Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Unit 7: Your House

e59c4faa15b0b82ed4b1e42429a26c69
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-12 09:49:40 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 279 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Unit 7: Your Houseả ớA. Is your house big? (Ph trang 72 75 SGK Ti ng Anh 6)ầ ế1. Listen. Then practice with partner.(L ng nghe. Sau đó th hành c.)ắ ng ch:ướ ịMinh: Nhà có không?ạ ớHoa: Không, không n. Nó nh .ớ ỏMinh: Nó có cũ không?Hoa: Vâng, nó cũ.Minh: Có sân không?Hoa: Vâng, có.Minh: Có gi ng không?ếDoc24.vnHoa: Không, không có.Minh: Có bông hoa nào trong sân nhà không?ạHoa: Vâng, có.Minh: Có cây nào không?Hoa: Không, không có.Now work with partner. Ask questions about his/her house.(Bây gi làm vi c. các câu nhà u/cô y.)ờ ấA: Is your house big?B: Yes, it is.A: Is your house new?B: Yes, it is.A: Is there yard?B: Yes, there is small yard.A: Are there any flowers in the yard?B: Yes, there are.2. Listen and read. Then match the questions and answers.(L ng nghe và đc. Sau đó ghép câu câu tr i.)ắ ờDoc24.vn ng ch:ướ ịLan thân n,ếCám vì lá th n. Mình đang mi quê cùng mình, Thanh. yơ ấs ng trong ngôi ngà xinh n. Có hoa phía tr nhà. Sau nhà có tố ườ ướ ộv rau. Bên trái ngôi nhà có cái Bên ph ngôi nhà có nh ng cây cao. Đâyườ ữlà nh.ộ ảVi cho mình nhé.ế ớTh ng,ươNga.N câu câu tr i:ố ờa) Is there flower garden in front of the house?=> Yes, there is.b) Is the house beautiful?=> Yes, it is.Doc24.vnc) Is there flower garden behind the house?=> No, there isn't.d) Is the lake to the right of the house?=> No, it isn't.e) Is Nga in the city?=> No, she isn't.3. Practice with partner.(Th hành c.)ự ọa) Example What is that? Đó là cái gì? )It's hotel. Nó là khách n.ộ What are those? Chúng là gì? )They're flowers. Chúng là nh ng bông hoa.ữ )G ý:ợ What’s that? It’s bank. What’s this? It’s restaurant. What's that? It’s post office. What's that? It’s police station.Doc24.vn b) Example Is there lake near your house? nhà có cái ph không?ầ )Yes, there is. Vâng, có. Are there any trees near your house? nhà có cây không?ầ )No, there aren't. Không, không có. )G ý:ợ Is there yard in front of your house?Yes, there is. There’s small yard in front of my house. Are there any flowers in the yard?No, there aren’t. Is there school near your house?No, there isn’t. Is there park near your house?Yes, there is.Doc24.vn4. Work in pairs. Look at the pictures. Choose one of the houses. Don’t tell your partner whichhouse. Ask questions to find which house your partner chooses.(Làm vi theo p. Nhìn vào tranh. Ch ngôi nhà. Đng nói cho em bi ngôi nhàệ ếnào. các câu tìm ra ngôi nhà em đã ch n.)ỏ ý:ợCác có th các câu ng:ạ Are there any trees? Are they behind the house? Có cây không? Chúng có sau nhà không?ố Is there lake? Is it in front of the house? Có không? Nó có phía tr nhà không?ồ ướ Is there flower garden in front of the house? Are there any mountains behind the house? Are there any tall trees to the left of the house?5. Listen to this description. Which house is it?(L ng nghe mô này. Đó là ngôi nhà nào?)ắ ảĐây là bài nghe miêu trong ba ngôi nhà bài 4. Các ng nghe tr câuộ ờh i.ỏN dung bài nghe:ộDoc24.vnThere are some mountains behind the house. There are some trees to the right. There's lake to theleft.Có vài ng núi phía sau ngôi nhà. Có vài cái cây phía bên ph i. Bên trái có cái .ộ ồV đó là ngôi nhà trong tranhậ a) .6. Play with words.(Ch ch .)ơ ng ch:ướ ịChúng tôi có ngôi nhàộVà cái sân.ộCó cây và hoaTrong sân chúng tôi.ủChúng tôi dành hàng giờGi cây và nh ng bông hoaữ ữTrong cái sân xinh chúng tôi.ắ ủ7. Remember.Doc24.vn(Ghi nh .)ớ B. Town or country? (Ph trang 76 77 SGK Ti ng Anh 6)ầ ế1. Listen and read. Then choose the correct answers.(Nghe và đc. Sau đó ch các câu tr đúng.)ọ Doc24.vnH ng ch:ướ ịBa: Tên tôi là Ba. Tôi ng trong căn thành ph căn có siêu th uố ưđi n, ngân hàng, phòng khám, cái ch và bách thú. đây ào.ệ ườ ồChi: Tên tôi là Chi. Tôi ng trong ngôi nhà mi quê. Không có hi nào đây. Có câyố ởvà hoa, có dòng sông, cái và nh ng cánh đng lúa. Nó yên tĩnh. Đây là cộ ứnh.ảG tr i:ợ ờa) Does Ba live in town? Có ph Ba ng thành ph không?ả )Yes, he does.b) Does he live in house? Có ph ng trong ngôi nhà ph không?ả )No, he doesn't.c) Is it noisy? Có ph nó ào không?ả )Yes, it is.d) Does Chi live in town? Có ph Chi ng thành ph không?ả )No, she doesn't.e) Are there any stores? Có cái hi nào không?ử )No, there aren't.f) Is it quiet? Có ph nó yên tĩnh ph không?ả )Yes. it is.2. Read about Ba. Then write sentences about Chi's house.(Đc Ba. Sau đó vi các câu ngôi nhà Chi.)ọ ủDoc24.vnBa lives in an apartment in town. Ba ng trong căn th tr n.ố )Near his apartment, there is market. căn có cái ch .ầ )It is very noisy. Nó n.ấ )G ý:ợChi lives in house in the country.Near her house, there aren't any stores.It is very quiet.3. Listen and check. Complete this table in your exercise book.(Nghe và ki tra. Hoàn thành ng này trong bài em.)ể ủG ý:ợ là đúng, là sai.Name City Town Country Apartment HouseMinh XTuan VNga VN dung bài nghe:ộMinh lives in an apartment in the city. Minh ng trong căn thành ph .ố )Tuan lives in house in town. Tu ng trong ngôi nhà th tr n.ấ )Nga lives in house in the city. Nga ng trong ngôi nhà thành ph .ố )4. Remember.(Ghi nh .)ớTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.