Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIẢI BÀI TẬP TRANG 73 SGK SINH LỚP 9: THƯỜNG BIẾN

5062c8472f0c7675b7997dc47c60ed9b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-02-26 09:35:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 293 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

bài: nh bài th Nh ng Th Lề ữBài tham kh 1:ảBài th con Bách thú, tài đy ch tính. nh ng là tơ ượ ườ ộthân tù hèn n, c, vía là chúa lâm. Ông chúa này đã th đp pháọ ậhung đòi do. ông chúa đã th thía và th đc tình th mình,ữ ượ ủcam ch nh nh căm n, dài trông ngày tháng qua, cho thânị ặth xu ng ngang các loài hèn kém. Nhìn ngoài, ng ta có th nói conế ườ ểh này đã đc thu hóa, ch ngang cùng i, báo chu ng bênổ ượ ồvô Nh ng đy ch là ngoài thôi, còn th gi bên trong mãnh thú, nghi pư ệthay, ngùn ng a. Bút pháp lãng Th có tung hoành, có ch ngẫ ứt di đt phong phú Th khi ng khung nh vĩ trong ngỏ ột ng chúa lâm.ưở ơM bi ch thân tù, giang cũ đã nên ch men ng ng đi iố ưỡ ớhoài ni m. Qua tâm linh loài ng núi hi lên trong vĩ đm say. vĩ vìệ ỳthâm nghiêm bóng cây già, vĩ vì oai hùng các gào, hét, thét, i;ả ộk vĩ hoang vu bí n: Hang i, th hoa không tên tu i, riêng ph bí t.ỳ ậTrong nh núi ng vĩ đó hi lên hình nh oai linh chúa lâm. Tr ng tâm aả ủb tranh ng này là con Nh ng tr khi hi ra, Th đã ng nh đứ ướ ểg không khí oai hùng, kinh Vào đúng lúc ti ng gào thét thiên nhiên đang đnhợ ỉcao i, chúa lâm xu hi n. Đu tiên ch th bàn chân, chân dõngữ ướd c, đng hoàng. Câu th nh đo phim nh quay chi ti t, thu hút chú aạ ườ ủkhán gi Sau bàn chân là thân, xu hi nên càng oai hùng, to n. Chi uả ềdài ng tr ra theo câu th tích ch nh.ủ ạL thăn nh sóng cu nh nhàngượ ịV bóng âm th m, lá gai, c.ờ ắCách miêu ng đng tác, là nh ng đng tác có ch bàn chân, thân vàả ấánh đã th hi đc ch ng mãnh thú tr phông nh. câu th sauắ ượ ướ ơđã hoàn chân dung chúa lâm. Cái oai chúa ng còn ch ng nhấ ảv khi chúa đã đi qua khi cho đu im i. Câu nói kiêu hãnh loài hậ ổkhông có gì quá đáng:Ta bi ta chúa muôn loàiế ảGi ch th hoa không tên, không tu i.ữ ổCh đo th này đã nói cái quá kh oai hùng, giang nh kho nh chúaỉ ủr ng. Th còn bút, đo a, cũng ch nh ng chi ti sinhừ ừho ác thú. Óc ng ng nhà th tiên phong trong phong trào Th th tạ ưở ượ ậphong phú, chi ti th đi thú, ông đã ng đc chân dung tâm chúaừ ượ ịt Có nh: Đêm trăng ngày sáng xanh chi đ. bình này (Thể ếL cũng là ho sĩ đã ng Cao đng thu t) ít chi ti t, nh ng nét đm rõ, màu lênữ ật ng ng n, trong nh có âm thanh khi ng ng sáng, khi câm ng bí n.ừ ươ ẩBút pháp nh đây hi th trong th Vi Nam. là tính thú nh ngả ưs câu th ng xa, giúp ng đc th cái nh và "tâm tr ng" conứ ườ ạthú.Nào đâu nh ng đêm vàng bên su iữ ốTa say đng ng ánh trăng tan?ồ ốS im ng thiêng liêng có chút ghê nh ng th quy rũ: Bên su trăng tự ộmãnh thú ng c, rình i.ố ướ ồTác gi nâng uy quy chúa ng ng cách đi di thiên nhiên, hóaả ạtrong tranh đó đi di trăng, a, bình minh, hoàng hôn.ả ớVà khung nh, con đu th ch ng chú các đng ho đngở ộc trong nh:ủ ảSay đng ngồ ốL ng ng giang nặ ơĐi tr ch t, chi y….ợ ấĐp nh t, i, bi tráng nh là nh hoàng hôn. tranh trong gam đ: Đẹ ỏc máu lênh láng, tr gay t. Tác gi dùng ch nh tr i,ủ ờt ng nh tr cũng bé đi trong nhìn loài Không khí ch chóc bao trùm, iưở ợlên do máu lênh láng, do giây phút gay tr i. Ch ít phút vũ tr sấ ẽch ng, ng tr trong bóng i, ch còn có oai linh Đy là đi cao trào nh tế ấc quy c, nh trên đnh cao huy hoàng ng, đã củ ưở ựt nh cái thân tù:ỉ– Than ôi! Th oanh li nay còn đâu?.ờ ệL than có lay đng và ngân vang do ng ph y. Hùm thiêng khi đã sa …ờ ươ ơB thân ng này đã th hóa nh ng câu th kh căm nả ưở ờtrong cũi t. ng là th thêm c, là mắ ưở ặnh th i.ấ ạNhi ng đã bình lu có lý nghĩa xã bài th trong cũi nh doề ườ ựlà bi ng cho tình ng dân Vi c. Bài th có nghĩa th nhể ượ ườ ướ ỉlòng yêu c, chí tôn dân cách kín đáo. Tuy nhiên, ch th nghĩa đó,ướ ấchúng ta ch th bài th và cũng nên phòng tr ng khi đi vào nghĩa xãư ườ ợh i, ta sa vào bình tán mà tách kh hình ng th có bài th .ộ ượ ơĐo cu bài th không xu ng các đo trên, nh ng rõ khuynhạ ộh ng ng bài th qua tâm chúa lâm:ướ ưở ơNay ta ôm ni ngàn thâuề ậGhét nh ng nh không đi nào thay điữ ổNh ng nh sang, th ng gi i:ữ ườ ốHoa chăm, xén; ph ng, cây tr ngỏ ồD đen gi su i, ch ng thông dòngả ướ ẳLen nách nh ng mô nò th kémướ ấDăm ng lá hi lành, không bí hi mừ ểCũng đòi ch hoang vuọ ướ ẻC ch ngàn năm cao âm u.ủ ảNi đng nhiên là vì tù túng, nh ng cái nh do tù túng gây nên là ph iề ươ ảch nh cái th ng. nh ng không ch là nh do mà còn là, theo tôi làấ ườ ạch căn theo văn bài th nh cái cao cái chân th c, cái nhiên.ủ ựT đây, chúng ta thu tính ch nghĩa lãng n: Bu đn đi u, bé nhớ ỏtrong tay tr con ng i: Hoa chăm, xén, ph ng, cây tr ng. Xuânầ ườ ồDi thu ng c:ệ ướThà phút huy hoàng ch iộ ốCòn bu le lói su trăm năm.ơ ốĐây không ph là ch lu cái đúng sai nhân sinh quan này, ch xin nói nóả ớnh đc đi ch nghĩa lãng n. Th cũng th ng say đm nh ng như ườ ảsiêu phàm, nh ng ng ph xa nhau thiên nhiên:ữ ươ ủC nh vĩ đi, sóng nghiêng tr i, thác đả ổNét mong manh, th thoáng cánh hoa bay.ấTh Th do y, nhi đm vào nh tiên. Ni khát khao con nh ngơ ừlà khát khao tr cái vĩ, siêu phàm, không chung ng đc cái th ng,ở ượ ườth kém gi o. Đó cũng là đp nhân cách, tuy ng mang i­khát khao yấ ấtrong mình là đã mang ni th ng, vì cái phi th ng các nhà lãng cũngẵ ườ ạlà cái phi th c. i, siêu phàm cũng đng nghĩa cô đn. Hãy đc Xuân Di u:ự ệTa là t, là Riêng, là Th Nh tộ ấKhông có chi bè cùng ta (…)ạ ổTa đi, mà đi cũng taỏ ỏGi ng ng t, gi nh lùng th tuy t!ữ ệ(Hi mã n)ạ ơN lòng Hi mã trong th Xuân Di cũng là lòng con trong cũi tỗ ắc Th nó thu ch ch nghĩa lãng n. Quá nh nh, đn chủ ỉth nghĩa xã i, làm đi ch nhân bài th và cũng làm đi qui lu tấ ậth ch nghĩa lãng n. Còn lý do nh a: do con là doẩ ực ông chúa, ta bi ta là chúa muôn loài, khát khao do qua tủ ộhình ng bài, là khát khao ng tr khát khao đo do khác. Cho nênượ ướ ẻcoi trong cũi là thân ph dân ta có ch khó gi thích khi nói tính th ngổ ốnh hình ng.ấ ượBài tham kh 2:ảTr t, ta hi vì sao tác gi bài th "l con bách thú"?ướ ượ ườChú thích cho hình ng th có không ngoài ng ý: Tránh đi suy di n,ộ ượ ễhi m. Hình ng con cho dù có là hoá thân thi sĩ, nó là chể ượ ủth tr tình, nh quán và toàn n. Đó là ph bài th Còn phía sau, ph chìmể ầcó th liên ng đn hai nghĩa có th gi phóng cá nhân (cái tôi), có tâmể ưở ảtr ng nh ti c, ru hoài dân đang xi ng xích, đang khao khát do, tháiạ ớđ ph nh th mà ng quá kh oanh li vàng son. y, khi phân tíchộ ướ ậbài th không th qua cái nhìn chính di n.ơ ệCái nhìn đi nh ng tù con ni không nguôi,ố ấlà cái nhìn đy bi ch. Tính ch bi ch này đc hi theo hai đ: làộ ượ ộhoàn nh đi thay, nh ng con không đi thay. "không đi thay" con cả ảhai ph ng di ch quan và khách quan: nó không cam ch mình và tươ ộm a: Nó không ch nh hoàn nh. Không ch mình vì con luôn th cặ ứmình là ng, ng tr trên cái ngai vàng vĩnh ng vua chúa. Cònộ ươ ậthái không ch nh hoàn nh cũng là đó mà ra: Ch nh môi tr ng ng đãộ ườ ốđi thay, nó không còn là chính nó. Không ch nh n, không đi thay nên đổ ộchênh và gi ng xé i. Tâm tr ng nguyên kh ng hình lên con iự ượ ớni không nguôi ch đc bài th đi vào ng câu th nh nh ng ng đề ểnuôi th .ơ ểHai đo th nói hoàn nh đã đi thay (đo và đo 4) nên xung đt, tạ ộxung đt không th dung hoà, th là ng ng t. Nh ng trong cái vòng xoáy tâm tộ ưy, đo th là đau riêng. Có đau đc chí, "sa ", nấ ậph vào nh ng tr trêu (đo 1), ph ch nh nh ng không th nàoả ểch nh n: gi th ng (đo 4). Đi th nh (đo 1) là đi pấ ườ ậgi hai gi ng loài không th nào là "ngang y", là đng lo i, gi con conữ ớng i, gi con báo yên ph n, vói "g i". th không thườ ể"ngang y" nay đang ph ch "ngang y" nên cú đu tiên vô cùng chua chát:ầ ầG kh căm trong cũi t,ậ ắKhác hình th câu th th ngôn ki cũ, câu th tám ch đó là cách tân,ớ ựnh ng đt bi cu cách ng thi ca phái nói đn âm đi u, nh ng thanhư ữb ng, thanh tr câu. Trong câu th Đng lu t, đó ngang ng ho xằ ườ ỉngang ng, có ph đan xen, còn đây nh ng thanh ng áp đo, khôngằ ảnh ng th các thanh tr đu tr ng vào đu và cu câu nh nh ng ng kìmữ ọr ch c, nh ng kim khí va ch nhau. và là tâm th các sinh bắ ịgiam m, nh là gi ng loài không ch đng đc xi ng xích, giam nh loàiầ ượ ưh công bu ng xuôi là đc chân dung đy ng haiổ ượ ởcâu đu. Nó đc phân tinh vi đn ng âm ti t. câu đu, nh ng âm thanh ch iầ ượ ốtai đc quánh thì đn câu sau, nó hút, nó thay th Nh ng thanh ng buôngặ ằxuôi, tr ng, lan xa không còn sinh khí a. Cái khinh và cái con ch cònả ỉđc nén trong lòng nh ni n. Nó dày thêm tr tích ni đau.ượ ềKhông ph ng nhiên trong đo th ti sáu câu, có đn câu nói đn loàiả ếng i. Đành ng đây, gi con con ng i, gi con đng lo (g u,ườ ườ ấbáo) đã di ra thay đi ngôi, nh ng có ni căm ph con ng i, iễ ườ ớgi ng ng nên gi ng th c. Là vì con thì loàiố ườ ổbáo, loài là nh ng con hi lành, vô i, nh ng con ng đã di raấ ườ ễm ng quan đi ngh ch gi th ng và thua.ộ ươ ắMà thua th ng này, oan ng thay, không do th tài th (có loài ng chự ườ ỉh loài túc trí đa u). Cái ra ph thua đã th ng, đôi đu đã có thơ ểch gi ng thiêng. nh đi loài đau đn thay là th ph tôn th ,ế ờsùng bái (ông ba i) ch còn là "trò t, th ch i". Còn câu th nói báo,ươ ặb ch ng qua ch là th vĩ thanh cái ng hèn kém mà con ph iọ ơvào. đo bài th nói đi thay trí thì đo bài th nói vế ềtâm tr ng con khi ph đi cái mà nó không mu đi t. Tâm tr ng yạ ấgi ng nh qu bóng xì i, là tâm tr ng gi ng chim tr trói cánh. Cũngố ịlà nh ng thiêng nh ng ch là "h đòi ch hoang vu", nó th ngả ướ ườnh nh o. Nó có nh ng th ra không có gì, vì nh thiên nhiên ng nh là có ,ạ ưở ảnh ng linh nó thì không:ư ủHoa chăm, xén, ph ng, cây tr ng;ỏ ồD đen gi su i, ch ng thông dòngả ướ ẳLen nách nh ng mô gò th kém…ướ ấN đi th ca đu nh đi u, thì đây là tr ng đu, tế ườ ộví đi hình. ng nh p, ta có câu t: 2/2/2/2, câu hai: 5/3, câu ba: 3/5 th làụ ậphóng túng. Nó di ch ch i, bó bu c, gò bó ph phá tung ra nói đcễ ượcái th nghĩ, cái khao khát đc tháo cũi ng.ậ ượ ồGhìm nén và tung phá, là xung đng kh ng đo th Nó cũng còn là mấ ảh ng toàn bài th nhìn cách vĩ mô ng th Ngay đan cài gi cáiứ ữhôm nay và cái hôm qua, cái t, cái còn, cái nh và cái huy hoàng ngày nó,ấ ủt đu tr cho nhau, soi chi vào nhau mà tr nên lánh. Tuy nhiên, cấ ơb n, bài th nh hoài ni m. Ngày là cái đích cu cùng, là cánh. rả ễmà ni say đm ng không ph là hôm nay mà hôm nay ng hôm qua,ề ướ ướ ềv cái đi không tr i: "N ta không còn đc th bao gi ", "N thênh thang taề ượ ơvùng ngày a". Ti ng ngh ngào ng cái phía ng thiêng ngu nẫ ướ ồc ni hào khi "h thiêng" đang là bá ch .ộ ủPh nh cái tr t, cái hi th i, thoát ch còn hai ng: Tr quá kh ho củ ướ ướ ặng ng ng ng lai. Con không có ng lai, nó ch còn quá kh Đi haiưỡ ươ ươ ậvùng không gian y, ng lãng trào dâng nh ng giai đi say mê. Quá kh đãấ ứtr nên ng hào quang chói khác th ng do nh ng ng ng đc đy lênở ườ ưở ượ ượ ẩđn cùng ng khoái. Th nói riêng và ch nghĩa lãng nói chung đã tế ựt cho mình mi đt, kho ng tr riêng do vùng y. Cái lao, cái dạ ữd i, cái phi th ng trong màn ng bí lung linh, huy quá kh hi ra có ýộ ườ ươ ệnghĩa gi thoát "m kh căm n" không tan hi i. là quá kh đcả ặtr ng loài th gian, không gian, ni nh ti cái thu huy hoàng tư ộđi không tr i. Các thu ngo nh và thu tâm trên đây đc nhào nở ượ ặl nh kh ho làm ch th tr tình là nhân là "ta" nh ng th cạ ựch là "cái tôi" ng th c, "cái tôi" trung tâm "th oanh li t". nh ng thiêngấ ừvì sao có lúc đc ra "bóng cây già", khi thì bóng âm th "lá gai cượ ỏs c", nh ng hoa không tu không tên? Ba cung nhiên đắ ộtr ng u, vĩnh ng, hoang dã, âm và hoa vô danh nh mườ ằtôn vinh nhân th thánh mà ph cúi đu "Ta bi ta chúa muônộ ảloài". Nhân th thánh đng uy nghiêm hi ra ng tranh đc ,ậ ườ ảc ngo hình và nh bên trong ghê m. chân loài vũ đi uả ướ ệl nhiên nó không gi ng đng lo i, không gi ng ai. phong phú vàượ ựnh quán trong th ng đng tác ngo hình này là chu cho phút cao tràoấ ộkhi tr thành riêng nó, do nó ch ng :ấ ựTrong hang i, th khi đã qu c,ố ắLà khi cho đu im i.ế ơC giác ng đc chúng ta là con đang ng th gian, trong dòng hoàiả ườ ượ ơni miên man không ph là vô Chính con cũng nh n: "Ta ng mãi trong tìnhệ ốth ng nh ". Nh ng câu th tám ch có dung ng câu th th ngônươ ượ ấđc liên ng nh ng đu nh p, đu câu ch ng ph là vô tình nh nh ngượ ữđi khúc cho "tình th ng nh " dài ra:ệ ươ ấNh cành lâm, bóng cây già,ớ ảV ti ng gió gào ngàn, gi ng ngu hét núi,ớ ồV khi thét khúc tr ng ca i…ớ ườ ộCũng đu là nh ng hoài ni quá kh nh ng đo ba không gi ng đo hai vìề ạtr nó xót xa, nh ti (còn đo hai là đc chân dung). nhướ ớti đn qu th lòng ra ng đi riêng. Nh ng ch "đâu" nh xát mu iế ốc nh ki tìm vào hoang ng, xa xôi đng đu câu thúc ng nh ngứ ữd tu nh oán than, nh ng ngác:ấ ơNào đâu nh ng đêm vàng bên su i…ữ ốĐâu nh ng ngày chuy ph ng ngàn…ữ ươĐâu nh ng bình minh…ữCũng là cái th (trong quá kh con nh ng đo hai, đo ba, và thúcự ếb ng đo năm, cái th đy đi lúc xa n. xúc th lúcằ ỗm ch i. Ch đng th gian không còn xác đnh a, câu th vàng, gápộ ấnh níu kéo chút gì đó ngày a.ư ưBài tham kh 3:ảCó không là kiên ng nói ng Nh ng, hình ng con dàiẽ ưỡ ượ ằy, đã nên th nh ng con ng đã thôi nghĩ đn hành đng, nh ng con ng iấ ườ ườmà nhi tình làm cách ng, mà hoài bão mu góp ph mình vào đi thay đã khôngệ ổcòn.Th nh ng, con hình ng trung tâm bài th dù có ch do nh ng nế ượ ẫkhông ch đi ni kiêu hãnh. Trong kh đau, trong nh tù hãm, trong nh cị ọnh n, nó bi phân bi mình nh ng đã hoàn nh th ng đng hóaằ ườ ồđn tinh th n. đây, không ph là xem xét “tác phong qu chúng” conế ủh phê bình nó “không có chút ái gì đi nh ng con nh nh ng con u, conổ ấbáo cùng ph nh nó và sát ngay nh chu ng nó”, nh ai đó đã bàn. đây,ố Ởcũng nh Chim trong ng, Prô­mê­tê xi ng và Hăm­lét a, đi gi aư ữhai ng ng i, hai cách ng là cách th ngh thu th ng dùng làm tạ ườ ườ ậlên cái kích th cao và tô đm thêm ng đy tính bi ch tâm thàướ ồb kh đau ch nh quy không ch mình trong nh.ị ạTh ít nh là trong đi th đã ng xây ng cho mình hìnhế ột ng th nh th Con Nh ng bi mình chi nh ng ch ch làm tôiượ ịt cho th ng, gi nh ng tù. Nó c, nh ng không hoàn toànớ ườ ưkhu ph và th hi p. Nó ghét nh ng nh không đi nào thay i, nghĩa là cònấ ổc ao nh ng đi thay. giam thân trong ng ch t, nó thi tha iướ ươ ớnh ng chân tr ng rãi không gian gi ng ngàn to và th gian, iữ ớni ngàn thâu. Bài th cho cùng, th hi tinh th ch th cề ựt i, ch là ch trong ng ng mà thôi.ạ ưởS xung đt, ch ng đi quy li t, th ng xuyên, không th dung hòa gi hoàn nh vàự ườ ảtính cách, gi ngo tâm, gi th hèn và cao th ng chính là tữ ượ ếc nên toàn bài th Có giác nh nghe đc Nh ng xô nát nấ ượ ốch ng luân chuy n, đan xen hai nh ng ph n, trong đó, ch đươ ươ ềchính, ch nh ng ng đt ng chuy vút lên sau nh ng nh đã ngày càngủ ạch ch p, bu ch ng đu, và vang to mãi, dào mãi, dâng mãi đn caoậ ươ ếtrào ni ph ng tâm linh ch ng đi ng ngh n.ớ ẹVà cu cùng, trong qu kh i, ch chính quay tr i, không còn hùng trángố ạđc nh trên, nh ng thi tha, nh ng nu ti c. Bài th thúc trong ti ng bi thi tượ ếv ng già bi mình đã ph ch cu tù trong tâm ng.ớ ượ ưởNh th ng vi luôn luôn chuyên đi tình và gi ng đi th sang phía đi pư ậc nó, nhà th đã tìm đúng cái cách hi di các cung xúc aủ ủm tâm tr ng cô đn và đy day t.ộ ứB vì không có gì khi ng ta tin Th là đc nh ng bài Th hay. Màở ườ ớth Th th cách không chút rè, câu, ch cách n, choơ ầđn ti âm thanh. Đc nh ng câu nh :ế ưNh nh lâm, bóng cây già,ớ ảV ti ng gió gào ngàn, gi ng ngu hét núi,ớ ồV khi thét khúc tr ng ca i,ớ ườ ộTa chân lên, dõng c, đng hoàng.ướ ườL thân nh sóng cu nh nhàng,ượ ịV bóng âm th m, lá gai, c.ờ ắĐc nh ng câu th y, không ai còn có quy có nh ng nh đnh hay cách hi khácọ ểtr cu cách nh thi ca đng y. Cho đn nh ng bài th ngôn, ngũ ngôn,ướ ươ ấl bát, song th bát Th cũng khác a. Th đã làm nh ngụ ữkhuôn kh ngàn năm không di ch. Ch dùng táo o. Đc đôi bài, nh là bàiổ ấNh ng, ta ng ch ng th nh ng ch xô đy, nh phiớ ưở ạth ng. Th nh viên ng đi khi đi quân Vi ng ng nh ng nhườ ướ ệl nh không th ng đc.ệ ưỡ ượ