Giải bài tập trang 99 SGK Hóa lớp 8: Không khí - Sự cháy

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-13 05:31:32 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài trang 99 SGK Hóa 8: Không khí cháyả ựI. Tóm ki th n: Không khí cháyắ ự1. Thành ph không khí: hông khí là nhi ch khí. Thành ph theoỗ ầth tích không khí là 78% nit 21% oxi, 1% các khí khác (khí cacbonic, c,ể ướkhí hi m,…)ế2. oxi hóa ch m: oxi hóa ch là oxi hóa có nhi nh ng không phát sáng.ự ư3. cháy Đi ki phát sinh và cháy.ề ự­ cháy là oxi hóa có nhi và phát sáng.ự ệ­ Đi ki phát sinh:ề ệ+ Ch ph nóng đn nhi cháy ộ+ Ph khí oxi cho cháy.ả ự­ Mu cháy ph th hi ho đng th hai bi pháp:ố ệ+ nhi ch cháy xu ng nhi cháy.ạ ướ ộ+ Cách li ch cháy oxi.ấ ớII. Gi bài trang 99 SGK Hóa 8ả ớBài 1. Ch câu tr đúng trong các câu sau đây thành ph không khí?ọ ủa. 21% nit 78% oxi, 1% các khí khác (COơ2 CO, khí hi m,…)ếb. 21% các khí khác, 78% khí nit 1% khí oxi ơc. 21% khí oxi, 78% khí nit 1% các khí khác (COơ2 ,CO, khí hi m,…)ếd. 21% khí oxi, 78% các khí khác, 1% khí nit .ơGi bài 1:ả c.Bài 2. Không khí nhi có th gây ra tác gì? Ph làm gì không khíị ệtrong lành?Gi bài 2: Không khí nhi tác đng nh ng đn đi ng th vàị ưở ậđc bi là con ng i. Nó phá ho nh ng công trình xây ng nh ng, nhàặ ườ ốc a, di tích ch ,….ử ửDoc24.vnDoc24.vnChúng ta ph gi khí th trong đi ng hàng ngày (ph ng ti giao thông) vàả ươ ệtrong công nghi (nhà máy, lò đt,…) tr ng nhi cây xanh,…ệ ềBài 3. Gi thích vì sao cháy trong không khí ra ch và ra nhi đả ộth so cháy trong oxi?ấ ựGi bài 3: cháy trong không khí ra ch và ra nhi th sự ựcháy trong oxi vì không khí là khí trong đó oxi chi 1/5 còn làở ạnhi ch khí khác; do đó trong không khí khi cháy ng oxi có th cung khôngề ượ ấđ cho cháy ho cung không liên c. khác, nhi ng cháy còn tiêuủ ượ ịhao do làm nóng các khí khác nh nit cacbonic,…). Vì nhi ng ra cũngư ượ ỏth so khi cháy trong oxi nguyên ch t.ấ ấBài 4. Đi gi ng và khác nhau gi cháy và oxi hóa ch là gì?ể ậGi bài 4ảS cháyự oxi hóa ch mự ậGi ng nhauố nhi tỏ nhi tỏ ệKhác nhau Phát sáng Không phát sángBài 5. Nh ng đi uữ ki thi cho có th cháy và ti cháy đc làệ ượgì?Gi bài 5ả­ Ch ph nóng đn nhi cháy.ấ ộ­ Ph khí oxi cho cháy.ả ựBài 6. Mu ng trên ng ho ng do xăng cháy, ng taố ườ ườth ng trùm ho ph cát lên ng a, mà không dùng c. Gi thích vì sao?ườ ướ ảGi bài 6: Mu ng trên ng ho ng do xăng cháy, ng iố ườ ườta th ng trùm ho ph cát lên ng a, mà không dùng c. Nguyên nhân là vìườ ướxăng nh c, nên khi xăng cháy ta ng thì nó lan aầ ướ ướ ỏn trên khi đám cháy còn lan ng và khó n. Do đó khi ng nổ ướ ọDoc24.vnDoc24.vnl do xăng cháy ng ta hay th ng dùng dày trùmử ườ ườ ho ph cát lên ng nặ ọl cách li ng oxi.ử ớBài 7. gi ng tu hít vào trung bình 0,5 mỗ ườ không khí, th gi iơ ạ1/3 ng oxi có trong không khí đó. Nh th ng trong ngày đêmượ ườ ộc trung bình:ầa) th tích không khí là bao nhiêu?ộ ểb) th tích khí oxi là bao nhiêu?ộ ể(Gi các th tích khí đc đo đktc).ả ượ ởGi bài 7ảa. Trong ngày đêm ng tu ng không khí là ườ ượ0,5.24 12 (m 3)b. Do th tích oxi chi 21% th tích không khí và th gi 1/3 ng oxi nênể ượtrong ngày đêm ng tu là:ộ ườ 0,84 840 (lít)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.