Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 5: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 1

1974d5680167e1258378837b4c20105d
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-15 10:18:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài Ti ng Anh Ch ng trình Unit 5:ả ươ ớGETTING STARTED, CLOSER LOOK 1GETTING STARTEDB đu (Tr.50)ắ ầM chuy đi đn thành ph Huộ ế1. Nghe và đc.ọVeronica: Đoán xem? Mình đi Hu vào tu i.ẽ ớMi: Tuy m! Ch hào ng ?ệ ảVeronica: hào ng! đã đn đó i, ph không?ấ ảMi: mình đn i. Ba n. Đó là thú đn đó ng gì?Ừ ằVeronica: Ba mình ngh chúng mình nên đi máy bay.ề ịMi: Nh đt m! Mình ngh nên đi ng xe a. có th nhi ng và nhìn ườth nhi nh đp trên tàu.ấ ừVeronica: Nghe có nh Và có bi nào Hu không?ẻ ếMi: Mình mu gi thi khách Romance. Mình có th cho đa ch thích.ố ạVeronica: Tuy t. nhé. Cách nh đi tham quan xung quanh là gì?ệ ểMi: Có nh là đi ng xe kéo. Nghe nói là đi nhanh và taxi.ẽ ơVeronica: Th bi thông tin này. đi gì chúng ta không nên có tàng nàoậ ảhay không?Mi: E... không, đng băn khoăn vi đi đn vi tàng. Có nhi th xem đó. ởB ch ch ph đn xem kinh thành Hu Ng ta nói ng công trình qu th ki trúc ườ ếnày là trong nh ng quan Vi Nam. Th nó đc li vào danh sách các di vănộ ượ ảhóa đc UNESCO công nh n.ượ ậVeronica: Vâng. Đó cũng là nh ng gì mình nghe đc. còn gì đáng xem không?ữ ượ ữDoc24.vna. Đc đo tho và đi vào ch tr ng không nhi .ọ ừ1. Hue city: Gia đình Veronica đn thành ph Hu vào tu iủ ớ2. three: Mi đã đn Hu n.ế ầ3. go by air: Ba Veronica ngh nên đi ng máy bay.ủ ằ4. beatiful sights: Mi ngh nên đi ng tàu vì gia đình Veronica có th nhi ềng và nhìn th nhi nh đp.ườ ẹ5. use rickshaws: Mi ngh Veronica nên ng xe kéo di vòng quanh thành ph Hu .ề ế6. the museums: Theo ki Mi, Veronica không nên đi đn vi tàng.ế b. Đc đo tho và tìm các câu di đt Veronica và Mi ng yêu ểc u/th hi và ph gi thi u.ầ ệYêu gi thi u:ầ ệ­ Do you know any good places to stay in Hue City?­ What’s the best way to get around?­ What are the things we shouldn’t miss any good museums?­ What else is worth seeing?Th hi gi thi u:ự ệ­ I’d recommend the Romance Hotel.­ It’s probably best to use rickshaws.­ You should definitely see the Royal Citadel.Ph gi thi u:ả ệ­ That sound better.­ Great, thanks.Doc24.vn­ That’s good to know.­ That’s what I’ve heard. 2. a. Vi các ph bên vào đúng t.ế ươ ộIt’s probably best to go by train. nh là nên đi ng xe a. Th hi gi thi gi ớthi đi gì đóệ ềIt’s well worth seeing. Nó đáng xem. Th hi gi thi không gi thi đi gìấ ềDon’t drink the water. Đng ng c. Th hi gi thi không gi thi đi gì ướ ềThanks, that’s really usefull. n, đi đó th ích. ph gi thi ệwouldn’t eat anything that’s sold in the street. Tôi không th ăn th gì bán ngoài đng. ườph gi thi uả ệIt isn’t really worth seeing. Nó th không đáng xem. ph gi thi You really ệmust go to Agra. th nên đi đn Agra. Th hi gi thi gi thi đi gì đóạ ềWhat about places outside Hue City? Nh ng bên ngoài thành ph Hu thì sao! yêu iữ ờgi thi uớ ệHave you got any other tips? có nào khác không? yêu gi thi uạ ệb. các câu (1­4) các câu (a d) nên các trao đi. Sau đó luy các trao ậđi ng bên nh.ổ ườ ạ1 có bi ch nào ăn ngon không?ạ Tôi mu gi thi là Shanti th ăn đó ngon.ố ở2­ Tôi không ăn th gì bán ngoài đng. có th dàng nh.ẽ ườ Vâng, đó là nh ng gì tôi đã nghe.ữ3­ Còn ch nào đáng đn thăm không?ỗ ữDoc24.vn Đó là Gia Long. Đó là đáng đn thăm.ộ ế4 Và quà ni thì sao?ư không, đng phân vân vi mua th gì đó. Chúng đt.ừ 3. a. Bên là vài yêu thích Vi Nam. Vi chúng bên các tranh.ướ ướ ứ1. Phong Nha cave (đng Phong Nha)ộ2. Po Nagar Cham towers (tháp Chàm Po Nagar)3. Saigon Notre Dame Cathedral (nhà th Đc Bà Sài Gòn)ờ ứ4. Ha Long Bay (V nh Long)ị ạ5. Cue Phuong National Park (v Qu gia Cúc Ph ng)ườ ươ6. One Pillar Pagoda (chùa t)ộ b. Làm vi theo p. và tr các câu quan Vi Nam.ệ ệVí :ụA: Tôi đi vòng quanh Vi Nam vào tu i. có th gi thi đn thăm ếkhông?B: nh Long. Đó là trong nh ng quan mà không th quaị ỏA: nh Long? Nó đâu?ị ởB: nh Qu ng Ninh.Ở ảA: Nó là quan thiên nhiên à?ộ ỳB: Vâng, đúng i.ồDoc24.vnA CLOSER LOOK Closer (Tr.52 SGK)T ngừ ự1. Vi các các tranh thích p.ế ợ1. B. limestone (đá vôi) 2. D. tomb (m )ộ1. A. cavern (hang n, đng) 4. E. citadel (thành trì)5. c. fortress (pháo đài) 6. F. sculpture (công trình ki trúc)ế 2. Đi vào ch tr ng tính thích trong khung.ề ợ1. located/situatedKhách tuy đp yên tĩnh con sông.ạ ộ2. picturesqueNó là làng chài yên tĩnh ng đp.ộ ẹ3. astoundingKích nguyên th Thành gây ng nó khó tin.ờ ấ4. geoligicalCu sách nói các đc đi đĩa ch Vi Nam.ố ệ5. administrativeHà là trung tâm hành chính ta.ộ ướ 3. a. các danh các đnh nghĩa B.ố ộ1 b: setting (s đt) mà có cái gì đó và môi tr ng xung quanh nóắ ườDoc24.vn2 d: complex (qu th nhóm các tòa nhà nhau đc thi cho ượ ụđích chung3 a: structure (c trúc) chung cho lo tòa nhà nàoấ ạ4 e: measures (bi pháp) các hành đng chính đc th hi đt tiêu chungệ ượ ụ5 c: recognition (th nh n) ch nh răng đi gì đó i, là th ho có giá trừ ịb. Bây gi ng các danh 3a hoàn thành các câu.ờ ể1. structure trúc này đã hi di đây th 15.ấ ỉ2. recogination Chính quy ph xác nh gi các đa đi ch trong vùng.ề ử3. setting Tôi thích khách đt tuy đp quang nh c.ạ ườ ượ4. complex Kinh thành Thăng Long là qu th bao các cung đi và lâu đài.ộ ệ5. measures Có phát tri các ph ng pháp quan thiên nhiên mang ích tài chính ươ ợcũng nh quan tr ng văn hóa.ư Phát âmNh vào các ng trong câuấ ắ4. ng nghe và i, chú các đó câu.ắ ặ1. A: Đây là gi pháp, nh ng không ph là duy nh t, (a S)ả ấB: đích tìm ra gi pháp đã th i. (a W)ụ ạDoc24.vn2. A: Tôi thích chu i, (of W)ốB: Chu là nhũng gì tôi thích, (of S)ố3. A: Không ph là trò và chiêu đãi; nó là trò ho chiêu đãi. (and S; or S)ả ặB: Tôi Peter và Mary ho John và Nick giúp tôi. (and W; or W; and W)ầ ặ4. A: Nó nh ng đt. (but W)ố ắB: không nên đt “nh ng” cu câu. (but S)ạ GHI NH !ỚCác ng nh các (a, an, the), liên (and, or) và gi (at, of, to) th ng không ườđc nh ho th u. Tuy nhiên, chúng ta ng các ng này th nh trong các ượ ạtr ng sau:ườ Khi các ng đc ng cu câu.ừ ượ ốEx: What are you playing at? đang gi làm gì y?ạ Mary is the person I’m looking for. Mary là ng mà tôi đang tìm ki m.ườ Khi các ng đc ng nh nh và ng ph n.ừ ượ ươ ảEx: This is the place to eat. Đây là ăn.ơ It’s not solution, but the solution. Nó không ch là gi pháp mà là gi pháp.ỉ Khi các ng đc ng trích n.ừ ượ ẫEx: You shouldn’t put "and" at the end of the sentence. không nên đt “và” cu câu.ạ Doc24.vn5. Đc các đi tho và ch các ng (for, the, from, and, but, at, of, to) ướ ạnghĩ là ng th nh. Sau đó ng nghe và ki tra.ử ểVí A: Ai là ng đang tìm ki m?ụ ườ B: Peter là ng tôi đang tìm.ườ1. A: đâu đn?ạ B: Tôi đn Hà i.ế ộ2. A: có th đn và ki tra nh này giúp tôi không?ạ B: Nó nh ng không nên ng “và” cu đo văn.ổ ạ3. A: đã cô ta vi gia nh nhóm chúng ta ch a?ạ B: Tôi đã cô ta vài nh ng cô ta không mu n.ỏ ố4. A: Đây là th Peter à?ư B: Không, là th anh y, không ph anh i.ư 6. Làm vi theo p. Luy các đi tho 5.ệ ụTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.