Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11: Test Yourself C

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-12 05:50:37
Nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 11: Test Yourself Cả ớTest Yourself (trang 111­112­113) (Trang SGK Ti ng Anh 11)ếI. Listening (2.5 points)Listen to the conversation and put these telephone expression in ... Nghe cu tho và đt cácộ ặcâu tho qua đi tho theo th nghe đc 1­11. đã đc làm cho n.ộ ượ ượ )G ý:ợ1. 2. 3. 4. 5. 6. j7. 8. 9. 10. 11. iII. Reading (2.5 points)Read the passage and answer the questions. Đc đo văn và tr các câu i.ọ )H ng ch:ướ các qu gia khác nhau có nhi phong thú trong cách ch ng năm i. Tây BanỞ ỞNha và Đào Nha, ng ta ngay tr giao th và ch 12 qu nho chùm nhoồ ườ ướ ộl n. Khi đng đi gi năm i, ng ăn 12 qu nho và chúc may cho ng i.ớ ườ ườ12 qu nho ng tr ng cho 12 tháng trong năm. Iran, ngày đu năm đc là No­Ruz. Nóả ượ ượ ọb đu vào ngày 21 tháng và kéo dài 13 ngày. No­Ruz là kho ng th gian vui nh phúc vìắ ạmùa đông thúc và mùa xuân đang đu. thành viên trong gia đình th ng đc kinhừ ườ ọKoran, và sau đó ôm nhau và nói "Chúc ng lâu 100 tu i!"ạ ổ1. What do people in Spain and Portugal often do before midnight on New Year's Eve? Ng TâyườBan Nha và Đào Nha th ng làm gì tr đêm giao th Năm i?ồ ườ ướ )=> They gather before midnight and select twelve grapes from large bunch.2. Why do the Spanish and Portuguese people eat twelve grapes on New Year's Eve? sao ng iạ ườTây Ban Nha và Đào Nha ăn 12 qu nho vào đêm giao th a?ồ )=> Because the twelve grapes are symbols of the twelve months of the year.3. Where in the world is the New Year's Day called No­Ruz? nào trên th gi mà Ngày đuơ ầnăm đc là No­Ruz?ớ ượ )=> In Iran.4. How long does it last? Nó kéo dài bao lâu? )Doc24.vn=> It lasts for thirteen days.5. What do people usually do on No­Ruz? Ng ta th ng làm gì vào No­Ruz?ườ ườ )=> They read from the Koran, then all embrace each other and say, "May you live 100 years!"III. Pronunciation and Grammar (2.5 points)a) Listen and put tick (v) in the right box, paying ... Nghe và đt (v) vào đúng, chú ýặ ộđn cách phát âm ph ch chân .ế )G ý:ợ1. glean 2. fry 3. thrive 4. overthrowb) Join the sentences, using who or which các câu, ngế who ho cặ which )G ý:ợ1. The Earth is planet which can support life.2. The book is about girl who runs away from home.3. dictionary is book which gives you the meaning of words.c) Match the clause in column with the one in column ... Ghép nh nh ởc thành câu đi ki hoàn ch nh.ộ )G ý:ợ1. 2. 3. aIV. Writing (2.5 points)In 120 words, write paragraph on what you like and don't like about our Tet holiday. Yourwriting ... Trong 120 vi đo văn nh ng gì thích và không thích ngày ngh từ ếc chúng ta. Bài vi nên các ho đng mà ng ta th ng làm tr và trongủ ườ ườ ướT t, th ph và th ti ngày t. có th ng các đây.ế ướ )G ý:ợPhiên 1:ảTet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New Year.Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare for it well inDoc24.vnadvance. The house is usually cleaned and decorated with beautiful things such as flowers andpictures. Peach flowers and kumquat trees are very typical at Tet. Almost every house has at leasteither peach flowers and kumquat trees, some even have both in their houses at Tet. During Tet peopleenjoy traditional foods such as banh chung fruit jam,... On the first day of the Lunar New Year,people often go to pagodas or churches then they visit their relatives. enjoy Tet holidays because weoften have "lucky money" at Tet and we can get up later than usual. The only thing don't like at Tetis that the weather is wet and cold.Phiên 2:ảTet is one of the most important traditional holiday in our country. It celebrates the Lunar New year.Actually Tet starts on the first day of the lunar year, however people always prepare well for it inadvance. The house is usually cleaned and decorated with flowers, kumquat trees or peach flowers.People usually buy sweets, candies, biscuit, ... and prepare traditional food: banh chung In Tetholiday, people visit relatives and friends. They also go to pasodas or churchs. Children are veryhappy in that time because they usually receive lucky money inside red envelopes. Both children andadults take part in traditional games. People usually are polite to each other because they want to havegood luck on New Year's Day. Tet holiday is the time people always expect in the year.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.