Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 7 Chương trình mới Review 4 (UNIT 10-11-12)

7ca314e79fa8938c4238583cd71edf46
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-07-14 13:20:36 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 226 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Reviewả ươ ớ4 (UNIT 10­11­12)Review 4: Language (ph trang 68 SGK Ti ng Anh thí đi m)ầ ể1. Listen to the conversation and mark the rising or falling intonation for each question. (Nghe bàih tho và đánh lên gi ng, xu ng gi ng cho câu i)ộ ỏNick: Phong, the idea of riding to school on monowheel is so exciting.Phong: What's monowheel?Nick: It's single­wheel bike.Phong: Single wheel? How do you ride it?Nick: You just sit inside the wheel and pedal.Phong: Hm...! It's easy to fall?Nick: suppose so but you should like adventures, shouldn't you?Phong: No, not me. Why do you like it?Nick: Can't you imagine? can see people looking at me with admiration. Wow!H ng chướ ịNick: Phong, ki đp xe bánh đn tr ng th thú .ế ườ ịPhong: Xe bánh là gì ?ộNick: Nó. là xe đp bánh.ạ ộPhong: bánh/? Làm sao lái nó đc?ộ ượNick: ng bên trong bánh xe và đp thôi.ạ ạPhong: Hum... Có ngã không?ễNick: Mình nghĩ là th nh ng nên khám phá th không nh ?ế ỉPhong: Không ph mình. sao thích nó y?ả ậNick: có th ng ng không? Minh có th th ng nhìn mình đyậ ưở ượ ườ ầng ng !ưỡ ỒDoc24.vn2. Form suitable word from the word stem to fill the sentences. (T phù trên cạ ốt hoàn thành câu.)ừ ế1. solution 2. crowded 3. driverless 4. inventions 5. healthierH ng chướ ị1. đã tìm đc gi pháp cho bài toán đó ch a?ạ ượ ư2. Nh ng ngu nhiên không th cung năng ng tr th gi đôngữ ượ ớđúc này.3. có bi chúng ta có xe không ng lái ch a? Chúng không tài .ạ ườ ế4. Nh ng phát minh trên th gi i, cái nào thích nh t?ữ ấ5. Ch bên ngoài cho kh là ch bên trong nhà.ơ ơ3. Choose A, B, or to complete sentences. (Ch A, ho hoàn thành câu.)ọ ể1. 2. 3. 4. 5. AH ng chướ ị1. Mông phân là lo năng ng. Ng ta ng nó và m.Ở ượ ườ ưở ấ2. ti ki ti n, chúng ta cách ng nh ng ph hàng ngày nhể ưchai coca cola.3. Trong ng lai xanh, xe đc truy đi năng ng tr i.ươ ượ ượ ờ4. Tôi đang ng ch chuy th i, mà có th đa tôi đn khácơ ơtrong vài giây khí nào.ở ậ5. ch mà đc cung qua đng ng đc là ng.ướ ượ ườ ượ ướ ố4. Use the verbs in brackets in the future simple active (will do) or the future simple passive (willbe done) to complete the sentences. (S ng các đng trong ngo th ng lai đn ch đngử ươ ộho đng hoàn thành câu.)ặ ể1. will fly 2. will be used 3. will be demolished 4. will have 5. will inventH ng chướ ị1. Tr em bay đn tr ng ng đng ph mini (túi bay).ẻ ườ ựDoc24.vn2. Nh ng pin tr đc dùng xu năng ng.ữ ượ ượ3. khu chu trong khu này đi phá xây nh ng tòa nhà nhi ng.ấ ầ4. Chúng ta có ng máy giúp chúng ta làm vi nhà.ẽ ườ ệ5. Tôi hy ng ai đó phát minh ra máy mà làm vi nhà cho tôi.ọ ệ5. Put the sentences in the right order to form conversation. (X các câu theo đúng th đế ểhình thành bài tho i.)ộ ạ1. 2.g 3.a 4.i 5.e6.f 7.h 8.d 9.j 10.bH ng chướ ị1­ c: Phong i. cho nghe đi.ơ ướ ậ2­ g: xây căn nhà nh trên cây.ớ ỏ3­ a: Trên cây à?4­ i: Đúng y. đy có th tránh xa ti ng ào và nghe ti ng chim hót.ậ ế5­ e: Th đi ch ?ế ứ6­ f: Đng nhiên. Nh ng không ph đi trên chi xe bus đông ngh t. đpươ ạxe đn tr ng trên chi xe bánh.ế ườ ộ7­ h: Xe bánh ch m.ộ ắ8­ d: Ch nh ng ti ki nhiên li u. Và nhà không quá xa tr ng c.ậ ườ ọ9­ i: nói nghe có không đc th cho m.ạ ượ ắ10­ b: Có th Nh ng đó là gi mà.ể ớReview 4: Skill (ph trang 69 SGK Ti ng Anh thí đi m)ầ ể1. 1. Which of the causes of hunger below do you think is the most serious in your country? Tick(?) it. (Nh ng nguyên nhân gây đói nào sau đây nghĩ ng nghiêm tr ng nh đt aữ ướ ủb n? Đánh (? nó)ạ ấ? Overpopulation (dân quá đông)ốDoc24.vnWars (chi tranh)ế? Weather­related disasters (th thiên nhiên)ả ọ2. Read the text and choose the best answer for each question. (Đc bài text và ch câu tr iọ ờđng nh cho câu i.)ứ ỏ1. 2. 3. BH ng chướ ịN đói đã tr thành nghiêm tr ng nhi trên th gi i.ạ ớNguyên nhân th nh đói là gia tăng nhanh dân Trái Đt không cònứ ấkh năng cung th ăn cho ng i. Không có đt đai tr ng tr t.ả ườ ọS thay đi khí cũng mang cho Trái Đt nh ng th liên quan đn th ti tự ếnh bão hán...Chúng phá mùa màng cách nghiêm tr ng,ư ọChi tranh đang ra. Con ng đánh nhau ho ch tr kh quê ng.ế ườ ươKhông còn ai làm vi trên đng hay trong nhà máy xu ng th a.ệ ươ Công ngh đang ra góp ph gi quy này. Trong ng lai, chúng ta cóệ ươ ẽh th ng nh báo gi thiêu thi th thiên nhiên. Ph ng ti nệ ươ ậchuy chi phí th đc áp ng đem th ph đn nh ng thi t.ể ượ ế3A. Choose one of the words in the list below, keep it to yourself. (Ch trong các trongọ ừdanh sách đây, gi nó cho riêng n.)ướ ạB. Ask questions to find out which word has chosen. Your questions should not contain any ofthe words in the list. (H các câu tìm ra nào đã ch n, nhũng câu không đc ch aỏ ượ ứb nào có trong danh sách.)ấ ừA: (has chosen the word "coal")B: Is it noun?A: Yes, it is.B: Does it have colour? A: (đã ch "coal")ọ ừB: Nó là danh ph không?ừ ảA: Ph i.ảB: Nó có màu không?ắDoc24.vnA: Yes, it does.B: What colour is it?A: It's black.B: If coal A: CóB: Nó màu gì?A: Màu đenB: Nó là than đá (coal)4. Which words (A, B, or C) do you think is closest in meaning to the word "footprint"? (T nàoừ(A, B, ho C) nghĩ là nghĩa nh vói "footprint"?)ặ ừT nghĩa footprint nh t: The ejfects(A)ừ ấ5. Listen to the conversation and answer the questions. (Nghe bài tho và tr câu i.)ộ ỏ1. He is searching for the meaning of "footprint".2. No, it doesn't.3. Yes, he does.4. There will be lot of greenery around you.Tapescript (L ghi âm)ờNam: What are you doing, Phong? (B đang làm gì th Phong?)ạ ếPhong: Searching for the meaning of "footprint". (T đang tìm nghĩa “footprint".)ớ ừNam: It’s the print our feet leave on the ground. (Nó có nghĩa là chân chúng ta trên tấ ặđt)ấPhong: That’s the usual meaning. But this is about the effect we leave behind after our actions. (Đó lànghĩa đen, Nh ng đây là nghĩa các nh ng chúng ta sau nh ng hành đng chúng taư ưở ủc .)ơNam: Can you give an example? (B có th đa ra ví đc không?)ạ ượPhong: Certainly, If you take care of the trees around you, if you plant new tree every year… tấnhiên. chăm sóc các cây xung quanh n, tr ng năm cây xanh …)ế Nam: So? (Thì sao?)Phong: There will be lot of greenery around you. (S có nhiêu không gian xanh quanh n.)ẽ ạDoc24.vnNam: And this is footprint? (Và đây là chân ?)ộ ưPhong: Yes. You leave big footprint. (Đúng y. chân n.)ậ ớNam: Oh! !)Ồ6. Imaging an ideal means of transport for YOUR area. Write short description of it. (T ngưởt ng ph ng ti giao thông lý ng cho vùng N. Vi bài miêu ng nó.)ượ ươ ưở ềTrong bài vi n, nên nói i:ế ớ­ Tên đt cho nó.ạ ặ­ Nó trông nh th nào.ư ế­ Lo năng ng nào nó ng.ạ ượ ụ­ sao nó cho vùng n.ạ ạI usually think of means of transport for my ne ghboorhood. think the perfect vehicle is highspeedỉbicycle and it has wings too. This bike can move in the sky. It reduces traffic and it's fast too. We cansave lot of time to move from one place to another. think it's great personal vehicle!H ng chướ ịTôi th ng nghĩ ph ng ti giao thông cho tôi ng. Tôi nghĩ ph ng ti hoànườ ươ ươ ệh nh là chi xe đp cao và có cánh a. Chi xe đp này có th diả ếchuy trên tr i. Nó làm gi đng và cũng nhanh a. Chúng ta có th ti tể ườ ếki đc nhi th gian di chuy này đn khác. Tôi nghĩ nó là tệ ượ ộph ng ti cá nhân tuy i!ươ
2020-09-27 18:43:07