Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 30 SGK Toán lớp 6 tập 1: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

e32ea5b702fd1569745ecb9d42e0b74d
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-22 15:35:35 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 30 SGK Toán 1: Chia hai lũy th cùngả ừc sơ ốA. Tóm ki th Chia hai lũy th cùng :ắ ố1. n(a 0, ).Quy c: aướ (a 0).Khi chia hai lũy th cùng (khác 0), ta gi nguyên và mũ bừ ịchia tr đi mũ chia.ừ ố2. nhiên đu vi đc ng ng các lũy th 10: abcd 10ọ ượ ướ ủ3 +b 10 10 d;2475 2.1000 4.100 7.10 5= 2.10 4. 10 7.10 5.10 0B.Gi bài Chia hai lũy th cùng Toán trang 30ả ậBài 1. (Trang 30 Toán ch ng 1)ậ ươVi qu phép tính sau ng lũy th a:ế ướ ừa) 4; b) 10 10 2; c) (a )Gi bài:ảÁp ng quy aụ n(a 0, ).a) 34 81;b) 10 10 10 10 1000000c) 5Bài 2. (Trang 30 Toán ch ng 1)ậ ươTính ng hai cách:ằCách 1: Tính chia, tính chia tính th ng.ố ươCách 2: Chia hai lũy th cùng tính qu .ừ ảa) 210 28; b) 46 43 c) 85 84; d) 74 74.Gi bài:ảDoc24.vnL ý: Cách 1: Ta đi lũy th ra nhiên sau đó chia hai nhau nh bìnhư ưth ngườa) Cách 1: 1024 256 4. Cách 2: 10 10 4;b) Cách 1: 4096 64 64. Cách 2: 64;c) Cách 1: 32768 4096 8. Cách 2: 8;d) Cách 1: 2401 2401 1. Cách 2: 1.Bài 3. (Trang 30 Toán ch ng 1)ậ ươĐi ch (đúng) ho ch (sai) vào vuông:’ề ữa) ng: 3ằ 12 …, 12 …, 7…, …b) ng: 5ằ …, …, …, …c) ng: 8ằ …, …, …, …Gi bàiảÁp ng các quy c: aụ và (a 0, n)a) ng: 3ằ 12 S, 12S, Đ, S.b) ng: 5ằ S, Đ, S, Sc) ng: 8ằ S, S, Đ, SBài 4. (Trang 30 Toán ch ng 1)ậ ươVi các 987; 2564; abcde ng ng các lũy th 10.ế ướ ủGi bài 70:ả987 10 10 7;2564 10 10 10 4;abcde= 10 10 10 10 eBài 5. (Trang 30 Toán ch ng 1)ậ ươTìm nhiên c, bi ng N* ta có:ố ∈a) 1; b) cn 0.Gi bài :ảDoc24.vnCác em chú ý: N* 4…a) 1; b) 0.Bài 6. (Trang 30 Toán ch ng 1)ậ ươS chính ph ng là ng bình ph ng nhiên (ví 0, 1, 4, 9, 16…).ố ươ ươ ụM ng sau có là chính ph ng không?ỗ ươa) 3;b) 3;c) 3.Gi bài :ảTr hãy tính ng.ướ ổa) 3= =3 2. ng 1ậ là chính ph ng.ộ ươb) 3= 27 2. 1ậ là chính ph ng.ộ ươc) 3= 27 64 100 10 1ậ cũng là chính ph ng.ố ươ Doc24.vn