Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập VBT Sinh học 7 bài 27

7251a77415ef8482444f92b0f64c90ab
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-11-23 16:12:57 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 303 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài VBT Sinh bài 27ả ọI. di sâu khac (trang 62 VBT Sinh 7)ô o1. (trang 62 VBT Sinh 7ọ ): ch con di đa trong SGK va bư ươ ôsung thêm di đi vao tr ng trong ng sau:ô aTr i:ả ờB ng. đa ng môi tr nga ươSTT Cac môi tr ng ngươ sâu di nô ê1 cƠ ươ Trên că ươ veoTrong cươ trung chu chu n, y â2 nƠ tươ trung ve u, hung oTrên tă men, hungê oTrên cây iô ng ao ưTrên không Chu chu n, mô ươ3 Kí sinh cây iƠ yo ng tƠ Ch y, nâ âII. đi chung va vai tro th ti (trang 62, 63ă VBT Sinh 7o )1. (trang 62 VBT Sinh 7):ọ Đanh (â vao tr ng ng ng đi mô ươ êchung Sâu :ô oTr i:ả ờ- th ng kitin la ng ngoai la chi ao ng trang ao ươ uchúng Th kinh phat tri cao, hình thanh nao la cac tính va cac ho tâ ad ng năng.ô Sâu có giac quan: Xúc giac, kh giac, giac, thính giac, th giac.o ✓- Có th sâu có ph n: u, ng c, ng.ê ✓- Ph có đôi râu, ng có đôi chân va đôi canh.â ✓- Sâu hô ng th ng ng khí.o Sâu có nhi hình th phat tri bi thai khac nhau.o Sâu có tu hoan tim hình ng, nhi ngăn ng.o 2. (trang 63 VBT Sinh 7):ọ Đi thêm tên sâu va đanh (ê vao vai tro th cưti chúng ng sau:ê aTr i:ả ờSTT Cac di na Ví Ongum tâ Tăm Muôi Ruôi Ong tăđo Kiên Dêmen Bươm Vai tro th ti nư Lam thu ch DOC24.VN 1b nhê2 Lam th ph mư Th ph cho cây âtr ngô ✓4 Th ăn cho ng ôv khacâ Di cac sâu iê ngu ca Truy nhê Ghi nh (trang 63 VBT Sinh 7)ơ oSâu đa ng loai, o, môi tr ng ng va tính. Chúng phân bo ươ ôr ng kh cac môi tr ng ng trên hanh tinh chúng ta. Sâu có cac đi mô ươ êchung nh th có ph riêng bi t, có đôi râu ng có đôi chân va đôiư ưcanh, hô ng ng khí. Sâu có vai tro quan tr ng trong thiên nhiên va trong iâ ơs ng con ng i. sâu lam đang cây tr ng nói riêng va xu tô ươ ân xu nông nghi nói chung.ê êCâu (trang 64 VBT Sinh 7)o o1. (trang 64 VBT Sinh 7):ọ loai sâu có tính phong phú ph ngô ươem:Tr i:ả ph ng th ng có cac loai ong, ki n, i, m, ng a, đom đóm, châuƠ ươ ươ ươ ưch u, cao cao,… có cac tính: săn i, ng thanh xa i, chăm sóc con non...â ô2. (trang 64 VBT Sinh 7):ọ Trong cac đi chung Sâu đi mô ênao giúp phân bi chúng cac Chân kh khac?ê ơTr i:ả ờSâu có đôi râu, đôi chân, đôi canh Giap xac không có).o ở3. (trang 64 VBT Sinh 7):ọ ph ng em có bi phap nao ch ng sâu có iị ươ anh ng an toan cho môi tr ng?ư ươTr i:ả ờBi phap phong ch ng sâu có ma an toan cho môi tr ng la ph sâuê ươ êb có ích, dung bi phap gi i, thiên ch di sâu có i, ch ngo uthu tr sâu i.ô aVí dung đen cac lo sâu mua mang; nuôi ong đô di tu êsâu thân; tr ng hoa trong ru ng lúa ch sâu do có cac loai ong.u aDOC24.VN