Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 48

61663732313565386566343365303736623665386333336432323762366437366636326665366133343838356161656565323938393462306130363431643261
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 04:29 PM ngày 23-11-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài VBT Sinh bài 48ả ọII. Thú túi (trang 106 VBTộ Sinh 7ọ )1. (trang 106 VBT Sinh 7):ọ Quan sát hình 48.1 và 48.2 (SGK) thông tin ởm I, II ch nh ng câu tr thích đi vào ng sau:ụ ảTr i:ả ờB ng. So sánh đi ng và tính gi thú và kanguruả ịLoài iơs ngố oấ ạchi diựchuy nể Sinh nả Consơsinh Bộph nậti aế Cách chocon búThú mỏv tị cướng vàọ nở Chi cómàng iơ Đi trênc vàạb trongơn cướ Đẻtr ngứ Bìnhth ngườ Không cóvú ch cóỉtuy aế Li trênế ữlông thú ,ẹu ng hòaố ướtan mữ ẹKaguru ngồcỏ Chi saul kh eớ Nh yả Đẻcon nhấ Có vú Ngo ch tạ ặl vú, bú thấ ụđ ngộCâu (trang 107ỏ VBT Sinh 7ọ )1. (trang 107 VBT Sinh 7)ọ Phân bi các nhóm thú ng đi sinh và pệ ậtính “bú” con sinh. Em hãy đi các thông tin vào ch tr ng trong ng sau.ữ ảTr i:ả Thú huy (A)ộ Thú túi (B)ộ1. đi sinhặ ểs nả tr ng, thú ch có vú,ẻ ưcó tuy aế con, con sinh nh cẻ ượnuôi trong túi da ng thú mở ẹ2. tính “bú”ậs con sữ ơsinh Con theo ng doơ ữthú ti ra hòa trongẹ ẫn cướ Vú ti và ng ch yự ảvào mi ng thú conệ3. di nạ Thú tỏ KanguruDOC24.VN