Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 1: A CLOSER LOOK 2, COMMUNICATION

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-15 09:57:43
Nội dung
Doc24.vnGi bài Ti ng Anh Ch ng trình Unit 1: CLOSERả ươ ớLOOK 2, COMMUNICATIONA CLOSER LOOK XEM (Tr. SGK)Ỹ ƠNg phápữCâu ph c: ôn p.ứ ậ1. ch chân nh ph thu trong câu bên i. nó là nh ướ ướ ềph thu ch ghi là DC, ch đích ghi là DP, ch lý do ghi DR ho ch th ờgian ghi DT.1. When people talk about traditional paintings, they think of Dong Ho village. (DT) Khi ng ta nói nh ng tranh truy th ng, nghĩ đn làng tranh Đông .ườ ồ2. My sister went to Tay Ho village in Hue so that she could buy some bai tho conical hats. (DP) Ch tôi đã đn làng Tây Hu vì ch có th mua vài chi nón lá bài th .ị ơ3. Although this museum is small, it has many unique artefacts. (DC) dù vi tàng này nh nh ng nó có nhi tác có không hai.ặ ộ4. This square is our favourite place to hang out because we have space to skateboard. (DR) Qu ng tr ng này là đa đi lang thang yêu thích chúng tôi vì chúng tôi có không ườ ởgian tr ván.ể ượ5. The villagers have to dry the buffalo skin under the sun before they make the drumheads. (DT) Dân làng ph ph khô da trâu dit tr trit khi làm tr ng.ả ố2. câu ph câu. ng liên đc cho và thay đi n.ạ ượ ầ1. The villagers are trying to learn English in order that they can communicate with foreign customers. Dân làng đang ng ti ng Anh có th giao ti khách ngoài.ố ướDoc24.vn2. After we ate lunch, we went to Non Nuoc marble village to buy some souvenirs. Sau khi ăn tr a, chúng tôi đã đn làng đá th ch Non mua ít quà ni m.ư ướ ệ3. Even though this hand embroidered picture was expensive, we bought it. dù tranh thêu tay này đt nh ng chúng tôi đã mua nó.ặ ư4. This department store is an attraction in my city because the products are of good quality. hàng bách hóa này là thu hút thành ph tôi vì ch ng ph ượ ẩt t.ố5. This is called Chuong conical hat since it was made in Chuong village. Nó đc là nón lá Chuông vì nó đc làm làng Chuông.ượ ượ ởC đng tụ ừC đng là đng nh nh back, in, on, off, through, up... Khi ưm nh đc thêm vào cùng đng đng th ng có nghĩa đc bi t.ộ ượ ườ ệEx: get up (get out of bed) th yứ find out (get information) tìm ra bring out (publish/launch) xu n, phát đngấ look through (read) đcọChú ý: đng có th đi cùng nh .ộ ỏEx: keep up with (stay equal with) theo ai, cái gị look forward to (be thinhking with pleasure about something to come) mong đi cách hân ộhoan run out of (have no more of) ng tử ế3. Đc ph này đo đi tho trích ph đu. Chú ph ch và tr ướ ảl các câu i.ờ ỏMi: Wow! When did your grandparents set up this workshop?Doc24.vn ng bà đã xây nên công ng này khi nào ?Ồ ưở ậPhong: My great grandparents started it, not my grandparents. Then my grandparents took over the business. Ông bà mình đã đu nó ch không ph ông bà mình. Sau đó ông bà mình đã ảti ngh .ế ề1. Nghĩa nh ng đng ch chân là gì?ủ ạ­ set up (d ng nên): đu cái gì đó (m công vi c, ch c,...) ứ­ took over (ti qu n, đi hành) đi hành cái gì đó (m công vi c, tô ch c...)ế ứ2. ph đng có th giúp hi đc nghĩa chúng không?ỗ ượ ủYes, it can. Có th .ể4. đng nghĩa nó Bố ộ1 c: pass down (k c). Truy th sang th ti pế ế2 g: live on (ch đng, cam ch u) có ti sôngị ể3 f: deal with (gi quy t, th hi n) hành đng gi quy đả ề4 a: close down (ng ng ho đng) ng công vi kinh doanhư ệ5 h: face up to (đng đu, đi t) ch nh n, gi quy tươ ế6 b: get on with (h nhau, thân t) có quan ai đóợ ớ7 e: come back (tr i). Tr iở ạ8 d: turn down (t ch i). ch ho kh đi gì đóừ ướ ề5. Hoàn thành câu ng cách ng hình th đúng đng 4. nỗ ạkhông ph ng các đng .ầ ừ1. face up to Chúng ta ph ch nh th răng ph th công chúng ta ủđang ch nh tranh các làng ngh khác.ị ề2. turned down Tôi đã cô cùng tham gia chuy đi Tràng An chúng tôi, nh ng cô ấđã ch tôi.ừ ủDoc24.vn3. pass down Ngh đan mây th ng đc th đi này sang đi khác.ề ườ ượ ờ4. deal with nghĩ ng chúng ta có th th hi vi bán khăn choàng nh món ộquà ni đc không?ư ượ5. close down ph đóng vi tàng vì nó không còn là đa đi yêu thích ển a.ữ6. do come back qua tr chuy đi lúc gi ?ố ờ6. Hoàn thành câu th chúng có nghĩa ng nh câu th nh t, ng đc ươ ượcho.1. Where did you find out the information about Disneyland Resort? tìm ra thông tin Disneyland Resort đâu y?ạ ậ2. What time do you get up this morning? Sáng nay th lúc gi ?ạ ờ3. ru look through this leaflet to see what activities are organized at this attraction. Tôi đc này xem nh ng ho đng gì đc ch đi này.ẽ ượ ẫ4. They’re going to bring out guidebook to different beauty spots in Viet Nam. đnh xu quy sách du ch nói các th ng nh Vi Nam.ọ ệ5. I’m looking forward to the weekend! Tôi đang hào ng mong đi đn cu tu n!ứ COMMUNICATIONGIAO TI (Tr. 11 SGK)ẾB sung ngổ ựteam building (adj) xây ng đi ng ủturn up (ph.v) xu hi n, đn ếset off (ph.v) kh hànhởDoc24.vn1. Nick, Mi, ng và Mai đang ch ngày đi ch (tham quan) đn đa đi yêu ươ ểthích cho ng nghe đo đi tho và hoàn thành ho ch ọb ng cách đi vào ch tr ng không quá .ằ ừM ngày đi tham quan:ộ Chi ti tế Ng chu bườ Place ch (1)ơ Green Park công viên Green Means of transport Ph ng ti nươ (2) bus xe buýt Time to set off Th gian kh ởhành (3) a.m. gi sángờ Mai: dán thông báoộ Food Th ănứ (4) bring own lunch mang tr aự Drinks Th ngứ ng iọ ườ Nga: buy in (5) supermarket mua siêu thở Activities Ho ạđngộ Morning: (6) team building games and quizzes Bu sáng: trò ch tinh th đng đi và ộđ vui Lunch: 11.30 Ăn tr a: 11 gi 30 phút Afternoon: go to ờtraditional (8) painting village at 1.30;(9) make their own paintings Bu chi u: đi làng tranh truy th ng vàoổ ốlúc gi 30 phút;ờ ra nh ng tranh cho mìnhọ Nick: chu nh ng trò ch iẩ Thanh: prepare (7) quizzes chu trò ch vuiẩ Doc24.vn Time to come back Th gian vờ (10) 5p.m. gi chi uờ Audio scriptMi: So we’ve decided that we’re going to Green Park.Duong: Yeah. It’s the best choice. We can go there by bus. And the bus stop is opposite our school!Nick: We have to make sure everybody turns up at the school gate at 8a.m..Mai: I’ll stick notice on the board then.Mi: What about food and drink? think each person should bring their own lunch. Nick: Good idea! But we need someone to buy drinks for everyone.Mai: What about Nga? She lives next to the school and there’s supermarket near her house.Duong: Right. We’ll need some team­building games to play as well.Nick: Like Tug of war? I’ll prepare them.Mi: OK, Nick. And Thanh can prepare some fun quizzes.Mai: Right. We’ll reach the park at about 9a.m.. We can look round and then gather at the big playground to play the games and do the quizzes.Nick: We’ll have lunch at about 11.30. What about the afternoon?Duong: There’s traditional painting village about 1km from the park. We can walk there. The artisans will show us how to make paintings, and we can also make our own.Mi: Great! We’ll go there at about 1.30p.m. and take the bus back to school at p.m...... Doc24.vn2. ng ng ng đnh đi đn đa đi yêu thích trong khu ưở ượ ủb ng. Làm vi trong nhóm th lu ngày này. Ghi chú vào ng. ngày đi ộtham quan. Chi ti tế Ng chu bườ Place ch nơ Means of transport Ph ng ti nươ Time to set off Th gian kh hànhờ Food Th ănứ Drinks Th ngứ Activities Ho đngạ Time to come back Th gian vờ 3. Trình bày ho ch em tr p. Nhóm nào có ho ch nh t?ế ướ ấTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.