Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập trang 30 SGK Sinh học lớp 10: Axit nuclêic

cdc5af329ef27957e060dfc6a585a885
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-05-04 14:43:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 275 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài trang 30 SGK Sinh 10: Axit nuclêicả ớA. Tóm lý thuy t:ắ Axit nuclêicADN có ch năng mang, qu và truy thông tin di truy n. Thông tin di truy nứ ềđ tr trong phân ADN ng ng, thành ph và tr các nuclêôtit.ượ ướ ượ ựTrình các nuclêôtit trên ADN làm nhi mã hóa cho trình các axit amin trong ựchu pôlipeptit (prôtêin). Các prôtêin nên các bào và do quy nh các ịđ đi th sinh t. Nh y, các thông tin trên ADN có th quy nh ảcác đi th sinh t. Thông tin di truy trên phân ADN qu ượ ảr ch ch Nh ng sai sót trên phân ADN th ng các enzim ượ ửsai trong bào ch a. Thông tin trên ADN truy bào này sang bào ượ ếkhác nh nhân đôi ADN trong quá trình phân bào. Thông tin di truy trên ADN (gen) ềcòn truy ADN ARN —> prôtêin thông qua các quá trình phiên mã và ch mã.ượ ịTrong bào th ng có lo ARN là mARN, tARN và rARN. lo ARN th cế ườ ựhi ch năng nh nh.ệ ịmARN làm nhi truy thông tin ADN ribôxôm và dùng nh khuônệ ượ ộđ ng prôtêin.ể ợrARN cùng prôtêin nên ribôxôm, ng nên prôtêin.ớ ợARN có ch năng chuy các axit amin ribôxôm và làm nhi nh ng ườphiên ch, ch thông tin ng trình nuclêôtit trên phân ADN thành trình cácị ướ ựaxit amin trong phân prôtêin.ửCác phân ARN th ch là nh ng phiên "đúc" trên ch khuôn ượ ủgen trên phân ADN nh quá trình phiên mã. Sau khi th hi xong ch năng ủmình, các phân ARN th ng các enzim bào phân thành các nuclêôtit.ử ườ lo virut, thông tin di truy không tr trên ADN mà trên ARN.Ở ượ ữB. ng gi bài SGK trang 30ướ Sinh 10: Axit nuclêicọ ớBài 1: (trang 30 SGK Sinh 10)Nêu khác bi trúc gi ADN và ARN.ự ữĐáp án và ng gi bài 1:ướ ảS khác bi gi trúc ADN và ARN là:ự ấADN: là chu xo kép (g chu pôlinuclêôtit). phân ADN là (Ađênin), Tỗ ủ(Timin), (Guanin), (Xitozin), trong thành ph nó có ng đêôxribôz ườ ơ(C5 H10 O4 ).ARN: chu pôlinuclêôtit. phân ARN là (Ađênin), (Uraxin), ủG (Guanin), (Xitôzin), trong thành ph nó có ng ribôz (Cầ ườ ơ5 H10 O5 ).Bài 2: (trang 30 SGK Sinh 10)N phân ADN có trúc quá ng cũng nh trong quá trình truy thông ạtin di truy không ra sai sót gì thì th gi sinh có th đa ng nh ngày nay ưkhông?Đáp án và ng gi bài 2:ướ ảN phân ADN quá ng thì trong gi phân khó ra trao chéo ổgi các nhi không ch em, khó ra hoán gen ng ng, khó raữ ươ ạcác bi cung nguyên li phong phú cho ch nhiên. ng th i,ế ờn quá trình truy thông tin di truy không ra sai sót gì thì không ra ượcác bi cung nguyên li cho ch nhiên và làm cho sinh gi không th ểđa ng nh ngày nay.ạ ưBài 3: (trang 30 SGK Sinh 10)Trong bào th ng có các enzim ch các sai sót trình nuclêôtit. Theo em, cế ườ ặđi nào trúc ADN giúp nó có th ch nh ng sai sót nêu trên?ể ữĐáp án và ng gi bài 3:ướ ảDOC24.VN 1Các enzim có th ch nh ng sai sót trình các nuclêôtit trên phân ADN là vì ửm phân ADN chu i: pônuclêôtit nhau theo NTBS. Đó là ủm ch này liên ch kia ng liên hiđrô, ch ơnày liên ch kia ng liên hiđrô (và ng i), chính vì y, ượ ậkhi có ng (đ bi n) ch này thì ch kia ng) dùng làm ượkhuôn ch cho ch ng tác ng enzim.ể ủBài 4: (trang 30 SGK Sinh 10)T sao cũng ch lo nuclêôtit nh ng hóa có th nên nh ng sinh có ậnh ng đi và kích th khác nhau?ữ ướ ấĐáp án và ng gi bài 4:ướ ảPhân ADN ch lo nuclêôtit, nh ng do thành ph và trình ượ ựphân các nuclêôtit trên phân ADN khác nhau mà lo nuclêôtit đó có th ạra vô phân ADN khác nhau. Các phân ADN khác nhau đi khi ng pố ợnên các prôtêin khác nhau quy nh các tính đa ng nh ng thù các loài sinh ậkhác nhau.DOC24.VN