Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 6 Chương trình mới Unit 8: COMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK - PROJECT

Gửi bởi: quanghung vào ngày 2017-01-10 09:55:25
Nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh Ch ng trình Unit 8:ả ươ ớCOMMUNICATION, SKILL 1, SKILL 2, LOOKING BACK PROJECTCOMMUNICATIONGIAO TI (Tr. 21 SGK)ẾEXTRA VOCABULARYfit (a) cân điốmarathon (n) cu ch đua đng dàiộ ườring (n) chuônglast (v) kéo dàiachievement (n) thành công, thành quả1. Sports quiz. (Câu th thao).ố ểWork in pairs. Do the quiz. (Làm vi theo p. Gi câu đ).ệ ố1. There are usually 22 players (each team has 11 players).2. It lasts 90 minutes.3. The Olympic Games are held every four years.4. No, there weren't.5. marathon is 42.195 km.6. They were held in Ancient Greece in 776 BC.7. Boxing2. In pairs, interview your partner using the following questions. Ask for more information. (Làm vi theo p, ph ng và ng các câu sau. thêm thông tin ỏkhác).1. Môn th thao/ trò ch nào ch trong th gian nh?ể ả2. Môn th thao/ trò ch nào ch tr ng?ể ườDoc24.vn3. Môn th thao/ trò ch nào thích xem trên ti vi?ế ạ4. có nghĩ là có th cân đi? có mu cân đi không?ạ ơ5. Có môn th thao/ trò ch nào mu luy ch gi không?ể ỏ6. có th tên ba đng viên th thao ti ng không?ạ ế3. Think of sportsman/ sportswoman you like. Draw picture of him/ her below. Talk about him/her with partner. Use the following cues: (Nghĩ đng viên nam ho mà ữem thích. hình anh ho cô y. Nói anh ta/ cô ta em. ửd ng các sau:)ụ ợ­ Tên anh ây/ cô yủ ấ­ Môn th thao anh y/ cô ch iể ơ­ Nh ng thành trong quá kh anh y/ cô yữ ấ­ sao em thích anh y/ cô y?ạ ấSKILL 1CÁC NĂNG (Tr. 22 SGK)ỸREADING1. Work in pairs. Discuss the questions. (Làm vi theo p. Th lu các câu i).ệ ỏ1. Yes, do. He played football very well.2. He comes from Brazil.3. He won his first World Cup when he was 17 years old.Bài ch:ịEdson Arantes do Nascimento, đc bi đn nhi tên Pelé, ông đc coi nh là th ượ ượ ủbóng đá gi nh th đi. Pelé sinh ngày 21 tháng 10 năm 1949 vùng quê Brazil. ạCha Pelé là th chuyên nghi và đã Pelé ch bóng khi ông còn nh .ủ ỏPelé đã đu nghi mình tu 15 khi ông đu ch cho câu bóng đá Santos.ắ ộVào năm 1958, vào tu 17, Pelé dành cúp th gi đu tiên. Đó là World Cup đc trình ượchi trên ti vi. ng kh trên th gi xem Pelé ch và vũ cho ông.ế ườ ổDoc24.vnPelé dành danh hi World Cup và ghi 1281 bàn th ng trong 22 năm thi đu. Vào năm 1999, ông ấy đc ch là th Bóng đá Th Pelé là ng hùng dân Brazil. Trong ượ ườ ộs nghi mình, ông đã tr nên ti ng kh th gi tên "Vua Bóng Đá".ự 2. Read the text quickly to check your ideas in 1. (Đc bài text đê ki tra các trong bàiọ ướ ể1).3. Read again and answer the questions. (Đc và tr i.)ọ ỏ1. He was born on October 21, 1940.1. People call him "The King of Football" because he is such good football player.2. He became Football Player of the Century in 1999.3. He scored 1281 goals in total.4. Yes, he is.SPEAKING4. How often do you go/do/play these sports/games? Tick ?) the right column. (B th ng ườxuyên ch nh ng môn th thao này nh th nào? Đánh ch (ơ ?) vào đúng t).ộ Sports/ Games (môn th thao/ trò ch i)ể Always (luôn luôn) Usually (th ngườ xuyên) Sometimes (th nhỉ tho ng)ả Never (không bao gi )ờ 1. jogging (ch )ạ 2. swimming (b i)ơ 3. badminton (c lông)ầ 4. football (bóng đá) 5. morning exercise (th bu ổsáng) Doc24.vn 6. skipping (nh dây)ả 7. Chess (c vua)ờ 8. cycling (đua xe đp)ạ 9. skateboarding (l ván)ướ 10. skiing (tr tuy t)ượ Student's answer (H sinh tr i)ọ 5. Work in groups. What kind of sports/games do you do most often? Why? (Làm vi theo ệnhóm. Môn th thao/trò ch nào th ng xuyên ch nh t? sao?)ể ườ 6. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm vi theo nhóm. và tr iệ ờcác câu sau).ỏStudent's answer (H sinh tr i)ọ ờSKILL 2CÁC NĂNG (Tr. 23)ỸLISTENING1. Listen to the passages. Who are they about? (Nghe bài đc. đang nói ai?)ọ ềThey talk about Hai, Bill, Alice and Trung 2. Listen to the passages again. Then write True (T) or False (F) for each sentence. (Nghe ạbài. Sau đó vi Đúng (T) hay Sai (F) cho câu)ế ỗ1.F 2. 3. 4. 5. T3. Listen to the passages again. Fill in each blank to complete the sentences.Doc24.vn1.club 2. play 3. watching 4. Bill 5. goes Tapescript (L ghi âm)ờHello. My name's Hai. love sports. play volleyball at school and often go cycling with my dad at the weekend. But my favourite sport is judo. practise at the judo club three times week.My name's Alice. I'm twelve years old. don't like doing sports very much, but like watching ice skating on TV. My favourite hobby is playing chess. My friend and play chess every Saturday.Hi, I'm Bill. I'm in grade six at Rosemarrick Lower Secondarv School. After my lessons, like to playcomputer game. The game like best in "Angry Birds". often play it for half an hour before dinner. Ihope that can create new kind of computer game in the future.My name's Trung. I've got lot of hobbies. like playing the guitar and love to watch football on TV. don't do much sport, but often go swimming with my friends on hot days.Bài chịXin chào. Mình là i. Mình thích th thao. Mình ch bóng chuy tr ng và mình th ng đp ườ ườ ạxe đp mình vào ngày cu tu n. Nhung môn th thao thích mình là judo. Mình ậjudo câu judo ba tu n.ở ầMinh là Alice. thích mình là choi vua. mình và mình ch th y.ở ảXin chào, mình là Bill. Mình tr ng Trung Rosemarrick. Sau khi tan c, mìnhọ ườ ọthích ch trò ch đi Trò ch mình thích nh là trò "Angry Birds". Mình th ng ch nó ườ ơkho ng ti ng tr khi ăn i. Mình hy ng minh có th ra lo trò ch đi ướ ớtrong ng lai.ươMình là Trung. Mình có nhi thích. Minh thích ch guitar và mình thích xem bóng đá trên tiấ ơvi. Minh không ch th thao nhi nh ng mình th ng đi bè vào nh ng ngày nóng ườ ữn c.ự WRITINGWrite about sport/game you like. Use your own ideas and the following as cues. (Vi môn ềth thao/ trò ch yêu thích. ng nh ng ng và sau đây là nh ng ưở ợý.)Doc24.vnMy favorite sport is football. It's team sport. It usually lasts for 90 minutes for an offical football match but we play only for 30 minutes. There are 11 players on each team. It's very easy to play because we need only one ball to play. usually play football with my friends in the afternoon. love football very much because it's fun and good for health.Bài ch:ịMôn th thao thích mình là bóng đá. Đó là môn th thao đng đi. Thông th ng ườ ộtr bóng chính th kéo dài 90 phút nh ng chúng mình ch ch 30 phút. Có 11 th đi. ộBóng đá ch dàng vì chúng mình chi quà bóng là có th ch đc. Minh th ng ch iơ ượ ườ ơbóng bè mình vào bu chi u. Mình thích bóng đá vì nó vui và cho kh e.ớ LOOKING BACK PROJECTXEM (Tr. 24 SGK)ẠVOCABULARY1. Find one odd word or phrase in each line. (Tìm ho khác lo trong dòng).ừ ỗ1.C 2. 3. 4. 5. B2. Read the four words in each line. Write the name of the game or sport the four words belong to. (Đc trong hàng. Vi tên trò ch ho môn th thao liên quan đn các này.)ọ ừ1. cycling 2. football 3. Boxing4. table tennis 5. basketball GRAMMAR3. Put the verbs in brackets in the correct form. (Cho ng đúng đng trong ngo c).ạ ặ1. are 2. took 3. started4. are playing 5. did you do, cycled, watched 4. What do you say in these situations? (B nói gì trong các tình hu ng sau).ạ ố1. Please, stop making noise!Doc24.vn2. Go out to play with your friends.3. Don't feed the animals.4. Stand in line, boys.5. Don't tease the dog! 5. Fill in each blank with word to finish the passage. (Đi vào ch tr ng hoàn ểthành đo văn).ạ1. play 2. hear 3. games 4. sport 5. famousBài ch:ịTh thao và trò ch đóng vai trò quan tr ng trong cu ng chúng ta. ng trong ườchúng ta đu có th ch môn th thao, trò ch hay xem các ki th thao trên ti vi ểhay sân đng. Khi nghe radio vào bu sáng m, có th luôn nghe th các tin thạ ểthao. Khi báo ra, luôn th các thông tin vài trò ch i, hay bài ộbáo môn th thao thích n. Các ch ng trình th thao ph bi và nh iề ươ ỗngày có th xem nh ng đi thú Nh ng câu chuy nh ng ng ti ng trên th ườ ếgi th thao th ng rât thú .ớ ườ COMMUNICATION3. Match the questions in with their correct answers in B. (N các câu câu ớtr đúng B).ả PROJECT (Tr. 25 SGK)1. Read the passage about the game "Blind man's bluff". (Đc đo văn trò ch "B ắb dê")ắB n: băng t, không gian ng rãi và ng ch ho n.ạ ườ ơLu ch i:ậ ơDoc24.vn1. Đng thành vòng tròn, ch ng là ng đi tìm. Ng này (ho nh ườ ườ ườ ắm i) và đng gi vòng tròn.ắ ữ2. Anh y/ cô phài ng ch vào nhũng ng khác. Nh ng ng ch khác ng ườ ườ ạg ng đi tìm mà không t.ầ ườ ắ3. Khi ng đi tìm đc ng ch khác, anh y/ cô ph đoán xem đó là ai ng ườ ượ ườ ằcách ch vào khuôn và tóc ng đó. ng tìm ki không đoán đúng trong ườ ườ ầđoán đu tiên thì nh ng ng ch khác có th đa ra ý.ầ ườ ợ4. Khi ng đi tìm đoán ra tên ng ch kia, ng đó tr thành ng đi tìm.ườ ườ ườ ườ 2. Choose one of the following sports/games (or one of your own) and write about it. (Ch tọ ộtrong nh ng môn th thao/ trò ch (hay trò ch em nghĩ ra) vi nó.)ữ ề­ Tug of war (rope pulling) (kéo co)­ Skipping (nh dây)ả­ Marbles (b bi)ắCues: (G ý)ợTên trò ch i:ủ ơCó bao nhiêu ng ch i:ườ ơD ng ch i: (quà ng/ t/ y, ...)ụ ậTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.