Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa lớp 8: Hóa trị

c4b794f111989d67a53a7134364a71ba
Gửi bởi: Ngô Quang Hải vào ngày 2016-09-23 13:17:29 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2161 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Giải bài tập trang 37, 38 SGK Hóa lớp 8: Hóa trịA. LÝ THUYẾT CẦN NHỚ VỀ HÓA TRỊHóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử): là con số biểu thị khả năng liên kết củanguyên tử (hay nhóm nguyên tử), được xác định theo hóa trị của được chọn làm đơn vịvà hóa trị của là hai đơn vị.Quy tắc hóa trị x. y. bBiết x, và (hoặc b) thì tính được (hoặc a)Biết a, thì tìm được x, để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ: x/y b/a b'/a'.Lấy hay b’ và a’ (nếu a’, b’ là những số đơn giản hơn so với a, b).B. Giải bài tập SGK trang 37,38 hóa lớp 8Bài 1. (SGK trang 37 hóa lớp 8)a) Hóa trị của một nguyên tố (hay một nhóm nguyên tử) là gì?b) Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố nào làm đơn vị, nguyên tố nào là hai đơnvị?Hướng dẫn giải bài 1:Hóa trị của nguyên tố (hay nhóm nguyên tử) là con số biểu thì khả năng liên kết củanguyên tử (hay nhóm nguyên tử).Xác định hóa trị, lấy hóa trị của nguyên tố được chọn làm đơn vị và hóa trị của làmhai đơn vị.Bài 2. (SGK trang 37 hóa lớp 8)Hãy xác định giá trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau đây:a) KH, H2 S, CH4b) FeO, Ag2 O, NO2Hướng dẫn giải bài 2:a) KH: do có hóa trị nên x. y. => =Vậy có hóa trị I.Tương tự+ H2 S: có hóa trị và có hóa trị II.DOC24.VN+ CH4 hóa trị IV và hóa trị I.b) FeO: Fe có hóa trị II và hóa trị II+ Ag2 O: Ag hóa trị và hóa trị II+ NO2 hóa trị IV và hóa trị II.Bài 3. (SGK trang 37 hóa lớp 8)Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tốa) Nêu quy tắc hóa trị với hợp chất hai nguyên tố. Lấy công thức hóa học của hai hợpchất trong câu trên làm ví dụ.b) Biết công thức hóa học K2 SO4 trong đó hóa trị I, nhóm (SO4 hóa trị II. Hãy chỉ ralà công thức phù hợp đúng theo quy tắc hóa trị.Hướng dẫn giải.a) Theo quy tắc hóa trị: x.a y.b– Biết x,y và a(hoặc b) thì tính được b(hoặc a).– Biết và thì tìm được x,y để lập công thức hóa học. Chuyển thành tỉ lệ:+ KH: 1.I 1.I+ Ag2 O: I.2 II.1b) Ta có: Kx(SO4)y.Theo công thức hóa học K2 SO4 trong đó hóa trị I, nhóm (SO4 hóa trị II 2, 1Vậy CTHH K2 SO4 .Bài 4. (SGK trang 38 hóa lớp 8)Tính hóa trị của mỗi nguyên tốa) Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong các hợp chất sau, biết Cl hóa trị I: ZnCl2 CuCl,AlCl3 .b) Tính hóa trị của Fe trong hợp chất FeSO4 .Hướng dẫn giải bài 4:Theo quy tắc hóa trị ta có:a) ZnCl2 1. => Zn có hóa trị II.+ CuCl: 1. => Cu có hóa trị I.DOC24.VN+ AlCl3 .a => Al có hóa trị III.b) Ta có: x.a y.bVậy hóa trị của Fe là II.Bài 5. (SGK trang 38 hóa lớp 8)a) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi hai nguyên tố sau: (III) và H; C(IV) và (II); Fe (III) và O.b) Lập công thức hóa học của những hợp chất tạo bởi một nguyên tố và nhóm nguyên tửsau:Na (I) và (OH) (I); Cu (II) và (SO4 (II); Ca (II) và (NO3 (I).Hướng dẫn giải bài 5:a) Áp dụng quy tắc hóa trị, ta có công thức hóa học sau:PH3 (P hóa trị III, hóa trị I);CS2 (C hóa trị IV, hóa trị II);Fe2 O3 (Fe hóa trị III, hóa trị II).b) Tương tự ta có:NaOH (Na hóa trị I, nhóm OH hóa trị I);CuSO4 (Cu hóa trị II, nhóm SO4 hóa trị II);Ca(NO3 )2 (Ca hóa trị II, NO3 hóa trị I).Bài 6. (SGK trang 38 hóa lớp 8)Một số công thức hoá học viết như sau:MgCl, KO, CaCl2 NaCO3 .Cho biết: Cl, K, Na có hóa trị I; Mg, Ca nhóm (CO3) có hóa trị II. Hãy chỉ ra những côngthức hóa học viết sai và sửa lại cho đúng.Hướng dẫn giải bài 6:Những CTHH viết sai là: MgCl, KO, NaCO3 ;Sửa lại cho đúng: MgCl2 K2 O, Na2 CO3 .Bài 7. (SGK trang 38 hóa lớp 8)Biết (IV), hãy chọn công thức hóa học nào phù hợp với quy tắc hóa trị trong số cácDOC24.VNcông thức sau đây: NO, N2 O3 N2 O, NO2 .Hướng dẫn giải bài 7:Những công thức hóa học phù hợp với quy tắc hóa trị là: NO2 vì có hóa trị II ).Bài 8. (SGK trang 38 hóa lớp 8)a) Tìm hóa trị của Ba và nhóm (PO4 trong bảng và bảng (trang 42,43).b) Hãy chọn công thức hóa học đúng trong các công thức cho sau đây:A. BaPO4 B. Ba2 PO4 C. Ba3 PO4 D. Ba3 (PO4 )2Hướng dẫn giải bài 8:a) Hóa trị của Ba là II, nhóm (PO4 là IIIb) Phương án D.DOC24.VNTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.