Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 10:00:16
Nội dung
Doc24.vnGi bài Ti ng Anh Ch ng trình Unit 5: SKILLS 2,ả ươ ớLOOKING BACK PROJECTSKILLS 2K NĂNG (Tr.57 SGK)ỸNghe1. Nghe nh ng gì khách du ch nói nh Long và quy đnh nh ng nh đnh ịsau là đúng (T) hay sai (F).1. Nhi khách du ch đã ch đn thăm nh Long khi UNESCO công nh đpề ẹt nhiên nó. (T)ự ủ2. Có 1696 đo trung phía Đông Nam và Tây Nam. (F)ả ậ3. Thiên Cung, Đu ng và Tam Cung trung tâm các đo. (T)ầ ả4. Ng quan tâm đn ch nên đn thăm đo Vân Đn, núi Th và sông ch Đăng. (T) ườ ạAudio scriptIt is said that Ha Long Bay is magical place, attracting more tourists than ever since UNESCO’s recognition of this beautiful spot. It is situated in the northeast region of Viet Nam. With its rich history and picturesque setting, Ha Long Bay is the perfect destination for any tourist.Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Viewed from any angle, Ha Long Bay looks like work of art. It has 1,969 islands concentrated in two main zones: the southeast (belonging to Bai Tu Long Bay), and the southwest (belonging to Ha Long Bay). At the centre of the islands, there are wonderful caverns, such as Thien Cung, Dau Go, Sung Sot, and Tam Cung.For those interested in history, visit to Van Don Island, Poem Mountain, and the Bach Dang River is must. It is now known that Ha Long was one of the places where humans first existed.Don’t miss out on visit to Ha Long Bay. With its long history and astounding natural beauty, it is truly unforgettable. 2. ng nghe và hoàn thành ng li u.ắ ệDoc24.vn(1) northeast (2) UNESCO (3) picturesque(4) zones (5) caverns (6) astoundingTên: nh Longị ạT i: vùng Đông Vi Nam Các lý do ch đa đi m:ọ ể­ di uộ ệ­ đc công nh UNESCOượ ở­ ch phong phú và nh trí ng Các đc đi chính đa đi m:ị ượ ể­ gi ng nh tác ph ngh thu tố ậ­ 1969 đo khu chính: Đông (thu nh Bái Long) và Tây (thu nh ịH Long)ạ các hang đng tuy đp nh Long: Thiên Cung, Đu ng và Tam Cung.ộ ố­ mà con ng đu tiênộ ườ ầNh xét và giác đa đi m: Nó th đáng nh nh vào ch lâu đi và đp ẹt nhiên đáng kinh ng c.ự Vi tế3. ho thành viên trong gia đình có đn thăm quan Vi Nam ch a? ưGhi chú vào ng bên i. Ngoài ra, em có th vi quan Vi Nam em đã ướ ệđc.ọTên: Hoi An old town (ph An)ố ộT i: Quang Nam Lý do ch đa đi m:ọ ể­ historic place (đa đi ch )ị ử­ classified as National Cultural Heritage Site (đc phân lo là đa đi di văn hóa qu ượ ốgia)Đc đi chính đa đi m:ặ ểDoc24.vn­ on the north bank near the mouth of the Thu Bon River phía sông Thu n)ở ồ­ the town reflects fusion of indigenous and foreign cultures (ph ph ánh nh gi ữn văn hóa đa và ngoài Trung Qu c, Nh và ph ng Tây)ề ướ ươ­ the town comprises well preserved complex of 1,107 timber frame buildings (thành ph là ốph đc qu 1.107 công trình ng khung )ứ ượ ỗ­ the surviving wooden structures and street plan are original and intact and together present traditional townscape of the 17th and 18th centuries (nh ng ki trúc băng còn sót và đữ ồđng ph là ban và nguyên cùng nhau ng nên nh quan thành ph th 17 ườ ỉvà 18)Nh xét và giác đa đi m:ậ ể­ It is truly unforgettable thanks to its long history and the locals’ hospitality (khó quên nh ch sờ ửlâu đi và hi khách ng dân đa ph ng)ờ ườ ươ GHI NH !ỚKhi chúng ta vi đo văn miêu i, chúng ta th ng vi ph n.ế ườ ầ­ ph đu, chúng ta cung tên và đa đi và lý do ch đó.Ở ơ­ ph và ph 3, chúng ta miêu đc đi chính ho các ngoài đó.Ở ơChúng ta nên miêu nh ng gì chúng ta có th nhìn th và làm đó.ả ở­ ph 4, chúng ta vi nh xét và giác chúng ta đó.Ở 4. a. ng ghi chú em vi bài báo ng di quan Vi Nam.ử ệb. Hoán đi bài báo ng bên nh và xem nháp khác. Đc và ườ ửch thi t. Sau đó trình bày bài báo cu cùng tr p.ữ ướ LOOKING BACK PROJECT ÔN (Tr.57 SGK)ẠDoc24.vnT ngừ ự1. các tính (1 5) đnh nghĩa (a e) B.ố ộ1 b: trí ho đa đi liên quanọ ể2 d: đp, gây ng đp và không đi theo th gianẹ ượ ờ3 a: làm ng ng nhiên vì nó khó tinử ạ4 e: (thu c) đa ch liên quan đn đá làm nên Trái đtộ ấ5 c: liên quan đn hành chính, qu lý liên quan đn vi qu ng lý qu gia ho quanế 2. ch đúng trong câu.ạ ướ ỗ1. fortress pháo đài là công trình đc xây ng ch ch và tr công.ộ ượ ướ ấ2. limestone Port Eynon, vách đá vôi kéo dài đn đn Worms Head.ừ ế3. cavern hang đng là đng con ng đi vào trong.ộ ườ4. tombs Đi tr Hu là hoàng đ.ể 3. ng trong khung hoàn thành các câu.ử ể1. complex Khu liên gi trí bao i, phòng và th hình.ợ ể2. measuresDoc24.vn Có ph ng pháp đc th hi gi phá quan nhân o.ươ ượ ạ3. recogniton Ph An đã nh đc công nh UNESCO nh ch di th gi vào ượ ớnăm 1999.4. setting Chùa vùng nông thôn.ọ ạ5. structure trúc đc gi nhi năm.ấ ượ Ng phápữ4. Vi các câu bên ng th đng không ngôi.ế ướ ộ1. It is expected that more than 100,000 people will attend the festivals at the Perfume Pagoda this year. Nó đc mong đi ng 100,000 ng tham chùa ng năm nay.ượ ườ ươ2. It has reported that Thien Duong is the longest cave in Viet Nam. Nó đc báo cáo ng đng Thiên Đng là đng dài nh Vi Nam.ượ ườ ệ3. It is believed that the Perfume Pagoda was built during the reign of Le Thanh Tong in the 15th century. Nó đc tin ng chùa ng đc xây ng su tri vua Lê Thánh Tông vào th 15.ượ ươ ượ ỉ4. It is said that Ha Long Bay is one of the most extraordinary natural wonders you will ever see. Nó đc nói ng nh Long là trong nh ng quan thiên nhiên th ng nh mà ượ ườ ấb ng th y.ạ ấ5. It is hoped that many defensive measures will be taken to protect and preserve our man made wonders.Doc24.vn Nó đc hy ng ng nhi ph ng pháp đc th hi và gi ượ ươ ượ ữcác quan nhân chúng ta.ỳ 5. ng ng đi ra em ngày hôm qua và em nh ng gì em ưở ượ ữnên làm trong tình hu ng.ỗ ốVí :ụA: Mình bài ki tra ti ng Anh i. Mình nên làm gì?ớ ồB: Mình ngh nên xem ch ng trình TV ng ti ng Anh nhi n.ề ươ ơ1. A: lost my wallet. What should do? Mình ví i. Mình nên làm gì?ấ ồB: suggest you should call the police. Mình ngh nên báo nh sát.ề ả2. A: My motorbike was breakdown. What should do? Xe máy mình i. Mình nên làm gì?ư ồB: suggest you should take it to shop for repair. Mình ngh nên đem đn hàng a.ề Giao ti pế6. Trong p, th hi các ngh ng nh ng và ph chúng.ặ ồVí :ụA: Th là đáng đn thăm chùa ng. Nó đp.ậ ươ ẹB: Vâng, đó là nh ng gì mình đã nghe.ữ1. A: You really must go to Ha Long Bay. It is one of the most extraordinary natural wonders in our country.Doc24.vn ph đn nh Long. Nó là trong nh ng quan thiên nhiên tuy di nh ởn ta.ướB: That’s good to know. Th bi đi đó.ậ ề2. A: It’s probably best to go by air. The ticket is cheaper now. nh là nên đi ng máy bay. Vé bây gi i.ố ồB: That sounds better. Nghe dó.ố 7. Ch hoàn thành đo tho bên i, luy đo tho ướ ạbên nhạ1. 2. 3. 4. 5. 6. Phong: Mi, đã đn Delhi, ph không?ạ ảMi: Vâng, mình đã đn. Nó là thú .ế ịPhong: t. Mình đi vào tu sau. Có có th cho mình khuyên. ờMi: Ch i. muôn bi gì?ắ ếPhong: À, đu tiên, có bi nào không?ầ ạMi: Có nhi khách Connaught Place nó ngay trung tâm Delhi. mình ơth ng là khách The Raj. Mình có th cho đa ch thích.ườ Phong: Tuy t, nhé. Và cách nh đi tham quan là gì?ệ ểMi: Delhi có nh là ng xe kéo. Chúng nhanh taxi và .Ở ẻPhong: Đc đó.ượMi: Và đi đn thành ph khác mình mu gi thi xe a. Chúng an toàn xe ơbuýt đc bi là vào bu tì.ặ ốDoc24.vnPhong: Hmm. Th bi đi đó. đi gì mình không nên có tàng nào ốkhông?Mi: không, đng đn vi tàng. Có nhi th xem Delhi. nh đnh ịph đn Red Fort Old Delhi nó n.ả ớPhong: Còn đi gì đáng đn thăm không?Ừ ữD ÁNỰ1. Đc qu ng cáo quan nhân Vi Nam này.ọ ệChào ng đn qu th lăng Hu trong nh ng đa đi đáng chú xung quanh ểthành ph Hu !ố ếB ch ch ng trúc qu th lãng Hu đc đt th ượ ượ ậgi nh thiên nhiên. Th đáng đn thăm ki trúc trung tâm nó, kinh thành ủHu trung tâm hành chính phía Nam Vi Nam trong su th 17 và 18. nh đnh ịnên xem các cung đi bên trong kinh thành Hu nh cung di Vua, Hoàng Thành...ấ ệQu th lăng Hu là nh đnh ph đn cho nh ng ai yêu ch Qu ầth lăng Hu là minh ch ng hung cho ki trúc kinh thành phòng th hoànể ủthi trong nh ng năm đu th 19. có th đn thăm pháo đài Bình Đài, ki trúcệ ếtr gi phía Đông c, đc thi đi khi dòng ch trên sông. có ượ ạđ th gian, cũng nên đn thăm pháo đài Tr Thành, đc xây ng ượ ệkinh thành ch ng công bi Đông.ố ểĐng vi đn thăm qu th lăng Hu Chi dài ch và trúc nó ủs làm cho chuy đi th đáng nh .ẽ 2. Tìm nh ho tranh quan Vi Nam mà ng ừđn thăm. ng nó.ế ươ ềWelcome to the Ta Van valley in Sa Pa town where attracts visitors thanks to its primitive natural landscapes and mesmerizing terraced fields embracing villages!You will certainly be impressed with terraced rice fields that look like trays of steamed sticky rice or shoe soles during ripe season in Che Cu Nha commune, Mu Cang Chai disitrct. During the harvest, terraced fields form rolling waves rising to the peak of the mountain. Mong, Dao, Tay, Nung, La Chi ethnic people make water pipes from bamboo poles to divert water from streams to Doc24.vnfields or from higher fields to lower ones. After harvesting rice, Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi, Ha Giang) use mangers to thresh rice in the field.Nowadays, the Nung people in Po Lo commune (Hoang Su Phi) still keep the custom of exchanging labour during the harvest season. The Red Dao people in Hoang Su Phi district believe that the spirit of each grain of rice can call 1,000 grains to their baskets, resulting in measureless rice for people.Don’t miss out on visit to the terraced rice fields in Sa Pa town where is the peak of beauty crystallised by Vietnamese culture and labour. Its beauty and friendly ethnic people here will makeyour trip unforgettable.Chào ng đn thung lũng Văn th tr Sa Pa thu hút khách du ch nh vào ờc nh quang thiên nhiên hoang nó và nh ng th ru ng thang quy ôm buôn ấlàng!B ch ch ng các th ru ng thang trông gi ng nh khay xôi ho nh ngạ ượ ữđ giày trong su mùa lúa chín xã Ch Cu Nha, huy Mù Cang Ch i. Trong su mùa thu ốho ch, nh ng th ru ng thang thành hình cu song lên đn dính núi. Dân Mông, ộDao, Tày, Nùng, La Chí dùng nhìig tre su vào ru ng ho ru ng cao ướ ộxu ng ru ng th p.ố ấNgày nay, ng Nùng xã Po Lo (Hoàng Su Phì) gi phong trao đi lao đng trong ườ ộmùa thu ho ch. Nh ng ng Dao huy Hoàng Su Phì tin ng tinh th oạ ườ ạcó th 1. 000 khác vào gùi đn ngu ng th vô cho dân làng.ể ươ ậĐng vi đn thăm ru ng thang th tr Sa Pa là đnh cao đp tinh ếc văn hóa và lao đng Vi t, đp nó và nh ng dân thân thi đây làm cho ẽchuy đi th đáng nh .ế 3. ch tri lãm các áp phích em đã làm trong nhóm ho thành viênổ trong p. ớBình ch cho cái nh t.ọ Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.