Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 7: CULTURAL DIVERSITY

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 12:17:14
Nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 10 Ch ng trình ươ ớUnit 7: CULTURAL DIVERSITYGETTING STARTED (B ĐU)Ắ ẦWedding in Viet Nam Đám Vi Namướ ệ1. Nghe và đc.ọMaria: Chào Kevin! đang đc gì y?ạ ậKevin: Chào Maria! Mình đang đc quy sách đám ng Vi Nam.ọ ướ ườ ệMaria: Mình bi t. thông tin cho bài đc giao tr ng à?ế ượ ườKevin: Đúng y. Mình đang chu bài thuy trình gi ng và khác nhau gi tậ ộđám ng Vi Nam truy th ng và hi đi.ướ ườ ạMaria: Nghe thú đy. đi gi ng nhau là gì?ị ốKevin: hai đu bao hôn (l ch ngõ hay còn là xem t, ngõ), lả ễđính hôn (l ăn i) và i.ễ ướMaria: Và khác nhau?ựKevin: Nh ng bu ít ph trong đám hi đi.ữ ướ ạMaria: Nghe hay đy. Mình đoán cô dâu và chú vui không ph nhi uơ ềti cho nh ng th không thi t.ề ếKevin: À, th ra, chi phí đám ngày nay nhi so trong quá kh .ự ướ ứMaria: sao y? Cái nào nh t?ạ ấKevin: Ti chiêu đãi là kém nh đc bi nó đc ch trong khách n.ệ ượ ạMaria: Minh đoán các đôi nh tr gia đình.ặ ượ ừKevin: Dĩ nhiên là có. Vài ph huynh chi tr cho các đám i. Cô dâu và chú cũngụ ướ ểnh đc ti nh là quà khách.ậ ượ ừMaria: Nghe hay đy. ch ch là nh ng ng hành phúc nh trong ngày mình dùấ ườ ướ ủcho bao nhiêu!ốDoc24.vnKevin: Đúng y!ậMaria: À, bây gi mình ph đi i. Chúc thuy trình may n!ờ ắKevin: bi t!ạ 2. Bài đàm tho nói gì?ạ ềa. The Vietnamese Wedding (Đám ng Vi Nam)ướ ườ ệ3. Đc bài đàm tho và tr nh ng câu i.ọ ỏ1. sao Kevin đc quy sách đám ng Vi t?ạ ướ ườ ệBecause he is preparing for his presentation about similarities and differences between traditionalVietnamese wedding and modern one.B vì đang chu cho bài thuy trình ta gi ng và khác nhau gi tở ộđám ng Vi Nam truy th ng và hi đi.ướ ườ ạ2. Đi gi ng nhau gi đám ng Vi truy th ng và hi đi là gì?ề ướ ườ ạThey follow the same core procedure which consists of the proposal ceremony, the engagementceremony and the wedding ceremony.H theo cùng quy trình căn bao ngõ, đính hôn và i.ọ ướ3. thay đi nh th nào?ễ ướ ếThe modern wedding are less complicated.L hi đi ít ph n.ễ ướ ơ4. Các đôi nh đc tr nào không?ặ ượ ợYes, they get some help from their parents and the attending guests.Có, nh đc giúp cha và khách tham .ọ ượ ự5. nghĩ gì nh ng thay đi này?ạ ổThey makes the ceremonies more interesting.Doc24.vnChúng làm cho nh ng bu thêm hay n.ữ ơLANGUAGENGÔN NG (Tr.17)ỮVocabulary (T ng)ừ ự1. Đc bài đàm tho trong ph đu. nh ng /c đnh nghĩa chúng.ọ ủ1. proposal g. ho ch ho ngh ng hônộ ầ2. engagement e. th thu ho hônộ ế3. wedding d. bu mà trong đó hai ng hôn nhauộ ườ ớ4. reception b. ti thân ng đi gìộ ề5. bride a. ph đang hôn ho hônộ ế6. bridegroom/groom c. ng đàn ông đang hôn ho hônộ ườ ế7. ceremony f. ki xã thân ho tôn giáo chính th đc th hi theo nh ngộ ượ ữphong c.ụ 2. Khoanh tròn nh ng đúng trong ngo đn hoàn thành câu.ữ ể1. wedding 2. groom 3. bride 4. reception5. guests 6. before 7. engaged1. Đám em tôi là vào Ch nh i.ướ ớ2. Vào ngày i, ng ph giúp chú .ướ ườ ể3. Cô dâu có th có th nhi ph dâu nh mong mu n.ể ố4. Có ti dành cho khách sau i.ộ ướ ướ5. Có kho ng 100 khách đám em tôi.ả ướ ọ6. Trong quá kh ngõ và đính hôn di ra ho năm tr i.ứ ướ ướDoc24.vn7. Anh trai tôi đã hôn ng th đi và đã đu ti ki ti cho ngàyế ườ ềtr ng đi này.ọ Pronunciation (Phát âm)T có hai âm ti là danh là đng từ ừ­ âm ti là đng là danh Khi là danh tr ng âm đc nh vào âmộ ượ ấti th nh t.ế ấEx: 'record, 'contrast, 'export, 'desert, 'object, 'present, 'produce, 'rebel, 'protest­ Tr ng âm đc đt âm ti th hai khi chúng là đng .ọ ượ ừEx: re'cord, con'trast, ex'port, de'sert, ob'ject, pre'sent, pro'duce, re'bel, pro'testTuy nhiên, không ph các có hai âm ti là danh là đng theo quyả này.ắM có tr ng âm đt âm ti th nh t: 'purchase, 'promise, 'answer.ộ ấM có tr ng âm đt âm ti th hai: con'trol, surprise, pa'rade.ộ ng tóm sau:ả Danh từ Đng tộ Quy cắchung Nh âm (đánh tr ng âm) trên âmấ ọti đu.ế Ex: This 'record is great. này t.ồ Nh âm trên âm ti th hai.ấ Ex: Can you re'cord this program for me? có th ghi âm ch ng trình này choạ ươtôi không? Nhóm Nhóm Ngo lạ danh và đng nh âm trênả ấâm ti đu.ế Ex: There’s no 'answer to this question. Không có câu tr cho câu này.ả danh và đng nh âm trên âmả ấti th hai.ế Ex: Shall we go and watch the pa'rade? Chúng ta đi xem di hành.ẽ ễDoc24.vn 1. Nghe và i, chú ki nh nặ in'crease de'crease per'fect pre'sent im'port ex'port pro'test ob'ject re'bel con'trast 'increase 'decrease 'perfect 'present 'import 'export 'protest 'object 'rebel 'contrast2. Nghe các câu và th hành nói chúng cách chính xác. Chú đn ki nh tự ừg ch i.ạ ướ1. 'increase 2. 'present 3. de'creased 4. 'perfect1. Có gia tăng ng hôn mu Vi Nam.ự ườ ệ2. Vi Nam, khách th ng cho ti nh quà dành cho các đôi vào ngày iỞ ườ ướ ướ ước .ủ ọ3. nh ng thành ph n, sinh đã gi trong vài năm đây.Ở ầ4. Trong th th khó đc kia hoàn o.ự ượ Grammar (Ng pháp)ữDoc24.vnComparative and superlative adjectivesTính so sánh và nh từ ấ1. Em có đng nh ng câu sau không?ồ ữ1. ng qu gia thú ng ngoài.ố ướI agree. There are so many beautiful landscapes for me to discover in my country.Tôi đng ý. Có nhi nh đp tôi khám phá trên đt mình.ồ ướ 2. bây gi ít ph so trong quá kh .ễ ướ ứI agree. The time of preparation is shorter and you don’t have to prepare too many things.Tôi đng ý. Th gian chu ng và không ph chu quá nhi th .ồ ứ3. Chi tiêu nh cho là ti chiêu đãi.ớ ướ ệI agree. The modern wedding usually takes place in restaurants or hotel which cost couples too much.Tôi đng ý. Nh ng hi đi th ng di ra trong nhà hàng ho khách mà kémồ ướ ườ ốcho các đôi nhi u.ặ ề4. Không ai vui chú vào ngày hôn anh ta. Anh ta là ng vui nh ngày đó.ơ ườ ấI agree but the bride is the happiest person on that day, too.Tôi đng nh ng cô dâu cũng là ng vui nh trong ngày hôm đó.ồ ườ ấ5. Cô dâu là ng đp nh trong ngày cô y.ườ ướ ấI agree.Tôi đng ý.ồ6. là ch đám nh ti ki ti n.ố ướ ềI don’t agree. The wedding is the biggest day of bride and groom. They can ask for family’support fornice wedding, not very wasteful but not very small.Tôi không đng ý. Đám là ngày tr ng đi nh cô dâu và chú có th yêu sồ ướ ựh tr gia đình ch đám th đp, không quá lãng phi nh ng không quá nh .ỗ ướ ỏDoc24.vn 2. Vi câu so sánh hai đám trong ng bên i. ng tính so sánh trongế ướ ướ ơkhung và “than”.ừ1. Guests in Mr Smith’s wedding is crowded than in Mr Long’s wedding.Khách trong đám ông Smith đông đám ông Long.ướ ướ2. Mr Smith’s wedding reception was more expensive than Mr Long’s.Ti ông Smith kém (đt ti n) ti ông Long.ệ ướ ướ ủ3. Mr Smith is older than Mr Long.Ông Smith già ông Long.ơ4. The engagement of Mr Smith’s wedding is less longer than Mr Long’s wedding.Th gian đính hôn đám ông Smith ng ông Long.ờ ướ ơ5. The service rating in Mr Smith’s wedding is better than Mr Long’s wedding.Đánh giá ch đám ông Smith đám ông Long.ị ướ ướ 3. Ch câu tr đúng.ọ ờ(1) (2) (3) the (4) the (5) the(6) the (7) (8) the (9) theĐám là bu mà các đôi hôn. Vào ngày cô dâu chú trao nhau quàướ ướ ểc và nh i. Tr ngày i, chú th ng anh em, bè và ba mình tìm ph .ướ ướ ướ ướ ườ ểPh giúp chú chu bu và ch ng không có gì sai vào ngày Cô dâu cũng cóụ ướth có hay vài dâu ph Dâu ph gi cô dâu bình tĩnh, giúp cô dâu chu sàng vàể ẵđ váy cô y. Sau th ng có ti chiêu đã: dành cho khách. Theo truy nể ướ ướ ườ ềth ng, cô dâu và chú ti tu trăng ngay sau ti chiêu đãi đám i. Ngày nay, đaố ướph các ch vài ngày tr khi lên đng đi tu trăng t.ầ ướ ườ READINGĐc (Tr.19)ọDoc24.vnAre you superstitious? có mê tín không?ạ1. Nh ng câu sau đây có đúng em không?ữ ớ1. Tr khi làm đi gì quan tr ng tôi luôn ch th đi thích p.ướ Yes (Có).2. Tôi không bao gi thăm nhà ng khác vào ngày đu tiên năm không iờ ườ ờtôi. No (Không)3. Tôi không bao gi quét nhà trong ngày đu năm i. No (Không).ờ ớ4. Khi tôi chu cho ki tra, tôi luôn tránh ch ng ph Noẩ ườ ữ(Không).5. Vào nh ng ngày quan tr ng trong năm, tôi th ng đt th ăn lên bàn th cho tiên vì tôiữ ườ ởtin dùng cùng gia đình tôi. Yes (Có).ọ 2. bài văn và tr nh ng câu sau ng cách khoanh tròn ch đúng A, B, Cọ ọho D.ặMê tín đóng vài trò quan tr ng trong đi ng nhi ng Vi Nam. Ví nhi uẫ ườ ềng ch ngày thích cho đám i, đám tang, hay chuy nhà. Vài ng có th tranhườ ướ ườ ểlu ng vi mô tín không còn trong xã ngày nay. Tuy nhiên, mê tín đã trongậ ạt xã loài ng qua kh các giai đo ch Vì là qu gia châu Á, sinhấ ườ ơra nhi huy tho và truy thuy t, Vi Nam cũng còn gi nhi ni tin mê tín nh ngề ữho đng hàng ngày.ạ ộCó nh ng nghi liên quan đn nh ng ho đng hàng ngày. Trong su năm Vi Nam,ữ ệch ng n, nhi ng tin ng ng đu tiên thăm nhà vào ngày đu năm nh ngẳ ườ ườ ưởđn cu ng Vì y, ng ch ng này th n. ng này giàu, cóế ườ ườuy tín ho vui sau đó gia đình này có may vào năm đó. Ng ta tin ng nặ ườ ạquét nhà trong ngày đu năm i, quét đi th nh ng mình. Đi nh ng vi cầ ượ ệkhác nh chu cho ki tra ho đu công vi kinh doanh, ng ta ngư ườ ắtránh ch ng ph vì đi này không mang đn may cho .ạ ườ ọĐi ni tin truy th ng, ng Vi Nam th tin vào cu ng sau khi ch t. nghĩố ườ ọr ng tiên đã đi đn ng th gi khác. Vì y, bàn th đc tin ng là màằ ượ ưở ơlinh tiên ng trong đó. Đó là lý do sao trong nhi ngày trong năm, ng ta không chồ ườ ỉd trên bàn nh ng ăn, mà cũng th ăn lên bàn th vì tiên dùng cùng .ọ ọ1. Đi gì đúng xã Vi Nam?ề ệDoc24.vnc. Supersitions are part of life for the major of Vietnamese people.Mê tín là ph cu ng đi đi đa ng Vi Nam.ộ ườ ệ2. Tác gi gi thích ngu mê tín Vi Nam nh th nào?ả ếB. Viet Nam is located in part of the world where many mysteries and legends exist.Vi Nam ph th gi i, mà nhi huy tho và truy thuy t.ệ ế3. Câu nào sau đây đc là ni tin mê tín?ượ ềD. People believe their first guest on the day of the new year will affect the family prosperity for thewhole year.Ng ta tin ng khách đu tiên trong ngày năm nh ng đn th nh ngườ ưở ược gia đình trong năm.ủ ả4. sao ng ta đt th ăn lên bàn th ?ạ ườ ờA. They believe that their ancestors will enjoy the meal with them.H tin ng tiên dùng .ọ ọ2. Th lu câu sau ng n.ả ườ ạB có ph là ng mê tín không? sao?ạ ườ ạI’m also superstitious person. don’t sweep the floor on three first days of the new year. Tôi cũng làm ng mê tín. Tôi không quét nhà vào ngày đu năm i.ộ ườ ớI choose the good time to leave my house on the new year’s day. don’t cut my hair in the first monthof Lunar New Year.Tôi ch th đi xu hành vào ngày đu năm. Tôi không tóc trong tháng đu nămọ ầm i.ớSPEAKINGNóiTraditions around the world Nh ng truy th ng trên th gi iữ ớ1. Gi câu đ. Sau đó đc thông tin trong và ki tra câu tr em.ả ủDoc24.vn1. b. The UK 2. a. Russia 3. b. The UK 4. a. Russia1. Bánh sandwich đc phát minh Anh.ượ ở2. Nga ng ta tin ng mèo đen mang đi không may.ườ ề3. Anh, ng ta tin ng cô dâu nên cái gì “đc n, cái gì màu xanh, cái gì cũ và cái gìườ ượ ượm i” có đc may n.ớ ượ ắ4. Ng Nga tin ng ti tr nó đc ra.ườ ượ 2. Làm vi theo nhóm. nhóm đc qu gia, ho Anh ho Nga, ghi chú nh ngệ ữđi thú nh qu gia đó. Chia thông tin nh ng thành viên khác nhóm em.ề ủTruy th ng và phong ...ề ởAnh• Anh Qu là qu gia ng trà. Ng Anh ng 160 tri tách trà ngày, th ăn truy nố ườ ềth ng là cá và khoai tây. Bánh sanwich đc phát minh Anh vào năm 1762.ố ượ ở• Ng Anh th ng chú nhi đn cách bày bàn ăn đp và th ng ng dao, nĩa và mu ng.ườ ườ ườ ỗNĩa bên trái và dao bên ph i.ể ả• Th thao đóng vai trò quan tr ng trong cu ng ng Anh và nhi môn th thao trên thể ườ ếgi xu phát Anh. Bóng đá là môn th thao ph bi nh t.ớ ấ• Ng ta tin ng th may khi con mèo đen, ch vào ho tìm đc mayườ ượ ỏm lá. có đc may, cô dâu nên th gì “đc n, màu xanh, cũ và th gì đóắ ượ ượ ượ ứm i.”ớ• Ng ta tin ng th không may khi đi cái thang, làm ng, th con chim ácườ ướ ươ ộlà ho cây dù trong nhà.ặ ộNga• th ng ph bi Nga là trà, đc rót đun trà xamovar. Món ăn truy th ngộ ượ ốbao bánh bao (bánh Pelmeni hay bánh nh phúc) nhân th và súp đng.ồ ườNg Nga bài trí bàn ăn theo tiêu chu châu u.ườ Ả• Nh ng môn th thao ph bi nh Nga là bóng đá, hockey trên băng, bóng chuy n, tr băngữ ượngh thu và .ệ ờTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.