Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 80 SGK Sinh học lớp 11: Tuần hoàn máu

fe51ad6eb1bffde4852226238c20e150
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-08-24 13:56:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 255 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 80 SGK Sinh 11: Tu hoàn máuả ầTóm ki th c: Tu hoàn máuắ ầ1. và ch năng tu hoànấ ầa. chungấ ạ ch tu hoàn: Máu ho máu ch môị ị Tim: Là quan hút và máu ch trong ch máuơ ạ th ng ch máu bao m: th ng ng ch, tĩnh ch, mao chệ ạb. Ch năng ch tu hoàn:ứ tu hoàn có ch năng chuy các ểch ph này ph khác đáp ng cho các ho ng ng thấ ể2. Các ng tu hoàn ng tạ ậ ng đa bào có th nh và ng bào không có tu hoàn, ầcác ch trao tr ti qua th .ấ ượ ể tu hoàn ng đa bào có các ng sau:ệ ạa. tu hoàn hệ ở Có nh ng đo máu không thông trong ch máu mà tràn vào khoang th ểvà tr ch mô thành máu và ch mô.ộ ị Máu ch trong ng ch áp th p, ch mả ậ đa ng thân sên, trai..) và chân kh (côn trùng, tôm..)ặ ớb. tu hoàn kínệ ầ Máu tim đi thông liên trong ch kín, ng ch qua mao ượ ạm ch, tĩnh ch sau đó tim. Máu trao ch bào thông qua thành mao ếm chạ Máu ch trong ng ch áp cao ho trung bình, nhanhả ướ ộ ng, ch tu c, giun chân và ng có ng ngặ ươ ố tu hoàn kín có lo i: tu hoàn cá, tu hoàn kép các nhóm ởđ ng có ph iộ ổGi bài trang 80 SGK Sinh 11ả ớCâu 1. sao tu hoàn côn trùng là tu hoàn ?ạ ượ ởTr i:ả tu hoàn côn trùng là tu hoàn vì tu hoàn có ượ ầm đo máu không ch trong ch kín.ộ ạCâu 2. sao tu hoàn cá, ng bò sát, chim và thú là ưỡ ượ ệtu nầ hoàn kín ?Tr i:ả tu hoàn cá, ng bò sát. chim và thú là tu hoàn kínệ ưỡ ượ ầvì có máu ch trong ch kín.ả ạCâu 3. Đánh uấ vào cho tr đúng nhóm ng không có pha tr nả ộgi máu giàu O2 và máu giàu CO2ữ tim.ở□ a) Cá ng, chim, thúươ□ b) ng thúưỡ ư□ c) Bò sát (tr cá u), chim, thúừ ấ□ d) ng bò sát, chim.ưỡ ưTr i:ả d) ng bò sát, chimưỡ ưTham kh thêmảDOC24.VN