ ong nh dung r2 àA. dung r2 bị nh u.C. aủ ng. aủ n.D aủ ng.Câu 54: khí dư qua ngố sứ ngự 7,2 tộ nung nóng, hu nỗ pợ khí X. hot Xộ cướ vôi ong hu cượ ph ng xứ ho n. áT ng Mã đề hi 201t aủ àA. 5,0. 10,0. 7,2. D. 15,0.Câu 55: ,6 gợ Al và l2 O3 ng iớ ung hu đư lí H2 c) Kh ng l2 O3 àA. 2,7 .B 5,1 5,4 D. 10,2 .Câu 56: ùng ong tộ dung h?A. và O3 )3 .B OH và Mg O4 K2 O3 và O3 D. H4 và KOH.Câu 57: ho dung h: C6 H5 H2 H3 NH2 H2 H2 ]4 NH2 vàH2 H2 OH. dung dố iổ ph no ph àA. 4.B 3. 2. D. 1.Câu 58: Th yủ ph ong dung it hu cợ H3 OOH và H3 H. ông cứ aủ àA. OO C2 H5 CH3 OO C2 H5 C2 H5 H3 D. H3 OO H3 .Câu 59: ho 15 nỗ mợ mi cứ ngụ aừ iủ dung 0,75M, hu cượ dung aứ 23,76 uố aủ àA. 320.B 720. 480. D. 329.Câu 60: ho 0,9 C6 H1 O6 ngụ iớ ngợ dư dung AgN O3 ong H3 hu cượ Ag. aủ àA. 0,54.B 1,08. 2,16. 1,62.Câu 61: ung nỗ mợ KH O3 và O3 nh kh iố ng khôngượ đổ ,t hu cượ ho cướ hu 0,2mượ và dung E. Nh ừdung 1M E, khi khí ho dùng V1 dung và khi khí ho tr hừ hì hể tí dung đã dùng V2 lít Tỉ V1 V2 ng ươ ng àA. 3.B 4. 6. D. 2.Câu 62: ho 1,2 lí đk nỗ pợ C2 H2 và H2 qua nh ng Ni nung nóng hu cượ nỗh pợ (c hỉ aứ ba bon) kh iố so iớ H2 14,5. ph ng iố đa iớ olB r2 ong dung h. aủ àA. 0,15. 0,20. 0,25. 0,10.Câu 63: ho phơ ng đúng :C ho ông cứ ph C1 H1 O4 X1 X2 X3 X4 X5 X6 pợ uữ khơ nh u. kh iử aủ X6 àA. 18. 132. 104. D. 146.Câu 64: ho đừ dungư )2 dungd aứ pỗ l2 O4 )3 và l3 phụt hu cộ aủ kh iố ng kượ aủ số olB OH )2 bượ ng đồ hị n. át aủ àA. 10,68.C. 12,18. 6,84.D. 9,18.Câu 65: ho ph u:( Th phủ n, hu cợ li .( b) nh tộ bị phủ khi xúc ho .( Th phủ nyl hu cợ ph ph ng rá ng d) ùng ng ng no hu po mi .( hỉ dùng quỳ hể ph ba dung h: n, ys n, mi g) ny mi ong cướ nh ng tố ong dung .S phố đúng àA. 4.B 3. 5. D. 2.Câu 66: ho phơ ng u: )ư OH )2 Z( b) OH )2 H2 OBi ph ng ong dung và ng cụ ượ iớ dung H2 O4 ng. aỏ tí nh aủ X?A. l3 Al2 (S O4 )3 .C. O3 )3 )3 O3 )3 l2 O4 )3 .D Cl3 NO3 )3 .Câu 67: ho O3 NO3 )2 OH )3 OH )3 a2 O4 ph ng đứ cợ dung dớ àA. 4. 5. 3. D. 6.Câu 68: Th yủ ph ho ong dung OH, hu cượ ea vàn tố ho cầ aừ đủ 3,22 ol O2 hu cượ H2 và 2,28 ol O2 .M kh ng iố đa iớ ol r2 ong dung h. aủ àA. 0,04. 0,08. 0,20. 0,16.Câu 69: Th hí ngh u:( ho tộ Mg vư dung Cl3 b) tố ong khí Cl2 .( ho tộ e3 O4 dung H2 SO4 nóng, d) ho tộ dung AgN O3 .ư( ho tộ vư dung NO3 ng. g) ho tộ dung KH O4 .S khi ph ng xứ ho n, hí ngh hu cượ iố àA. 4.B 2. 5. D. 3.Câu 70: Th yủ ph ho ol hở X, hu cượ ol ol và olV kh phủ không ho X, hu cượ nỗ pợ cá mi no và ongđó và ông cứ cấ phù iớ tí nh aủ àA. 3. 2. 4. D. 5.Câu 71: quả hí ngh aủ X, iớ hu cố cử ượ ghi bở ng u:ChấtTh cố thử tượn gX )2 mY Dung AgN O3 ong NH3 aủ gZ om aủ ngC X, tượ :A. yl il n.C. yl li n.Câu 72: ho ph u: il n, yl .D. li n, yl a- .( ph dung iớ cự hu cượ khí H2 ởc b) Dùng khí )ư kh uO nung nóng, hu u.( Để kợ Ni ngo không khí hì Ni bị òn hóa họ d) Dùng dung e2 O4 )3 hể Ag kh iỏ Ag vàỗ u.( ho vư dung AgN O3 ph ng hu cượ dung aứ uố .S phố đúng àA. 4.B 2. 5. D. 3.Câu 73: òa 28,16 nỗ pợ mồ Mg, e3 O4 và O3 dung aứH2 O4 và NO3 hu cượ 4,48 lí đk nỗ pợ khí mồ O2 NO, N2 H2 kh iố ngượ 5,14g và dung hỉ cá iố ung hò ung ph ngứ iố đa iớ 1,285 ol OH,t hu cượ43,34 aủ và 0,56 lí khí đk c) ho ngụ iớ dung Cl2 dư hì huđ cượ166,595 ph ng xứ ho n. ră kh iố ng Mg ượ ongX àA. 34,09 .B 25,57 38,35 D. 29,83 .Câu 74: mồ ng cứ C8 H8 O2 và vòng n. ho cd ng iố đa iớ 200 ung OH 1M nón hu cượ nỗ mồ cá ol 0,5g ho Xộ nh ng kự Na ,ư khi ph iốl ượ rắ ong nh 6,9 u. aủ àA. 13,60. 8,16. 16,32. D. 20,40.Câu 75: ph dung mồ NO3 )2 và iớ ,ơ ng ng p,ố ngườ độdòng không iổ 2,5 hu cượ 7,68 dung nc òn nh) và nỗ pợ khí not kh iố so iớ H2 ng 25,75. kh ph nX ong iờ 12352 hì ngổ ol khí hu hở cự 0, usu ph 100 cá khí nh không ong cướ và cướ không iơ ong quá nhđ ph n. ol on ong àA. 0,01. 0,02. 0,03. D. 0,04.Câu 76: cự ph ng ôm nỗ pợ mồ Al ong khí ,ơ cợ nỗ pợ ho dung OH hu cượ ng ông và0 672 lí hí H2 đk c) cụ khí CO2 dư cợ 8,58 dung hH2 O4 ng hu đư dung aứ ,76 iố ,472 lí O2 đk c) Bi tS O2 khử duy nh 6, ph ho n. aủ àA. 7,28.B 8,04. 6,96. D. 6,80.Câu 77: cạ guy ca nơ Zc nh hơ mộ ti st no cứ cạ hở hi 17 Egồ tộ O2 –0 09 H2 Th ho to ph NaO yl cv 9,1 hỗ hợ gồ uố cac box nG cầ 2,7 O2 àA. 8,70 .B 4,19 14,14 D. 10,60 .Câu 78: Xỗ mồ n, và cr li Yỗ mồ op vàt im mi n. tố ho ol và ol hì ngổ số ol oxi dùng aừ đủ à1,14 hu Hượ2 O; 0,1 ol N2 và 0,91 ol O2 kh khi ho ol ngụ iớ dungd KOH hì ng KOHượ ph ng Bi ph ng xứ ho n. aủ ml àA. 16,8. 14,0. 1,2. D. 10,0.Câu 79: Es cạ iở ol no iớ cac Yba cạ iở er ol tộ cac bo li kh ng no, nk tố ho hỗ và cầ aừ ,5 O2 hu đư ,45 olCO2 ác ,16 cầ aừ 2ủ OH M, cợh ol (c cac ng ph )ử pợ ba ng đó ng iốl aủ no aủ àA. 13,20. 20,60. 12,36. 10,68.Câu 80: pỗ mồ l2 O3 ong đó oxi 20% kh iố ngượ aủ Hòa ho cướ ,ư hu cượ dung và 0,022 ol khí H2 ho dung mồ0,018 ol H2 O4 và 0,038 ol hu cượ dung hỉ iố ua và sunố ung hò và 2,958 kỗ aủ àA. 3,912. 3,600. 3,090. D. 4,422.B ÁO CỤ VÀ TẠOĐỀ THỨC( hi trang) RUNG NG NĂM 2018B ài th NHIÊNM ôn thành phần: HỌCT an àm bà 50 phú hông an phát đềH ,ọ tê .....................................................................S áo ..........................................................................C ho nguy kh iử aủ nguy :ố 202H 1; Li 7; 12; 14; 16; Na 23; Mg 24; Al 27; 31; 32; 35,5;K 39; 40; 52; 56; 64; Zn 65; 80; 85,5; 108; 137.C âu 41: đỞ ng, ườ dung r2 ?A n.B til n. n. D. n.C âu 42: iố ?A KNO3 .B O4 .C D. a2 O4 .C âu 43: ho tọ ph no ph dung NH3 hì dung huy nhA ng.B ng.ồ D. nh.C âu 44: kh ng iụ dung H?A l2 .B O4 Mg Cl2 D. O3 .C âu 45: ùng hu po iọ àA po li ti n.B po li n. po li op il n. D. po li nyl .C âu 46: Khi nh aự VC nh nh khí độ ong đó khí X. khí ngụ dung AgN O3 hu cợ aủ ng. ông cứ aủ khí àA C2 H4 .B Cl O2 D. H4 .C âu 47: tộ onos ac ar nh ong quả nho n. ông ph gủ àA C2 H4 O2 .B C6 H1 O5 )n C1 H2 O1 D. C6 H1 O6 .C âu 48: nhỞ ng, kườ ph ng cứ ượ iớ dung hA l2 .B Mg Cl2 D. l2 .C âu 49: nh tố nh ?A u.B Ag. u. D. .C âu 50: hu cộ ol no, hứ ?ởA HO.B C2 H4 OH )2 H2 H2 D. C2 H5 OH.C âu 51: Nguy om oxiố hóa ong y?A r( )3 .B a2 O4 r2 O3 D. O2 .C âu 52: kh ong dung hA HNO3 ng.B OH D. O3 nguộ .C âu 53: 31, ga hỗ gồ an phả nứ vừ 40 du ng hN cạ dun phả nứ g, đư ga n. củ àA 40,6.B 40,2. 42,5. D. 48,6.C âu 54: khí dư qua ngố ngứ tộ uO nung nóng, hu cượ nỗ pợ khí X. hot bộ cướ vôi ong ,ư hu cượ ph ngứ ho n.G aủ àA 8. 12. 10. D. 5.C âu 55: ho ph ng ph ng ươ nh hóa cọ u:( OH H2 O( b) Mg )2 H2 O4 O4 H2 OH H3 O4 K3 PO4 H2 O( d) a( )2 2N H4 l2 H3 2H2 OS phố ng ph ng ươ nh on hu n:ọ OH H2 àA 3.B 2. 4. D. 1.C âu 56: ho cá dung h: nbu mi n, cc ,ơ dung ph ngứ iớC )2 ong ôi ng kườ àA 4.B 1. 2. D. 3.C âu 57: Th cự hí ngh như nh vẽ n. húc híngh ong nh ngự dung gN O3 ong H3 xu aủm ng nh àA O. l4 C3 C. C2 .D .C âu 58: Hoà ho nỗ pợ mồ và Na nướ hu cượ dung và lí khí H2( đk c) ung hòa cầ 200 dung H2 O4 0,1M. aủ àA 0, 12.B 0,224. 0,448. D. 0,896.C âu 59: ho 1,8 C6 H1 O6 ngụ iớ ngượ dư dung gN O3 ong H3 hu cượ Ag. aủ àA 3,24. 1,08. 2,16. D. 4,32.C âu 60: Th yủ ph ong dung OH, hu cượ H3 Na và C2 H5 OH. ông aủ àA C2 H5 OO H3 .B C2 H5 OO C2 H5 H3 OO H3 D. H3 C2 H5 .C âu 61: ho 13 lí hỗ hợ gồ C2 H2 H2 qu bìn ng Ni nun nóng hu chỗ hiđ ac bon khố vớ H2 14,4 ph tố vớ am ol Br2 on dun àA 0,25. 0,20. 0,10. D. 0,15.C âu 62: ho phơ ng đúng :C ho ông cứ ph C1 H1 O4 X1 X2 X3 X4 X5 X6 pợ uữ khơ nh u. kh iử aủ X6 àA 146. 104. 148. D. 132.C âu 63: Th yủ ph ho ol hở X, hu cượ ol ol và olV kh ác yủ ph không ho X, hu cượ nỗ pợ no và ongđó a- ông cứ phù iợ tí nh aủ àA 5. 4. 3. D. 6.C âu 64: hợ gồ xi nmiti xi st iglix th uđ 1,5 mo O2 mo H2 nụ aừ vủ ol aO Ht on un dị th glix du ng dị aứ hỗ hợ muố nmit ist àA 25,86. 26,40. 27,70. D. 27,30.C âu 65: hụ ho 3,36 O2 đk dung aứ ol OH và ol a2 O3 ,t hu cượ dung X. nh ph ng nh u. ho phừ tộ 120 dungd 1M, hu cượ 2,016 lí O2 đk ho ph ph ngứ iớ dung a( )2d ,ư hu 29,55 Tỉ ng ng àA 5.B 3. 1. D. 2.C âu 66: ho O3 NO3 )2 O4 OH )3 a2 r2 O7 ph ng dung dớ OH àA 3. 6. 4. D. 5.C âu 67: Th cự hí ngh u:( ho dung dung O3 )2 .( b) ho dung Cl .( ho Al dung .( d) ho dung AgN O3 dung l3 ho dung OH dung CO3 .( g) ho dung l3 .S hí ngh ph ng àA 5.B 4. 6. D. 3.C âu 68: ho ph u:( ph ng .( b) Dung mi iổ quỳ tí nh nh.( yl và ùng ông cứ gơ nh d) mi cự az nh on ac .( ph ng phủ ong ôi ng ườa g) yl dung .S phố đúng àA 6.B 4. 5. D. 3.C âu 69: nh cá hí ngh ms u: ph Mg Cl2 nóng .( b) ho dung e( O3 )2 dung AgNO3 .ư( ph ho CO3 .( d) ho dung O4 khí H2 điư qua tộ uO nung nóng.S khi ph ng kứ hú hí ngh hu cượ àA 3.B 4. 1. D. 2.C âu 70: ho phơ ng u:Bi X1 X2 X3 X4 X5 cá kh nh aủ nguy ốnhô X1 và X5 tượ àA lC l3 và l2 O3 .B O3 )3 và l2 O3 và D. l2 O4 )3 và l2 O3 .C âu 71: quả hí ngh aủ cá iớ cá hu cố cử ượ ghi bở ng u:ChấtTh cố thử tượn gX uỳ Quỳ tí huy nhY ung AgN O3 ong H3 aủ AgZ cướ om aủ ngC tượ :A An ili n, mi n.C mi n, il n, .ơC âu 72: dị )2 mi n, ili n.D n, li n.v gd gồ l2 O4 )3 Cl3 ph thuộ kh iốl tủ mo )2 mol cbi di th khố nợ tủ àm àA 10, 1.C 1,67. 6,99.D 8,55.C âu 73: ho 4,32 nỗ pợ mồ Mg và ngụ iớ lí đk nỗ pợ khí mồCl2 và O2 kh iố so iớ H2 ng 32,25 hu cượ nỗ pợ Z. ho dung hH hu 1,12 tộ không n, dung và 0,224 lí khí H2 đk ho odung gN O3 hu cượ 27,28 ph ng xứ ho n. ịc aủ àA 1,536. 1,680. 1,344. D. 2,016.C âu 74: nỗ pợ mồ nố ông cứ C8 H8 O2 và vòng n. ho 16,32 Et ngụ iố đa iớ dung OH 1M đun nóng hu cượ nỗ pợ mồ ol và18,78 nỗ pợ uố ho bộ nh ngự khi ph ngứ húc kh iố ng ượ rắ ong nh ng 3,83 so iớ u. aủ àA 190. 100. 120. D. 240.C âu 75: X, ax ngồ ng kế ti pế Z, (đ cứ ,m cạ ;ở ng hâ u; MT MZ 4) 2, nv đủ0 O2 hu cợ O2 và H2 O. há ho 84 ph aừ đủ ld ngd 1M. cạ ng g, hu cợ nỗ pợ ha củ cá tcac xy 2,8 pợ ba co ng số ngợ aủ ửk nớ àA 6,48 4,86 2,68 D. 3,24 .C âu 76: nỗ mồ chấ Cm H2 O4 N2 uố củ ax cb xy ha ch cứ hấ tY Cn H2 O2 uố củ ax cbo nơ ch c)ứ Đố chá hoà oà 0, cầ nvừ ủ0,2 O2 đư N2 CO2 ,4 H2 khác ch 0, hế iớdun OH cạ un phả ngứ đư nỗ pợ ha chấ xan hqu tí ga pợ ha uố khan củ àA 9,44.B 1,32. 10,76. D. 1,60.C âu 77: ph dung mồ O4 và iớ ,ơ ng ng p,ố ngườđ dòngộ không iổ 2A. 4825 hu cượ dung òn nh) và 0,04m ol nỗ pợ khí no ngụ đaố 0,06 ol KOH ong dung h. kh uđ ph ong iờ hì hu 0,09 ượ ol nỗ khíợ th su ph 100 khí nh không ong cướ và cướ không iơ ongquá nh ph n. aủ àA 5790. 8685. 9650. D. 6755.C âu 78: Hòa 31,36 nỗ pợ mồ Mg, e3 O4 và O3 dung hc aứH2 O4 và O3 hu cượ 4,48 lí đk nỗ khí mồ O2 NO, N2 H2 kh iốl ng5,14 và dung hỉ aứ cá iố ung hò ung ph ng iố đa iớ 1,285 olN OH, hu cượ 46,54 aủ và 0,56 lí khí đk ho ngụ iớ dung hB Cl2 dư hì hu 166,595 Bi ph ngứ ho n. ră kh iốl ng e3 O4 ong àA 29,59 .B 36,99 44,39 D. 14,80 .C âu 79: pt cạ (c ngu ac on ,1 st cạ hở 26 ,3 gồ nb nh ho ph cầ 7,1 O2 ph ph ib un dị NaO yl hỗ hợ gồ bố muố ,V cac box ho to th Na2 O3 N2 2, O2 2, lH2 ră hố àA 18,90 .B 2,17 1,30 D. 3,26 .C âu 80: nỗ pợ mồ Na và K. Hòa ho cướ ,ư hu cợdung và 0,0405 ol khí H2 ho dung aứ 0,018 ol H2 SO4 và 0,03