Giải bài tập trang 123, 124 SGK Toán 4: Luyện tập chung

Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-01-11 16:52:54 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài trang 123, 124 SGK Toán 4: Luy chung ậH ng gi bài LUY CHUNG SGK toán (bài 1, 2, 3, 4, 5ướ ẬSGK Toán 4ớ trang 123, 124)BÀI 1. (H ng gi bài trang 123/SGK Toán 4)ướ ốTìm ch thích vi vào tr ng, sao cho:ữ ốa) 75… chia cho nh ng không chia cho 5.ế ếb) 75… chia cho và chia cho 5.ế ếS tìm đc có chia cho không?ố ượ ếc) 75… chia cho 9.ếS tìm đc có chia cho và không?ố ượ ếĐáp án:a) Có th vi vào tr ng trong các ch nh 2; 4; 6; 8, là:ể ứ75 75 75 75 8b) chia cho và chia cho thì ch cùng ph là 0. số ốc tìm là 75ầ .Ta có: 12, chia cho 3.ếV tìm đc là chia cho 3.ậ ượ ếc) 75… chia cho thì ph chia cho 9. đi làể ềs 6. Ta có: 75ố .Só tìm đc có cùng là nên chia cho 2. Và này chia cho 9ừ ượ ếnên cũng chia cho 3. nên tìm đc chia cho và 3.ế ượ ếBÀI 2. (H ng gi bài trang 123/SGK Toán 4)ướ ốDoc24.vnDoc24.vnM có 14 sinh trai và 17 sinh gái.ộ ọa) Vi phân ch ph sinh trai trong sinh đó.ế ọb) Vi phân ch ph sinh gái trong sinh đó.ế ọĐáp án:T ng sinh đó là:ổ ọ14 17 31 (h sinh)ọTa có: phân th hi sinh trai và gái so ng sinh là:ố ọa, 3114b, 3117BÀI 3. (H ng gi bài trang 124/SGK Toán 4)ướ ốTrong các phân :ốĐáp án:Rút gọ các phân đã cho, ta có:ốBÀI 4. (H ng gi bài trang 124/SGK Toán 4)ướ ốVi các phân đây theo th đn bé.ế ướ ếDoc24.vnDoc24.vnĐáp án:BÀI 5. (H ng gi bài trang 124/SGK Toán 4)ướ ốHai hình ch nh có ph chung là hình giác ABCD (xem hình )ữ ẽa) Gi thích sao hình giác ABCD có ng nh đi di song song.ả ệb) Đo dài các nh hình giác ABCD nh xét ng nh điộ ốdi có ng nhau không?ệ ằc) Cho vi hình giác ABCD là hình bình hành có dài đáy DC là 4cm, chi uế ềcao AH là 2cm. Tính di tích hình bình hành ABCD.ệ ủĐáp án:Doc24.vnDoc24.vna) nh AB và nh CD giác ABCD thu hai nh đi di hìnhạ ủch nh th nh nên chúng song song nhau. nh AD và nh BC thu cữ ộhai nh đi di hình ch nh th hai nên chúng cũng song song nhau.ạ ớb) Đo dài các nh hình giác ABCD ta có:ộ ứAB 4cm DA 3cmCD 4cm BC 3cmT giác ABCD có các nh đi di bứ ngằ nhau.c) Di tích hình bình hành ABCD là:ệ (cm 2)Doc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.