Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 7: COMMUNICATION, SKILLS 1

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-09 06:19:16
Nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 7:ả ươ ớCOMMUNICATION, SKILLS 1COMMUNICATIONGIAO TI (Tr.11)ẾExtra vocabularyroof (n): mái nhà reverse (v): lái xe ng chi uượ ềillegal (adj): pháp right­handed (adj): thu bên ph iậ ảlaws (n): lu tậ1. Look at the flags of some countries. Give the names of these countries. (Nhìn vào qu ủcác qu gia. Vi tên các qu gia sau)ố ố1. the UK 2. Australia 3. India 4. Thailand 5. Malaysia 2. Why do these countries drive on the left? Listen to the text then write your answer below. (T ạsao nh ng qu gia này lái xe bên tay trái? Nghe bài nghe sau đó vi câu tr bên ạd i.)ướReasons why this happened: (Nh ng lí do cho vi này:)ữ ệ1. Some countries use the same system as the UK. (M qu gia ng th ng giao thông ốgi ng ng qu Anh.)ố ươ ố2. Many people are right­handed (in the past, this meant they could ride horse using mainly their left hand, and could more easily use their right hand to carry sword.) (Nhi ng thu tay ph i. ườ ả(Trong quá kh đi này có nghĩa là có th ng và ch ng tay trái đê ng a,ứ ưỡ ưỡ ựdo có th ng tay ph ki dàng n.))ậ 3. Look at the strange driving laws below. Five of them are true, but one is false. In pairs, can youfind the false driving law? (Nhìn vào nh ng lu giao thông kì đây. Năm câu trong ướ ốchúng là đúng nh ng có câu sai. Làm vi theo p, có th tìm ra câu sai không)?ư 1. In Alaska, you are not allowed to drive with dog on the roof. Doc24.vn Alaska, không đc lái xe khi chó trên mui xe.)Ở ượ 2. It is illegal for women to drive in Saudi Arabia. p, ph lái xe là ph pháp.)Ở 3. You have to wear shirt or T­shirt while driving in Thailand. (B ph áo mi ho áo phông khi lái xe Thái Lan.)ạ 4. In Spam, people who wear glasses have to carry spare pair in the car. Tây Ban Nha, ng đeo kính ph mang theo căp kính ườ ịtrong xe) 5. In South Africa, you have to let animals go first. Nam Phi, ph nh ng đng đi tr c.)Ở ườ ướ 6. In France, you can only reverse your car on Sundays. Pháp, ch có th lái xe bên trái vào ngày ch nh t.)Ở 4. Now, work in groups. Discuss the laws and put them in order from the strangest (No 1) to the least strange (No 5). Are there strange rules in Viet Nam? (Bây gi làm theo nhóm. Th lu ậcác lu sau và chúng theo th nh (S 1) đn ít nh (S 5.) ỞVi Nam có lu nào kì không?)ệ No.(s th ứt )ự Laws (lu t)ậ The most strangest law is "You have to wear shirt or T­shirt while driving in Thailand". (Lu kì nh là "B ph áo mi ho áo phông khi lái xe)ậ It is little crazy because if you forget to wear shirt or T­shirt, you can't drive. It's inconvenient. (Nó kì vì quên áo mi ho áo phông, không đc lái xe. ượĐi này th ti n.)ề In Spain, people wearing glasses have to carry spare pair in the car. It is little strange. Tây Ban Nha, nh ng ng đeo kính ph mang theo kính Th kì .)Ở ườ The law "In South Africa, you have to let animals go first" is strange. It's because animals are Doc24.vnthe first priority, not humans. (Lu " Nam Phi, ph nh ng đng đi tr c" th kì Đi đó là đng tậ ườ ướ ậđc tiên 1, không ph con ng i.)ượ ườ It's illegal for women to drive in Saudi Arabia. It's strange and unfair for women. (Ph lái xe là pháp. Đi này kì và không công ng đi ph ụn .)ữ In Alaska, you are not allowed to drive with dog on the roof. think it's good because it's safe for the humans and the dogs. Alaska, không đc phép lái xe khi chú chó trên mui. Tôi nghĩ ng đi đó ượ ềt vì nh thì an toàn cho ng và chó.)ố ườSKILLS 1CÁC KĨ NĂNG (Tr.12)Reading1. Look at the picture. Can you see anything that is dangerous? (Nhìn vào tranh. có th ấđi gì nguy hi không?)ề ểYes, there are so many cars and motors on the street. It's too crowded and there can be accidents at any time. (Có. Có quá nhi xe tô và xe máy trên ng. Quá đông đúc và có th ra tai ườ ứkhi nào) 2. Now match these words to make common expressions. (Bây gi nh ng này ạthành thông ng.)ụ 1­ 2­ 3­ ­c traffic jam (k xe)ẹ zebra crossing (v ch băng qua đng)ạ ườ road users (ng đi đng)ườ ườ driving license (b ng lái xe)ằ speed limit (t gi n)ố ạDoc24.vn 6­ 7­ 8­ railway station (nhà ga xe a)ử train ticket (vé tàu) means of transport (ph ng ti chuy n)ươ ểCan you see any of these things in the picture 1? (B có th đi gì trong này có tranh ố1 không?)Yes: road users, means of transport. (Có: ng tham gia giao thông, các ph ong ti giao thông)ườ 3. Answer the following question. (Tr câu sau.)ả ỏMake list in groups. Compare your list with other groups. (Làm danh sách theo nhóm. So sánh ộdanh sách nhóm các nhóm khác.)ủ ớSuggested answers (Câu tr ý)ả ợWhat we shouldn't do when we are road user are: talking, laughing, listening and speaking on the phone, passing the red lights, playing on the street, etc (Khi đi đng, chúng ta không nên gi n, ườ ườ ỡnghe đi tho i, đèn đ, ch gi trên đng, v.v...)ệ ượ ườ 4. Read the following text and answer the questions below. (Đc bài văn sau và tr câu ỏphía i.)ướ1. We should cross the Street at the zebra crossing.2. He/She must always fasten the seatbelt.3. No, he/she shouldn't. Because it's very dangerous and he/she can cause accidents.4. We must give signal.5. So that they can be seen easily in the dark and it reduces accidents. Doc24.vnBài ch:ịROAD SAFETY (AN TOÀN ĐNG )ƯỜ ỘCó vài lu an toàn giao thông đng Vi tuân theo các lu này khi dùng ng ườ ụđng là đi quan tr ng.ườ ọNg đi bườ ộ1. Luôn quan sát th khi di chuy n.ẩ ế2. Đi trên hè ho òng dành cho ng đi .ỉ ườ ộ3. Băng qua đng ch cho ng đi qua đng.ườ ườ ườ4. Đi đèn giao thông chuy sang màu xanh tróc khi băng qua đng.ợ ườ5. áo máu tr ng ho màu sáng trong đêm.ặ ặLái xe tô1. Luôn th đai an toàn khi lái xe.ắ ạ2. Không lái xe th ho sau khi ng u.ế ượ3. Không đu xe tr ch dành cho ng đi .ậ ướ ườ ộ4. Nghiêm túc tuân theo các tín hi giao thông.ệNg đi xe đp và xe máyườ ạ1. Luôn gi hai tay trên tay lái.ữ2. Luôn đi mũ hi khi lái xe máy.ộ ạ3. Đa ra tín hi khi trái hay ph i.ư ả4. ng đèn tr và đèn sau vào ban đêm.ử ướ5. Không ch hành khách phía tr n.ở ướ SpeakingDoc24.vn5. Class survey. Ask your classmates the question. Then make list of transport that is used the most and that is used the least. (Kh sát trong p. cùng câu sau. Sau đó ỏlên danh sách xem ph cmg ti nào đc ng nhi nh t. Ph ng ti nào đc ượ ươ ượ ửd ng ít nh t.)ụ ấSuggested answers (Câu tr ý)ả means Name On foot Bicycle Motorbike Car Taxi Bus Train Minh thu Lan Hoa Phong Binh Le Huyen Tu The mean of transport that is used the most is motorbike.The mean of transport that is used the least is train. 6. Read the following sentences. In groups, discuss who is using the road safely and who is acting dangerously. Give reasons. (Đc các câu sau. Làm vi theo nhóm, th lu xem ai đang đi ậđng an toàn, ai đang hành đng cách nguy hi m. Đa ra lí do.)ườ ưSAFE DANGEROUS1. Hoang is riding bike and he is wearing aHelmet. (Hoàng đang đi xe đp và có đi mũ ảhi m) ế2. Mr Linh is very tired. He is driving home very fast. (Ông Linh i. Ông đang lái xe ềnhà nhanh.)ấ3. Mrs Sumato is driving only 200 metres, but she is wearing seatbelt. (Co Sumato đang ch xe, ặdù ch có 200 nh ng cô th dây an toàn.) ắDoc24.vn4. Mr Lee is taking his daughter to school on hismotorbike. She is sitting in front of him. (Ông Lee đang đa con gái đn tr ng ng xe máy. Cô bé ng phía tr ông y.)ư ườ ướ ấ5. There is pavement but Nam is walking at the side of the road towards zebra crossing. (Có ộv hè nh ng Nam đi lòng đng, phía tr có ch dành cho ng sang đng.)ỉ ướ ườ ướ ườ ườ6. Michelle is cycling to school and she is waving to her friends. (Michelle đang đp xe đi và cô ọy đang tay chào các n.)ấ ạTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.