Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 9 Unit 7: Saving energy

38363766363063346631313562396132316263393261336662646466353235313933636432666366656261653932373838646539343531643331386631373166
Gửi bởi: đề thi thử vào 01:15 PM ngày 1-12-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1011 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập SGK tiếng Anh lớp Unit 7: Saving energy1. Getting started (Trang 57 SGK Tiếng Anh 9)Look at the pictures. Work with parter to make list of things the family could do to saveenergy. (Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đìnhem có thể làm để tiết kiệm năng lượng.) Gợi ý:- They should turn off the faucets when they don't use them.- They should switch off the lights before going to bed or out.- They should turn off the television or the radio when they don't watch or listen to it.2. Listen and read (Trang 57 58 SGK Tiếng Anh 9)Hướng dẫn dịch:Bà Mi đang nói chuyện với người hàng xóm, Bà Hà.Bà Mi: Bà Hà, có chuyện gì vậy?Doc24.vnBà Hà: Tôi lo lắng về hóa đơn tiền nước mới đây của tôi. Nó thực sự nhiều.Bà Mi: Để tôi xem. Hai trăm ngàn đồng à! Bà nên giảm số lượng nước gia đình bàdùng đi.Bà Hà: Tôi làm như thế nào?Bà Mi: Trước tiên, hãy gọi thợ ống nước kiểm tra xem có đường nứt các ống không.Bà Hà: Tôi sẽ làm điều đó.Bà Mi: Bồn tắm sử dụng nước nhiều gấp đôi vòi hoa sen, do đó tôi đề nghị dùng vòihoa sen. Và nhớ tắt các vòi nước. Một vòi rỉ nước có thể phung phí 500 lít một tháng.Bà Hà: Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà.a. Practice the dialogue with partner. (Thực hành đoạn hội thoại với bạn.)b. True or False? Check (v) the boxes. Then correct the false sentences. (Đúng hay sai. Điền dấu (V)vào ô. Sau đó sửa câu sai.)Gợi ý:1. (T)2. (T)3. (F)=> She will have plumber check the pipes.4. (F)=> plumber is person who repairs leaking water pipes.5. (T)3. Speak (Trang 58 59 SGK Tiếng Anh 9)Doc24.vna) Look at the expressions in the tables and pictures. Make suggestions about how to saveenergy. (Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm nănglượng.)Gợi ý:A. think we should turn off the faucet. suggest fixing the faucet.B. suggest turn off the electric oven/ cooker. suggest repairing the cooker. It may be broken.C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?D. think we should turn off the air conditioner.E. Let's switch off the lights and the TV.F. suggest fixing the faucet in the bathroom.G. think we should use bikes instead of motorbikes.H. Why don't we use the public buses?b) Work in group of four. Work out an action plan to save energy for.... (Làm việc trong một nhómbốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạtvà tưởng phần a) có thể giúp bạn.)Gợi ý:E: think we should use energy saving light bulbs for ordinary bulbs.F: That's good idea.G: How about turning off the lights and other electric tools when we don't use them?H: OK. Let's do it.4. Listen (Trang 60 SGK Tiếng Anh 9)Doc24.vna. Listen to the news on solar energy and decide whether the statements.... (Nghe tin tức về nănglượng mặt trời và xác định xem các câu sau là đúng hay sai. Đánh dấu (V) vào khung và sửa các câusai.)Gợi ý:1. (T)2. (F)=> Most of our electricity now comes from the use of coal, and gas, oil or nuclear power.3. (F)=> One percent of the solar energy that reaches the earth is enough to provide power for the total population.4. (T)5. (F)=> All buidings in Sweden will be heated by solar energy by the year 2015.b. Listen again and fill in each blank with one word you hear. (Nghe lại và điền vào mỗi chỗ trốngmột từ mà bạn nghe được.)1. The sun can be an effective source of power.2. Solar energy doesn't cause pollution.3. lot of countries in the world are already using solar energy.4. It is possible to store solar energy for number of days.5. Solar panels are installed on the roof of house to receive the energy from the sun.6. We can save natural resources by using solar energy instead of coal, gas, and oil.5. Read (Trang 60 61 SGK Tiếng Anh 9)Hướng dẫn dịch:Doc24.vnỞ các nước phương Tây, điện, khí đốt và nước không phải là hàng xa xỉ nhưng là nhuyếu phẩm. Các công ty ngày nay thức được người tiêu thụ muốn những sản phẩmkhông chỉ hoạt động hữu hiệu mà còn tiết kiệm tiền.Đối với hầu hết gia đình Bắc Mĩ, việc thắp sáng chiếm 10% đến 15% hóa đơn tiềnđiện. Tuy nhiên, số lượng này có thể giảm bởi việc thay thế bóng đèn tròn 100 oắtthông thường bằng bóng tiết kiệm năng lượng. Những bóng này sử dụng 1/4 điện củabóng tiêu chuẩn và bền gấp lần. Do đó, người tiêu thụ có thể tiết kiệm khoảng đến21 đô la cho mỗi bóng.Ở châu Âu, có kế hoạch dán nhãn trên các tủ lạnh, tủ đông, máy giặt và máy sấy. Nhãnnói cho người tiêu dùng biết hiệu suất tiết kiệm năng lượng là bao nhiêu khi so sánh vớicác đồ dùng khác cùng loại.Sau hết, những đổi mới này sẽ tiết kiệm tiền cũng như bảo tồn các tài nguyên của tráiđất.a) Which of the following is the best summary of the passage. (Câu nào dưới đây là câu tóm tắt đúngnhất cho đoạn văn trên.)Gợi ý:3. North American and European countries are interested in saving money and natural resources.b) Answer the questions. Write the answers in your exercise book. (Rrả lời các câu hỏi. Viết các câutrả lời của bạn vào vở bài tập.)1. What are Western consumers interested in? Điều mà người tiêu dùng phương Tây quan tâm là gì )=> Western consumers are interested in both the quality and money saving feature of the products.2. What can we do to spend less on lighting? Những gì chúng ta có thể làm gì để chi tiêu ít về chiếusáng? )=> To spend less on lighting, we can replace ordinary light bulbs with energy saving bulbs.Doc24.vn3. Mrs. Jones uses only two ordinary bulbs and she pays US$8 for lighting. How much will she pay ifshe uses two energy saving bulbs instead? Bà Jones chỉ sử dụng hai bóng đèn thông thường và bàphải trả đôla Mỹ cho chiếu sáng. Bà ấy sẽ trả bao nhiêu tiền nếu bà ấy sử dụng hai bóng đèn tiếtkiệm năng lượng thay thế? )=> Mrs. Jones will pay only US$2 for lighting.4. What is the purpose of the labeling scheme? Mục đích của chương trình ghi nhãn là gì? )=> The labeling scheme tells the consumers how much energy efficiency each model has.5. Why should we save energy? Tại sao chúng ta nên tiết kiệm năng lượng? )=> We should save energy to save money as well as conserve the Earth's resources.6. Write (Trang 61 62 SGK Tiếng Anh 9)A speech usually has three parts: Introduction, Body and Conclusion. Một bài nói thường gồm baphần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận. )a) Match each part of speech in column to suitable function in column B. (Nối các phần của bàinói cột với chức năng phù hợp cột B.)Hướng dẫn dịch:A BCác phần củabài nói Chức năng1. Giới thiệu2. Thân bài3. Kết luận A. tóm lại những gì bạn đã nóiB. tranh thủ sự chú của mọi người và nói cho họ vềnhững gì bạn định nóiC. đi vào chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểuGợi ý:Doc24.vn1 Ab) Put the following sections in the correct place to complete speech. (Sắp xếp các phần vào đúngchỗ để hoàn thành bài nói.)Gợi ý:Thứ tự là: 1c) Choose one of the following topics and prepare speech.... (Chọn một trong các chủ đề sau vàchuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những tưởng trong các gọi có thể giúp bạn.)Gợi ý:Good afternoon, my friends,Today I'm going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modernlife, the kitchen is place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. Toreduce this amount of this energy, we should:- turn off the lights, fans and faucets when not necessary.- get all the food ready before turning on the stoves.- keep refrigerator door closed.- check the water pipes regularly.If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.Language Focus (Trang 62 63 64 SGK Tiếng Anh 9)1. Complete the sentences. Use the correct connectives. (Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối saocho đúng.)a. Mrs. Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.b. I'd love to play volleyball but have to complete an assignment.c. Nam got wet because he forgot his umbrella.Doc24.vnd. Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.e. Do you want Vietnamese tea or milk tea?f. It's raining, so can't go to the beach.g. Ba's hobbies are playing football and collecting stamps.h. Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed. (However/Therefore)2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and thepictures. (Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bứctranh.)a. Hanh can't go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.b. If we go on wasting water, there will be shortage of fresh water in few decades.c. "I think I've lost my new pen. I've look for it everywhere but can't find it anywhere."d. "Turn on the TV for me, will you? want to watch weather forecast."e. Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.3. Make suggestions. (Đưa ra lời đề nghị.)a) Your class wants to help the poor in the neighborhood of.... (Lớp của bạn muốn giúp đỡ nhữngngười nghèo gần trường của bạn. Các gợi dưới đây có thể giúp bạn.)Gợi ý:- suggest collecting unused clothes.- suggest organizing show to raise money.- suggest giving lessons to poor children.- suggest helping elderly people and war invalids with their.Doc24.vn- suggest collecting old books and notebooks.b) Your friend wants to improve his/her English. The following ideas may help you. (Bạn của bạnmuốn nâng cao vốn tiếng Anh của bạn ấy. Các gợi dưới đây có thể giúp bạn.)- suggest that you should listen to English programmers on the radio or on TV.- suggest that you should often practice writing English sentences.- suggest that you should use english with friends in class.- suggest that you should practice listening to English lessons on tapes.- suggest that you should join English speaking clubs.- suggest that you should have good English dictionary.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.