Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 15 SPACE CONQUEST

cb84c6a10f2e860d06e30ac06562000b
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-03-10 22:34:53 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 832 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGiải bài tập SGK tiếng Anh lớp 11 Unit 15 SPACE CONQUESTA. Reading (Trang 166-167-168-169 SGK Tiếng Anh 11)Before you read Trước khi bạn đọc )- Work with partner. Ask and answer the following questions. Làm việc với bạn học. Hỏi và trả lờicác câu hỏi sau. )1. Who is the first human to fly into space? Ai là người đầu tiên bay vào không gian? )=> The first human to fly into space is Yuri Aleksevevich Gagarin.2. Can vou name the first humans to set foot on the moon? Bạn có thể kể tên những người đầu tiên đặtchân lên Mặt Trăng? )=> The first humans to set foot on the moon are Neil Armstrong and Buzz Aldrin.3. Who is the first Vietnamese to fly into space? Ai là người Việt Nam đầu tiên bay vào không gian? )=> The first Vietnamese to fly into space is Pham Tuan.While you read Trong khi bạn đọc )Read the text about Yuri Alekseyevich Gagarin, the first human to fly into space and then do the tasksthat follow. Đọc đoạn văn về Yuri Alekseyevich Gagarin, người đầu tiên bay vào không gian và sau đólàm các bài tập theo sau. )Hướng dẫn dịch:1. Vào lúc 9:07 giờ Moscow, ngày 12 tháng năm 1961, Yuri Gagarin bay vào không giantrên tàu Vostok 1. Khoảng 12 phút sau đó, lần đầu tiên con ngưỡi bay quanh quỹ đạo Tráiđất với tốc độ hơn 17 000 dặm một giờ. Chuyến bay của ông kéo dài 108 phút.2. Phi hành gia 27 tuổi người Liên Xô đã trở thành người đầu tiên ăn và uống trong tìnhtrạng không trọng lượng. Từ cửa sổ của mình trong không gian, Gasarin đã có thể ngắmTrái đất theo cái cách mà không một người nào đã làm trước kia. Những từ đầu tiên đượcgửi về từ không gian là: " Tôi đã nhìn thấy Trái đất. Nó đẹp quá! "3. Trước chuyến bay lịch sử của Gagarin, vẫn còn tồn tại sự hoài nghi rất lớn. Không aibiết chính xác những gì sẽ xảy ra với một con người trong không gian. Làm thế nào để cơthể phản ứng với những thay đổi khắc nghiệt của nhiệt độ? Đầu óc con người sẽ đổi phóvới sự căng thẳng tâm lý như thế nào? Nếu có một lỗi kĩ thuật, Gagarin không bao giờ cóthể trở lại Trái đất nữa.4. Sự thành công của chuyến bay của Gagarin đã thu hút sự chú trên toàn thế giới vàkhiến cho ông trở thành một anh hùng. Trong một bức điện tín gửi tới Moscow. Tổngthống Mĩ John F. Kennedy đã viết: " Nhân dân Hoa Kỳ xin được chia sẻ niềm hạnh phúcvới nhân dân Liên Xô vì chuyến bay an toàn đánh dấu bước du ngoạn đầu tiên của connguời trong vũ trụ. Chùng tôi xin chúc mừng các bạn và các nhà khoa học, các kĩ sư Liênxô những người làm nên thành công này. ... "Doc24.vn5. Gagarin có thể đã thực hiện một chuyến bay vào không gian khác nếu một tai nạn thảmkhốc không xảy ra ông qua đời trong một vụ tai nạn máy bay trên một chuyến bay huấnluyện định kì vào tháng năm 1968. Sau khi ông chết, quê hương của ông, Gzhatsk đượcđổi tên thành Gagarin và Trung tâm Đào tạo Cosmonaut tại thành phố Star của Nga, đượcmang tên người anh hùng dân tộc này.Task 1. Match the headings to the paragraphs. Ghép tiêu đề với đoạn văn. )Paragraph B. The lift-off: Phóng tàu vũ trụParaeraph D. View on Earth: Ngắm nhìn Trái ĐấtParagraph E. Uncertainties: Sự hoài nghiParagraph C. Congratulations: Lời chúc mừngParagraph A. The tragic accident: Tai nạn thảm khốcTask 2. Read the passage again and answer the questions. Đọc lại đoạn văn và trả lời các câu hỏi. )1. How old was Gagarin when he became the first human being in space? Gagarin bao nhiêu tuổi lúctrở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ? )=> He was 27 years old.2. How long was he in space? Anh ấy trong vũ trụ bao lâu? )=> He was in space for 108 minutes.3. What questions were raised before Gasarin's space flight? Trước chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin,người ta đã nêu lên những vấn đề gì? )=> They were what would happen to human being in space or how the body would react to theextreme changes in temperature or how the mind would deal with the psycholigical tension.4. What was the speed of his spacecraft in orbit around the Earth? Vận tốc chiếc tàu vũ trụ của anh làbao nhiêu khi trong quỹ đạo bay vòng quanh trái đất? )=> It was more than 17,000 miles per hour.5. Why couldn't Gagarin make new space flight? Tại sao Gagarin đã không thực hiện một chuyếnbay khác vào vũ trụ? )=> Because he died in plane crash on routine training flight in March 1968.6. What was done after Gagarin's death to honour this national hero? Người ta đã làm gì sau cái chếtcủa Gagarin để tuyên dương anh ấy là anh hùng dân tộc? )=> After his death, his hometown of Gzhatsk was renamed Gagarin, and the Cosmonaut Trainins Centerat Star City, Russia, was given the name of this national hero.Doc24.vnAfter you read Sau khi bạn đọc )Complete the summary of the reading passage by putting the words/phrases in the box into theblanks. Hoàn thành phần tóm tắt của bài đọc bằng cách đặt các từ/cụm từ trong khung vào chỗ trống. )Gợi ý:1. cosmonaut 2. in space 3. lasted 4. success5. gravity 6. view 7. impossible 8. named after B. Speaking (Trang 171-172 SGK Tiếng Anh 11)Task 1. Work in pairs. Read the following piece of news, then ask and answer the questions. Làm việctheo cặp. Đọc mẩu tin sau, sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi. )Hướng dẫn dịch:Vào ngày 15 tháng 10 năm 2003, Trung Quốc phóng tàu vũ trụ đầu tiên có người lái vàokhông gian. Tàu vũ trụ được gọi là "Thần Châu 5". Yang Liwei, phi hành gia người TrungQuốc đầu tiên, lúc đó 38 tuổi. Chuyến bay thành công đánh dấu một sự kiện quan trọngtrong kế hoạch không gian của Trung Quốc. Trung Quốc trở thành nước thứ ba trên thếgiới có thể độc lập thực hiện những chuyến bay không gian có người lái.Gợi hỏi và trả lời:A: When did China launch its first manned spacecraft into space?B: On 15th October 2003.A: What was the name of the spacecraft?B: The spacecraft was called "Shenzhou 5".A: Who was the astronaut? How old was he?B: Yang Liwei, China's first astronaut, was 38 years old.A: How important was the flight?B: The successful fliglit marked milestone in China's space project.Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the important events in space exploration. Làm việcnhóm. Thay phiên nhau nói về các sự kiện quan trọng trong việc thăm dò không gian. )Gợi ý:- On th October, 1957, the USSR launched its first artificial satellite, sputnik, into space. It marked asthe beginning of Space Age.- On rd November, 1957, first living being in space was dog named Laika. It was abroad in Sputnik 2.Doc24.vn- On 12 th April l961, Yuri Gasarin, Russian cosmonaut became the first human in space. He was 27years old then. He made 108-minute flight.- On 16 th June, 1963, Russian cosmonaut. Valentina Tereshkova became the first woman in space.- On 20 th July, 1969, first humans to set foot on the moon were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Theywere American astronauts.- On 23 rd July, 1980, Pham Tuan became the first Vietnamese in space. He was along with ... Gorbotko,a Russian cosmonaut. They stayed days in orbit.- On 29 th October, 1998, the oldest human every to fly into space was John Glenn, an Americanastronaut. He was 77 years old.- On 15 th October, 2003, Yang Liwei became the first Chinese in space, 38 years old. He spent 21 hoursin space.C. Listening (Trang SGK Tiếng Anh 11)Before you listen Trước khi bạn nghe )- Work in pairs. Match the pictures with the captions. Làm việc theo cặp. Ghép hình ảnh với chúthích. )Picture (a) (2) The Apollo crew: Phi hành đoàn ApolloPicture (b) (5) The first foot print on the moon: Bước chân đầu tiên in trên Mặt TrăngPicture (c) (3) Walking on the Moon: Đi bộ trên Mặt TrăngPicture (d) (1) Orbiting: Quỹ đạo bayPicture (e) (4) The Moon landing: Đổ bộ lên Mặt Trăng- Listen and repeat.Congress: Quốc hội challenge: sự thách thứcmission: sứ mệnh, nhiệm vụ experiment: cuộc thử nghiệmreminder: vật làm nhớ lại achievement: thành tựuWhile you listen Trong khi bạn nghe )You will hear talk about the first human moon landing, one of the most ... Bạn sẽ nghe bài nói vềcuộc đổ bộ của người đầu tiên lên Mặt Trăng, một trong những sự kiện quan trọng nhất của Thế kỷ 20.Nghe bài nói và sau đó làm các bài tập theo sau. )Task 1. Listen and decide whether the following statements are true (T) or false (F). Nghe và xác địnhxem các phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F). )Doc24.vnGợi ý:1. 2. 3. 4. 5. TTask 2. Listen again and answer the questions. Nghe lại và trả lời các câu hỏi. )1. Which program was developed to meet President Kennedy's challenge? Chương trình gì đã đượcphát triển để tiếp nhận sự thách thức của Tổng thống Kennedy? )=> NASA's Apollo program was developed to meet President Kennedy's challenge.2. When was the Apollo 11 launched? Chiếc Apollo 11 được phóng khi nào? )=> The Apollo 11 launched on July 16 th, 1969.3. What was the portable life support system used for? Hệ thống xách tay hỗ trợ cho sự sống dùng đểlàm gì? )=> It was used for controlling tile oxygen, temperature and pressure inside the spacesuit.4. How long did the astronauts stay on the suface of the moon? Các nhà du hành đã đã trên bề mặtMặt Trăng bao lâu? )=> The astronauts stayed on the surface of the moon for two and half hours.5. What did they do while they were staying on the surface of the moon? Họ đã làm gì khi trên bềmặt Mặt Trăng? )=> They performed variety of experiments and collected soil and rock samples to return to Earth.6. When did the astronauts return to the Earth? Khi nào các nhà du hành trở về Trái Đất? )=> They returned to the Earth on July 24 th, 1969.After you listen Sau khi bạn nghe )Discuss the following questions. Thảo luận các câu hỏi sau. )1. In your opinion, what is the reason for the human interest in Mars and other planets in the solarsystem? Theo bạn, lý do nào khiến con người quan tâm đến Sao Hảo và các hành tinh khác trong hệMặt Trời? )=> think the reason can be: Human beings like adventure. We want to find out possibilities of life outside the Earth. One day, we may send people to Mars and other planets in case the Earth is overpopulated. We may conduct research on Mars and other planets for the benefits of people on Earth.Doc24.vn We may find precious minerals there. We may have trips to other planets for tourist purposes.2. If you were offered chance of going to the moon and you could take three things with you, whatwould you choose and why? Nếu bạn có cơ hội đi lên Mặt Trăng và bạn có thể mang theo thứ đicùng, bạn chọn mang theo cái gì và tại sao? )=> would take: camera to take lot of photos. quality laptop computer and several large USB drives full of movies and TV shows, as well asmusic and books. walking and climbing gear for lunar exploration. hammock with seat belts to hold me in it, so that could stare at the earth and the Milky Way beforefalling asleep.D. Writing (Trang 174 SGK Tiếng Anh 11)Writing biography Viết tiểu sử )Task 1. Below is some information about Neil Armstrong, the first human to set foot on the moon. Puteach ... Dưới đây là một vài thông tin về Neil Armstrong, người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng. Đặtđầu đề trong khung vào khoảng trống phù hợp. )Gợi ý:(1) Birth(2) Place of Birth(3) Known As(4) Career(5) QuoteTask 2. Write biography of Neil Armstrong from the information given in Task 1. Viết tiểu sử củaNeil Armstrong từ những thông tin đã cho trong Task 1. )Gợi ý:Neil Armstrong is an American astronaut. He is known as the first person to walk on the Moon. He wasborn on August th, 1930 in Wapokoneta in Ohio. From 1949 to 1952, he worked as pilot in the UnitedStates Navy. Armstrong received his B.S (Bachelor of Science) from Purdue University in 1955. Hejoined the NASA astronaut program in 1962. Neil Armstrong became the first human to step on theMoon's surface on July 20 th, 1969. Armstrong received his M.S (Master of Science) at the University ofSouthern California in 1970. In 1971, he resigned from NASA and from 1971 to 1979, he taught at theDoc24.vnUniversity of Cincinnati. In 1986, Armstrong was appointed vice chairman of the committee thatinvestigated the space shuttle Challenger disaster. He is also well-known for what he said when hestepped on the moon's surface: "That's one small step for man, one giant leap for mankind."Hướng dẫn dịch:Neil Armstrong là một phi hành gia người Mỹ. Ông ấy còn được biết đến là người đầu tiênđi trên Mặt Trăng. Ông sinh ngày tháng năm 1930 Wapokoneta, Ohio. Từ 1949 đến1952, ông làm phi công Hải Quân Hoa Kỳ. Armstrong nhận bằng Cử nhân khoa học từtrường Đại học Purdue năm 1955. Ông tham gia chương trình phi hành gia NASA vàonăm 1962. Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên bề mặt Mặt Trăng vàongày 20 tháng năm 1969. Armstrong nhận bằng Thạc sĩ tại trường Đại học NamCalifornia năm 1970. Vào năm 1971, ông nghỉ việc NASA và từ 1971 đến 1979, ôngdạy học tại trường Đại học Cincinnati. Năm 1986, Armstrong được bổ nhiệm làm phó chủtịch ủy ban điều tra thảm họa nổ tàu con thoi Challenger. Ông còn nổi tiếng với câu nóiđầu tiên khi đặt chân lên Mặt Trăng: "Đây là bước đi nhỏ bé của con người, nhưng là bướctiến khổng lồ của nhân loại."E. Language Focus (Trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11)Grammar and VocabularyExercise 1. Complete the sentences, using could, couldn't or was/were (not) able to Hoàn thành câu,sử dụng could, couldn't hoặc was/were (not) able to )Gợi ý:1. couldn't wasn't able to 2. was able to3. could was able to 4. was able to5. could was able to 6. couldn't wasn't able toExercise 2. Read the situation and write sentence with tag question. In each situation ... Đọc tìnhhuống và viết một câu với câu hỏi đuôi. Trong mỗi tình huống em đang đề nghị bạn em đồng với em. )Gợi ý:1. It's (very) expensive, isn't it ?2. The film was great, wasn't it ?3. She has lovely voice, doesn't she ?4. It doesn't look very good, does it ?5. You've had your hair cut, haven't you ?Doc24.vnExercise 3. Mark and Jenny were showing some family photographs to friend. Here are some of ... .( Mark và Jenny đang chỉ cho một người bạn xem các bức ảnh gia đình. Dưới đây là một vài câu hỏi đãđược hỏi. Hoàn thành câu hỏi bằng cách thêm các câu hỏi đuôi. )Gợi ý:1. That's lovely picture of Sally. She looks just like Mary, doesn't she ?2. think you've seen this one before, haven't you ?3. This photograph was taken in Scotland, wasn't it ?4. We took this on holiday, idn't we ?5. We'll go there again next year, won't we ?6. You can see the sea in the distance, can't you ?7. That must be Jenny's father, mustn't it