Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

GIẢI BÀI TẬP TRANG 73 SGK SINH LỚP 9: THƯỜNG BIẾN

5062c8472f0c7675b7997dc47c60ed9b
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-02-26 09:35:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 331 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GI BÀI TRANG 73 SGK SINH 9: TH NG BI NẢ ƯỜ ẾTh ng bi là gì?ườ ếTh ng bi là nh ng bi ki hình cùng ki gen, phát sinh trong ườ ờcá th nh ng môi tr ng, không do bi nđ trong ki gen(không liên ướ ưở ườ ểquan di truy n).ế ềA. Tóm lý thuy t:ắ ếCùng ki gen quy nh tính tr ng ng nh ng có th ph ng thành nhi ượ ềki hình khác nhau tuỳ thu vào đi ki môi tr ng. Tuy nhiên, kh năng ph ng ườ ứkhác nhau hay th ng bi có gi do ki gen quy nh.ườ ịVí Gi ng lúa DR2 ra dòng bào (2n) bi i, có th năng ượ ạsu đa n/ha/v trong đi ki gieo tr ng nh t, còn trong đi ki bình ệth ng ch năng su bình quân 4,5 5,0 n/ha.ườ ấTrong th ti n, ng ta th ng hi ng ki gen cho nhi ki hình khácự ườ ườ ượ ểnhau khi ng các đi ki môi tr ng (đ t, c, không khí, th ăn, đi ki ườ ướ ệchăm sóc,...) khác nhau.Ví 1: cây rau c: khúc thân trên có ng kính nh và ch c, lá ướ ườ ắnh khúc thân ven có thân và lá n; khúc thân tr trên thì ướthân có ng kính hai khúc trên và t, ph bi thành phao, lá ườ ếcũng to n.ơVí 2: Cùng thu gi ng su hào thu ch ng, nh ng cây tr ng lu ng bón ượphân, và phòng tr sâu nh đúng quy trình kĩ thu thì có to so ướ ướ ẳv nh ng cây tr ng lu ng không làm đúng quy trình kĩ thu t.ớ ậS bi hi ra ki hình th ph thu vào ng tác gi ki genự ươ ểvà môi tr ng.ườY xem nh không bi là ki gen. bi ki hình trong các ượ ểtr ng trên do tác ng môi tr ng.ườ ườTh ng bi là nh ng bi ki hình phát sinh trong cá th nh ng ườ ướ ưởtr ti môi tr ng.ự ườB. ng nướ gi bài SGK Sinh 9ả trang 73:Bài 1: (trang 73 SGK Sinh 9)Th ng bi là gì? Phân bi th ng bi bi n?ườ ườ ếĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảTh ng bi là nh ng bi ki hình phát sinh trong cá th nh ng ườ ướ ưởtr ti môi tr ng.ự ườPhân bi th ng bi bi n:ệ ườ ếTh ngườ bi nế tộ bi nế1. Bi nế iổ ki uể hình 1. Bi nế iổ cơ sở tậ ch tấ2. Không di truy nề 2. Di truy nề3. Phát sinh ng lo theo cùng ộh ng, ng ng đi ki môi ướ ươ ệtr ngườ 3. Xu tấ hi nệ iớ nầ su tấ th p,ấ ng uẫ nhiên4. Giúp sinh tậ thích nghi 4. Th ngườ có iạBài 2: (trang 73 SGK Sinh )M ph ng là gì? Cho ví trên cây tr ng ho nuôi?ứ ậĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảDOC24.VN 1M ph ng là gi th ng bi ki gen (ho ch gen hay ườ ộnhóm gen) tr môi tr ng khác nhau. ph ng do ki gen quy nh.ướ ườ ịBài 3: (trang 73 SGK Sinh 9)Ng ta đã ng nh ng hi bi nh ng môi tr ng tính tr ng ườ ưở ườ ạs ng ph ng nâng cao năng su t, nuôi, cây tr ng nh th nào?ố ượ ếĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảNg ta đã ng nh ng hi bi nh ng môi tr ng các tính ườ ưở ườ ớtr ng ng trong tr ng đi ki thu nh ki hình đaạ ượ ườ ốnh tăng năng su và ch các đi ki nh ng u, làm gi năng su t.ằ ưở ấNg ta ng nh ng hi bi ph ng tăng năng su nuôi cây ườ ậtr ng theo hai cách: áp ng kĩ thu chăn nuôi, tr ng tr thích ho o, thay ạgi ng cũ ng gi ng có ti năng năng su cao n.ố ơDOC24.VN