Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 67 SGK Sinh lớp 7: Một số thân mềm khác

34393937393262646335643263373135643661656263346637353238326433636465366138663833376630353431363935653534356230363032333933376361
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào 02:50 PM ngày 4-05-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 252 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 67 SGK Sinh 7: thân khácả ềA. Tóm lý thuy t:ắ ếI ĐAI DI NỘ ỆNgành Thân có loài (kho ng 70 nghìn loài) lo đa ng và mong phú vùng nhi i. Chúng ng bi n, sông, su i, ao, và ng trên ướ ốc n, nh chuy sang ng chui rúc, ru ng các tàu thuy (con hà).ạ ềII TÍNH THÂN MỘ ỀH th kinh Thân phát tri và trung Giun t, ch não phát tri n. ểM có "h " (b não) là hi ng duy nh có ng không ng ng. ượ ươ ốTh kinh phát tri là cho các giác quan và tính phát tri n.ầ ểB. ng gi bài SGK trang 67 Sinh 7:ướ ớBài 1: (trang 67 SGK Sinh 7)Em th ng sên đâu? Khi bò sên trên lá nh th nào?ườ ếĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảc sên th ng ng cây p, t, cũng có khi sên cao trênỐ ườ ướ ộ1000m so bi n.ớ ướ ểKhi bò, sên ti ra ch nh làm gi ma sát. Khi khô, ch nh đó nên màu ếtr ng trên lá cây.ắBài 2: (trang 67 SGK Sinh 7)Hãy nêu tính c.ộ ựĐáp án và ng gi bài 2:ướ ảNgoài tính săn ng cách rình t, hay phun "h mù" che thù tr ốch y, còn có các tính sau:ạ ậChăm sóc tr ng: tr ng thành chùm nh chùm nho bám vào rong rêu, xong ẻm canh tr ng. Th nh tho ng phun vào tr ng làm giàu ôxi cho tr ng ướ ứphát tri n.ểCon có tua mi ng nhi ch năng giao ph (tay giao phôi). ốloài, tay giao ph có th ra mang theo các bó tinh trùng th tinh cho con cái.ố ụDOC24.VN