Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 3

207102f65fdf58ffb5ed75a9034b9520
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-10-05 13:57:49 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 300 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

I. ng quan sát (trang 11 VBT Sinh 7)ố ượ ọTrùng roi, trùng giàyII. qu quan sát: (trang 11 VBT Sinh 7)ế ọ1. (trang 11 VBT Sinh 7):ọ và chú thích hình ng trùng giày và trùng roi mà em ạquan sát kính hi vi.ượ ướ ểTr i:ả ờIII. Nh xét: (trang 12 VBT Sinh 7)ậ ọ1. (trang 12 VBT Sinh 7)ọ Nh xét cách ti hành bài th hành nhómậ ủ(nguyên nhân thành công hay ch thành công)ưTr i:ả ờ- Thành công: đã th hi đúng các ti hànhự ướ ế+ Dùng ng hút gi nh ngâm Thành bình)ố ướ ơ+ Nh lên lam kính lên soi kính hi viỏ ướ ể+ Đi ch nh phóng nhìn cho rõề ểCâu (trang 12 VBT Sinh 7)ỏ ọ1. (trang 12 VBT Sinh 7):ọ Đánh (ấ vào tr ng tr đúng cho các câuố ờh sau:ỏ`Tr i:ả ờ- Trùng giày có hình ng:ạDOC24.VN 1Đ ngố Không ngố ✓D nh chi giàyẹ ✓Có hình kh nh chi giàyố Trùng giày di chuy th nào?ể ếTh ng ti nẳ ti xoayừ ✓2. (trang 12 VBT Sinh 7):ọ Đánh (ấ vào tr ng tr đúng cho các câuố ờh sau:ỏTr i:ả ờ- Trùng roi di chuy nh th nào?ể ếĐ đi tr cầ ướ Đuôi đi tr cướ ti xoayừ ✓Th ng ti nẳ Trùng roi có màu xanh lá cây nh :ờS màng thắ Màu các di cắ ✓Màu đi tắ trong su màng thự DOC24.VN