Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Unit 6: GETTING STARTED, A CLOSER LOOK 2

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-09 06:09:27
Nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 6: GETTINGả ươ ớSTARTED, CLOSER LOOK 2GETTING STARTEDB ĐU (Tr.58)Ắ Ầ1. Listen and read (Nghe và đc)ọBài ch:ịMaking arragements for trip (Lên ho ch cho chuy đi)ế ếM Mai: Con đang làm gì th Mai?ẹ ếMai: Con đang chu cho chuy đi đn Văn Mi Qu Giám.ẩ ửM Mai: bi i. Con bi đó, đây là đa danh văn hóa ch ti ng.ẹ ếMai: Dĩ nhiên .ồ ẹM Mai: Con có bi ng nó đc xây ng th 11 không? Qu Giámẹ ượ đc coi nh ượ ưtr ng đi đu tiên Vi Nam.ườ ệMai: chúng con có đi đó trong tr ng. này, đây là danh sách cácạ ườ th con đnh ịmang theo.M Mai: xem nào... Con ch ch không mang đâu. Đang là mùa đôngẹ và không có nhi u.ư ềMai: Tr có nh không nh ?ờ ỉM Mai: mang theo áo là ki hay đó.ẹ ếMai: Con hi .ể ạM Mai: Văn Mi là đa đi tuy đp. Nó đc bao quanh cây vàẹ ượ ch đng nhi ềđi thú Con nên mang theo máy nh.ề ảMai: Con mang theo.ẽa. Read the conversation again and answer the questions. (Đc bài tho và tr các ờcâu i.)ỏDoc24.vn1. She's going to visit the Temple of Literature and the Imperial Academy.2. It's the first university in Viet Nam.3. In the 11th century.4. In the centre of Ha Noi.5. Because it will be cold. b. Read the conversation again. Complete the table. (Đc bài tho i. Hoàn thành ng ảsau.) Things Mai needs to take and reasons why (Các Mai mang theo và lí do)ồ Things Mai doesn't need to take and reason why not (Các Mai không mang theo và lí ầdo) Warm clothes because it will be cold. Camera because she can take photos of interesting things. An umbrella because the weather is cold and there isn't much much rain. 2. Imagine that you are going to take trip to temple or pagoda. (T ng ng ng ưở ượ ạs có chuy tham quan đn ho chùa.)ắ ặa. Look at the table and tick the items you would like to take with you. (Nhìn vào ng và đánh ả( nh ng th mu mang theo.)ữ blanket warm clothes tent bottled water ball umbrella camera mobile phone food compass b. Work in pairs. Tell your pamer about three of the items you would take with you for the trip and explain why. You can use the following suggestions. (Làm vi theo p. Nói ủb món mà mang theo trong chuy đi và gi thích sao. có th ửd ng các sau.)ụ ợDoc24.vn✓ Camera:I will take the camera with me because will take photos.✓ Mobile phone:I will take mobile phone because need it to contact my friends and relatives.✓ Bottled water:I will bring it because may be thirsty. c. Work in pairs. Give advice to your partner about what to take and what not to take on the trip.Give reasons. (Làm vi theo p. Đa ra khuyên cho vi ph mang gì vàệ ảkhông mang gì khi đi du ch. Đa ra lí do.)ị ưI want to take trip to Sa Pa.You'd better take warm clothes because it's cold.You'd better take camera because the scenery is very beautiful and you can take photos. It's good idea to take mobile phone because it will help you to contact everybody. You won't need to take ball because we have no places to play it.It's not necessary to take tent because we will stay in the hotel. 3. Imagine that your class is planning trip to Huong Pagoda. Work in groups. Ask and answer questions about how to make arragements for the trip. Then fill in the table. (T ng ng ưở ượr ng đang đnh đi Chùa ng. Làm vi theo nhóm. và tr các câu ươ ờh cách cho chuy đi.)ỏ Suggested answers Câu tr ýả A: Where will we go? B: We'll go to Huong Pagoda. A: Chúng ta đi đâu?ẽ B: Chúng ta đi chùa ng.ẽ ươDoc24.vn A: When will we go? B: We'll go next Saturday. A: Who will go with us? B: Long and Minh Thu will go with us. A: How will we get there? B: We will go by car. A: What will we take with us? B: We will take camera, food, mobile phone and bottled water. A: What will we do? B: We will pray for good things and take beautiful photos. A: Khi nào chúng ta đi?ẽ B: Chúng ta đi vào th tu i.ẽ A: Ai đi chúng ta?ẽ B: Long và Minh Th đi cùng chúng ta.ư A: Chúng ta đn đó ng ph ng ti gì?ế ươ B: Chúng ta đi ng xe tô.ẽ A: Chúng ta mang theo nh ng gì?ẽ B: Chúng ta mang theo máy nh, ăn, đi tho ạdi đng và đóng chai.ộ ướ A: Chúng ta làm gì?ẽ B: Chúng ta nguy nh ng đi đp và ẹch nh.ụ Where to go Huong Pagoda When to go next Saturday Who to go with Long and Minh Thu How to get there by car What to take camera, food, mobile phone and bottled water What to do pray for good things and take beautiful photosA CLOSER LOOK 2H KĨ (Tr.61)Ọ ƠGrammar Look out! (Chú ý!)Trong câu đng, ng i/ th hi hành đng th ng đc đt cu câu. ng đng ph ườ ườ ượ ổbi trong văn vi văn nói.ế Doc24.vnVí :ụ The Temple of Literature is visited by thousands of people. (Văn Mi đc tham quan ượ ởhàng ngàn ng i.)ườ 1. Complete the passage using the past participle of the verbs in the box. (Hoàn thành đo văn ạs ng quá kh phân các đng trong ng.)ử ả1. located 2. surrounded 3. displayed 4. taken 5. consideredBài chịVăn Mi trung tâm Hà i, cách Hoàn Ki kho ng km phía Tây. Nó đc bao ượquanh con ph nh nh p: Qu Giám, Văn Mi u, Tôn Đc Th ng, và Nguy Thái c. ọR nhi quý báu đc tr ng bày đó. Nhi cây và hoa đc nh ng ng làm ượ ượ ườ ườchăm sóc th di tích này. Văn Mi đc xem là trong nh ng đa danh ch văn hóa ượ ửquan tr ng nh Vi Nam.ọ 2. Using the verbs in brackets, write sentences in the present simple passive. (S ng các đng ột trong ngo c, vi các câu ng đng athì hi đn.)ừ ơ1. Many precious relics are displayed in the Temple of Literature.2. Many old trees and beautiful flowers are taken care of by the gardeners.3. Lots of souvenirs are sold inside the Temple of Literature.4. Khue Van Pavilion is regarded as the symbol of Ha Noi.5. The Temple of Literature is considered one of the most important cultural and historic places in Viet Nam. 3. Using the words in the box below, can you make sentences in the present simple passive to talk about the Temple of Literature? (S ng các trong ng đây, có th vi thành ướ ếcâu ng đng thì hi đn nói Văn Mi không?)ở ế­ Trees and flowers in the Temple of Literature are watered every day.­ The courtyard in the Temple of Literature are tidied up/cleaned up every day.Doc24.vn­ Food and drink are not sold in the Temple of Literature.­ Tickets are sold outside the Temple of Literature. 4. Complete the sentences with the words from the box. (Hoàn thành câu các trong ng.)ớ ả1. was 2. constructed 3. were 4. regarded 5. renamed 5. Put the parts of the passage below in the correct order. Then circle The examples of the past simple passive in the text. (Đt nh ng phân đo van đây theo đúng th Sau đó ướ ựkhoanh tròn các ví ng đng quá kh đn trong bài văn.)ụ ơD BBài ch:ịQu Giám tr ng đi đu tiên Vi Nam đc xây ng vào năm 1076 th vua ườ ượ ướ ờLý Nhân Tông. Nó đc dùng giáo th tr cho đt c.ượ ướNó bao nhi phòng và th vi cho sinh. Các giáo viên Qu Giám đu là ềnh ng gi ti ng.ữ Các sinh Qu Giám đu là ng xu c. đc tuy ch các thi ườ ượ ạđa ph ng trên kh c.ị ươ ướH ph nhi môn trong vòng năm. Sau đó đc chu kĩ ng cho kì thi đu tiênọ ượ ưỡ ầlà thi Qu gia, sau đó là kì thi Hoàng gia tr khi nh ti sĩ.ố ướ 6. Can you make sentences in the present and past passive voice about the places below? (B có ạth vi các câu đng thì hi ho quá kh các đa danh sau không?)ể ịHung Kings' Temple was visited by many people last year.Hung Kings' Temple is located in Phu Tho Province.Ha Long Bay was the most attracting place in Viet Nam last year.Ha Long Bay is located in Quang Ninh Province.Doc24.vnHuong Pagoda was visited by many foreigners.Huong Pagoda is located in Ha Noi.Hue Imperial City was built many years ago.Hue Imperial City is located in Hue Province.Hoi An Ancient Town was visited by many foreigners.Hoi An Ancient Town is located in Quang Nam Province.One Pillar Pagoda was visited by thousands of people last year.One Pillar Pagoda is located in Ha Noi.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.