Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: SKILLS 1, SKILLS 2, LOOKING BACK - PROJECT

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-16 07:37:10 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài Ti ng Anh Ch ng trình Unit 1: SKILLS 1,ả ươ ớSKILLS 2, LOOKING BACK PROJECTSKILLS CÁC NĂNG ỸĐcọ1. Làm vi theo p. nhìn vào tranh A, kia nhìn vào tranh trangệ ở15. nhau câu tìm ra gi ng và khác nhau gi tranh.ỏ ứĐi gi ng: nón lá, dây đeo ốĐi khác:ể­ Tranh A: xanh nh t, tranh gi các p, dây đeo xanh, trông nh nạ ơ­ Tranh B: tr ng, không trang trí, dây đeo ng, trông ng nắ 2. Mi đã đn thăm làng Tây Hu vào tháng tr c. quy đnh trình bày ướ ịnh ng gì bi này tr p.ữ ướ ớĐc nh ng gì đã chu và tiêu các đo văn.ọ ạ1 CTrình bày hi tr ng ngh th côngệ ủNgh làm nón lá làng đc th này đn th khác vì ng i, dù già hayề ượ ườtr đu có th tham gia vào quá trình làm nón. Đó là ngh th công đc nhi ng bi ượ ườ ếđn không ch Vi Nam mà trên kh th gi i.ế ớ2 AĐa đi và ch làng ngh làm nón láị ềKhi nghĩ nón lá, đi đu tiên nghĩ đn là Hu Ngh làm nón lá là ngh th ủcông truy th ng đã đó hàng trăm năm và đó có nhi làng ngh th công nh ưD Lê, Phú Cam và Đc Tuy nhiên, Tây là làng ngh ti ng nh vì đây là ơkhai sinh ra nón lá Hu Đó là ngôi làng trên sông Nh Ý, cách thành ph Hu ế12km.3 BDoc24.vnNón lá đc làm nh th nàoượ ếChi nón lá trông đn gi nh ng nh ng ng th th công ph tr qua 15 công đo n, lúcế ườ ừvào ng thu th lá đn lá, làm khung... Nón lá Hu luôn có lá. Nh ng th th công ủph khéo léo làm cho lá này th ng. Nh ng gì đc bi đó là ph thêm th và tranhả ơv Hu vào gi hai lá đó, nên chi nón bài th ho chi nón lá th thi .ẽ 3. Đc đo văn và tr các câu i.ọ ỏ1. sao Tây là làng ngh nón lá ti ng nh t?ạ Because it is the birthplace of the conical hat in Hue. vì đây là khai sinh ra nón lá Hu .ở ế2. Tây đn Hu bao xa?ừ 12km. 12 ki­lô­mét.3. Công đo đu tiên quy trình làm nón lá là gì?ạ The first stage of conical hat making going to the forest to collect leaves. Công đo đu tiên quy trình làm nón lá là vào ng thu th lá.ạ ậ4. Đi gì đc bi các nón?ề Craftmen must be skilful to make the two layers very thin. Nh ng th th công ph khéo léo làm cho lá th ng.ữ ỏ5. Đi gì đc bi nón bài th ?ề Craftsman add poems and paintings of Hue between the two layers. Nh ng th th công thêm th và tranh Hu vào gi lá.ữ ớ6. Ai có th làm nón lá?ể Everybody, young or old. ng i, dù già hay tr .ấ ườ Doc24.vnNói4. Đc các bên i. Chúng nói ích ngh th công truy th ng (B) ho ướ ặthách th mà th th công ph đi (C). Vi ho C.ứ ặ1. vi làm (B)ạ ệ2. tính xác th (C)ấ ự3. thêm thu nh (B)ạ ậ4. ph thu quá nhi vào du ch (C)ụ ị5. ng phó lãng phí và nhi (C)ứ ễ6. th di văn hóa (B)ế có th thêm vào vài ích và thách th nào không?ạ ữL íchơ creating national/regional pride (t nên ni hào qu gia/dân c), helping develop ộtourism (giúp phát tri du ch), helping improve local infrastructure and services (giúp thi ệc ng và ch ), creating cohesion between craft families and communities (t môi ạliên gi gia đình làm th công và ng đng).ế ồThách th cứ limited designs (thi gi n), natural resources running out (c ki tài nguyênế ệthiên nhiên), competition from other countries (c nh tranh qu gia khác)ạ 5. ng ng ng nhóm ch trách nhi thúc đy ngh th công truy thông ưở ượ ởđa ph ng. xu ho ch hành đng đi đu các th thách.ị ươ ửSKILLS 2CÁC NĂNG (Tr. 13 SGK)ỸNgheĐài ra đi 4Teen đang nh ng sinh khác nhau đa đi yêu thích khác nhau ểc .ủ ọ1. Miêu nh ng gì em nhìn th trong tranh. Em có biêt nh ng này là đâu ơkhông?A. Ha Noi botanical garden (v bách th Hà i)ườ ộDoc24.vnB. Bat Trang pottery village (làng Bát Tràng)ốC. Viet Nam National Museum of History (B tàng ch Qu gia Vi Nam)ả ng nghe và ki tra câu tr emắ ủ2. ng nghe nh ng gì các sinh dó nói và quy đnh xem các câu sau là đúng (T) hay ịsai (F).1. Trà yêu thích ch (T)ị ử2. Nam thích tay mình làm các t. (T)ự ậ3. Gia đình Nam công ng Bát Tràng. (F)ở ưở hàng Nam nó.ọ ữ4. Cây ch xu hi các nh Vi Nam. (F)ườ Chúng đn các qu gia khác.ế ố5. Hoa yêu thiên nhiên và yên tĩnh. (T)ự 3. ng nghe và hoàn thành ng. Không ng nhi ba cho ch ỗtr ng.ố ọsinh yêu thíchơ Nh ng ho đngữ Trà tàng ch ửQu gia Vi Namố Seeing various (1) artefacts nhìn nh ng gi ng khác ượnhau Looking round and (2) exploring Vietnamese culture Nhìn xungquanh và khám phá văn hóa Vi Namệ Nam Làng Bát Tràngố Learning to (3) make things and (4) paint on ceramics cáchọlàm và trên mẽ Hoa Bách th Hà ườ ảN iộ Climbing up (5) the hill Trèo lên điồ Reading (6) books Đc sáchọDoc24.vn Feeding (7) pigeons Cho câu ănồ (8) Watching people Ng ng iắ ườ Audio scriptTra: love history, so my place of interest is Viet Nam National Museum of History. There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history. They’re arranged chronologically fromprimitive life to modern times. It’s also near Hoan Kiem Lake and the Old Quarter, so you can spend time looking round and exploring Vietnamese culture.Nam: I’m fascinated by traditional handicrafts. At weekends, usually go to Bat Trang, pottery village not far from Ha Noi centre. My friend’s relatives live there and they own workshop. Every time go there, they teach me how to make things such as pots, vases, or bowls. I’m learningto paint on ceramics now.Hoa: Ha Noi Botanical Garden is the place like. There are lots of trees from different countries, lake, and small hill. usually climb up the hill and read books at the top because there’s large lawn. After that go down and feed the pigeons. Sometimes just sit on the bench, watching people dancing or playing sports. It’s nice place for those who love nature and quietness. Vi tế4. du khách có ngày tham quan mi quê/thành ph em, em ẽkhuyên anh ây/cô đi đâu? có th làm gì đó? Làm vi theo p, th lu và ghi ậchú ki em.ạ ủĐa đi 1: Ben Thanh Market (Ch Thành)ị ếĐa đi 2: Due Ba Church (Nhà th Đc Bà)ị ứĐa đi 3: Dinh Doc Lap (Dinh Đc p)ị 5. ng ng ng ng qua th tín em Úc đang đn Vi Nam và ưở ượ ườ ạm ngày vùng quê/thành ph em. Anh y/cô yêu em cho khuyên ểđa đi yêu thích mà nên đi và nh ng đi mà có th làm đó.ị ởVi th đi cho anh y/cô vài thông tin.ế ộDear Mary,Doc24.vnIt’s great to know that you’re coming to Viet Nam. What pity you can only spend one day in Ha Noi.There are so many interesting places in the city, but think within one day you should be able to visit three places. The first place suggest is Viet Nam National Museum of History. You like history, so it’s must see place. There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history. They’re arranged chronologically from primitive life to modern times. The second place is Hoan Kiem Lake. It’s one of the symbols of Ha Noi. There you can enjoy the beauty scenery and visit Ngoc Son Temple. You can also have look at the Old Quarter. Wander around the old streetsand some ancient houses to explore Vietnamese culture.Conviently, these places are close to one another, so we can walk around easily.Tell me when you’re coming, so can show you around there places.Look forward to seeing you soon!Best wishes,MaiMary thân n,ếTh tuy khi bi đn Vi Nam. ti là ch có ngày Hà i.ậ ộCó nhi thú trong thành ph nh ng mình nghĩ trong vòng ngày có th đi đn i.ề ơN đu tiên mình ngh nên đn là tàng ch Qu gia Vi Nam. thích ch ịs vì đó là nh đnh ph đn. đó có đa ng kh ủl ch Vi Nam. Chúng đc theo th niên đi th khai đn th hi đi. ượ ạN th hai là Hoàn Ki m. Nó là trong nh ng bi ng Hà i. đây có thơ ượ ểth ng th nh đp và vi ng thăm đn Ng n. cũng có th nhìn th Qu ng Tr ng ưở ườCũ. Đi xung quanh nh ng con đng và nh ng ngôi nhà khám phá văn hóa Vi ườ ệNam.Ti là nh ng này nhau vì chúng ta có th đi xung quanh cách dàng.ệ ễHãy nói mình khi nào đn mình có th đa đi xem nh ng này. Mong ặđc m!ượ ớThân ái,MaiLOOKING BACK PROJECT XEM (Tr. 14 SGK)ẠT ngừ ựDoc24.vn1. Vi vài ngh th công truy th ng vào ng/l bên i.ế ướ ướ1. basket weaving (đan 2. conical hat making (làm nón lá)3. drums (trông) 4. silk (l a)ụ4. pottery (đ m) 6. paintings (tranh)7. lanterns (đèn ng) 8. lacquenvare (s mài)ơ 2. Hoàn thành câu th trong câu ng cách đt đúng hình th đng ột trong khung vào ch tr ng.ừ ố1. The artisan carst this statue in bronze. Ng th th công đã đúc pho ng ng đng này.ườ ượ ồ2. I’m embroidering picture. Tôi đang thêu tranh.ộ ứ3. They wove baskets out of bamboo. đã đan nh ng cái băng tre.ọ ổ4. My mum knitted wool sweater for me. tôi đã cho tôi chi áo lông u.ẹ ừ5. He carved this flower from wood. Anh đã kh bông hoa này trên .ấ ỗ6. moulded the clay into the desired shape. Tôi đã đc hình ng mong mu đt sét.ặ ượ 3. Hoàn thành đo văn nh ng /c trong khung.ạ ừ(1) zoo (2) look forward to (3) looked (4) team bulding(5) lunch (6) museum (7) craft (8) interestTu chúng tôi đã có chuy đi đáng nh đn thú ngo thành ph ốChúng tôi đu hào ng mong đi chuy đi này. Có nhi đng hoang dã và chúng ậDoc24.vnđc chăm sóc th n. loài đc nh trong kho ng đt rào ng và các loài thì ượ ượ ậtrông kh nh. Sau khi chúng tôi đi tham quan khu đng t, chúng tôi đã trung ạm bãi phía sau thú. Chúng tôi đã ch vài trò ch mang tinh th đng đi và ộhát. Chúng tôi đã có tr ngon lành đc chu Nga và Ph ng. Bu chi u, ượ ươ ềchúng tôi đi đn vi tàng đó. Đó là có ng ph th công đn ượ ừcác làng th công khác nhau. Tôi ch ng thú là đa đi yêu thích chúng ủtôi. Ng phápữ4. Hoàn thành các câu ph ng em.ứ ủ1. dù ngôi làng này ti ng ph a, không có nhi ng bi (there is not ườ ệmany people know how to weave).2. Nhi ng thích đn công viên này vì nó ng và mát (it’s wide and fresh).ề ườ ẻ3. vì ph th công nh nh ng ta vùng mi đc bi (the crafts remind ườ ệpeople of specific region) du khách ngoài th ng mua các ph th công truy ướ ườ ềthông.4. Châu là đa đi thu hút khách du ch ph bi khi mùa xuân đn (the spring is ếcoming).5. Cu tu này chúng ta đn chi phim xem phim hay (we can see great ộfilm). 5. Vi câu nó có th ch đng trong ngo đn. Em có th ph thay ảđi hình th c/th đng .ổ ừ1. don’t remember exactly when my parents set up this workshop. Tôi không nh chính xác ba tôi đã công ng này khi nào.ớ ưở2. We have to try harder so that our handicrafts can keep up with theirs. Chúng ta ph cô ng ph th công chúng ta theo ph ủh .ọ3. What time will you set off your jouney to Da Lat? kh hành chuy đi Đà vào lúc già'?ạ ấ4. We arranged to meet in front of the lantern shop at o’clock, but she never turned up. Doc24.vn Chúng tôi đã nhau tr hàng ng đèn vào lúc gi nh ng cô đã ướ ấkhông đn.ế5. The artisans in my village can live on from basket weaving. Nh ng ng th th công làng tôi có th ki ti ng ngh gi y. ườ Giao ti pế6. Làm vi theo nhóm. sinh nghĩ đa đi yêu thích ph bi trong khu ếv mình sông. sinh khác đt các câu Có/Không đoán mà sinh kia ọđang nghĩ là gì.ớVí :ụA: Có ph này trung tâm thành ph không?ả ốB: Vâng, đúng y.ậA: Chúng ta có th ch các môn th thao đó không?ể ởB: Vâng, có th .ể A: Chúng ta có th ch trò ch đó không?ể ởB: Vâng, có th .ểA: Ng ta có đn mua đó không?ườ ởB: Không, không mua đó.ọ ởA: Có ph đó là trung tâm th thao ABC không?ả ểB: đúng i.ạ ÁN (Tr. 15 SGK)ỰĐi gì làm cho em hào mình ng?ề ốT ng ng ng Liên Hi Thanh Niên đang ch cu thi tài “Đi gì làm choưở ượ ềb hào mình ng?” Các đi thi ph ch nh ng đi đc bi khu ọsinh ng và làm bài thuy trình nó. Nó có th là ph đa ph ng, ngh th công ươ ủtruy thông ho đa đi yêu thích.ề ếDoc24.vnBây gi ...ờ1. Làm vi theo nhóm và th lu nh ng đi mà mu nói đn.ệ ế2. Thu th tranh nh nhi ngu khác nhau ho tranh nh ng đi đó.ậ ề3. Đính nh ng tranh lên giây n.ữ ớ4. Tìm ki thông tin nh ng đi này (ngu c/l ch nó đc hình thành nh th nào, ượ ếđc đi đc bi nó...).ặ ủ5. Chu trình bày. Nh phân công cho ai nói cái gì.ẩ ềThuy trình tr p.ế ướ Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.