Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 6: READING, SPEAKING

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-16 07:09:14
Nội dung
Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 10 Ch ng trình Unit 6:ả ươ ớREADING, SPEAKINGREADING (ĐC)Ọ Reading (Đc)ọGender equality in employment Bình đng gi trong công vi cẳ ệ1. Nhìn vào nh ng ký hi u. Chúng thay th cho gì?ữ They are the symbols of genders, gender equality and gender discrimination. Chúng là nh ng ký hi gi tính, bình đng gi và phân bi gi tính, ớ2. nghĩa nó. ng đi n.ố ầ1 c: preference greater interest in someone/something than someone/something else tiên, đãi quan tâm ai đó/ cái gì đó ai đó/ cái gì đó khác ơ2 e: sue bring somebody to court because they have done something harmful to you ki mang ai đó ra tòa vì làm gì đó mà gây cho ạ3 d: pursue follow course or activity in an effort to gain something theo đu theo khóa ho ho đng trong đt cái gì đóổ ạ4­ b: loneliness the state of feeling sad and alone cô đn tình tr ng th bu và cô đnơ ơ5 a: limitation the act of controlling something; restriction gi hành đng đi khi cái gì, gi nớ ạ3. Đc nhanh bài đc. Ch hay nh cho nó.ọ ấDoc24.vnb. woman who did “Man’s job” Ng ph làm công vi đàn ông Khi là cô gái ườ ộtr Brenda Berkman luôn vi tr thành lính a, dù cô nh th ều tiên gi tính dành cho nam. Vào năm 1977, cô đn vào trí lính ban ứh thành ph New York (FDNY).ỏ ốM dù cô là đng viên marathon, nh ng cô bài ki tra th c. Nh ng ưBrenda không Cô ki Thành ph New York và FDNY vì phân bi gi tính và đã ớth ng. bài ki tra công ng đc ra, vì cô và ng ph 40 tu ượ ườ ữđã đu. Gi Brenda tr thành lính đã thành hi th c.ậ ựTuy nhiên, cô và nh ng lính khác tr thành tiêu đùa và gi ườ ừnh ng đng nghi và ng dân đa ph ng. không đc chào ng các ăn, đi tữ ườ ươ ượ ặv cô đn và th chí c.ớ ựKhông có gi nào ch FDNY. lính ph làm chính xác ảnh ng công vi gi ng đng nghi nam. theo đu công vi đàn ông này, Brenda và ệnh ng ng ph khác đã ph làm vi chăm ch đã tr cái giá cao giành ườ ểđc công ng. đã thành công, bà th chí tr thành ch tài li đc ượ ượ ọtên là: Taking the Heat vào năm 2006.Câu chuy Brenda Berkman cho th ng khác bi gi tính không th ngăn ng ườkh vi theo đu công vi c. Thành công đn nh ng ng có dũng khí và chí.ỏ ườ ủ2. Đc các câu. Quy đnh chúng đúng (T), sai (F) hay không đc cho (NG). Ch vào ượ ọkhung.1. Brenda Berkman không bao gi nh th đc tiên gi tính nam. (F)ờ ượ ớ2. Brenda Berkman đã đu bài ki tra vi t. (NG)ậ ế3. Sau khi bài ki tra th c, Brenda Berkman gi im ng và đi. (F)ớ ỏ4. Cô và nh ng lính khác tr thành tiêu ti ng và gi ườ ừnh ng đng nghi và ng dân đa ph ng. (T)ữ ườ ươ5. đã tr giá giành đc công ng. (T)ọ ượ ằ6. Brenda Berkman đã FDNY. (F)ạ ở3. Đc bài văn a. Tr nh ng câu sau.ọ ỏ1. Khi là con gái Brenda Berkman mu làm công vi gì?ố She wanted to become firefighter. Cô mu thành lính a.ấ ỏ2. Cô làm gì sau khi bài thi th c?ấ ựDoc24.vn She sued New York Citty and the FDNY gender discrimination and won. Cô ki Thành ph New York và FDNY vì phân bi gi tính và đã th ng ki n.ấ ệ3. Cô và nh ng lính khác đi nh th nào?ấ They became the targets of laughter and anger from the co­worker and local people. They were unwelcomed at meals, faced loneliness and even violence. Cô và nh ng lính khác tr thành tiêu đùa và gi nh ng đng ườ ồnghi và ng dân đa ph ng. không đc chào ng các ăn, đi cô ườ ươ ượ ựđn và th chí c.ơ ự4. làm vi gì FDNY?ọ They had to do exactly the same jobs as all other male firefighters. ph làm chính xác nh ng công vi gi ng đng nghi nam.ọ ệ5. Taking the Heat là gì? It is documentary made in 2006 in which Brenda Berkman and other female firefighters were the subjects. Nó là phim tài li làm vào năm 2006 mà trong đó Brenda Berkman và nh ng línhộ ượ ữc khác là ch đ.ứ ề6. Câu chuy Brenda Berkman cho th gì?ệ It shows that gender differences can not prevent person from pursuing job. Nó cho th ng khác bi gi tính không th ngăn ng kh vi theo đu công ườ ộvi c.ệ6. Th lu nh ng câu sau c.ả ọM ph có nên làm vi đàn ông không? sao có? sao không?ộ ạI think that women should not do man’s work, because she will not have enough power as man to do. If she tries too much, she will be easy to get hurt.Tôi nghĩ ng ph không nên làm vi dàn ông, vì cô không có nh ạnh đàn ông làm. cô cô ng quá, cô th ng.ư ươSPEAKING (NÓI)Equal job opportunities Nh ng công vi bình đngữ ẳDoc24.vn1. Đc nh ng và câu sau. Vi nó th hi đng và vi nó th hi nọ ệs không đng ý. Thêm ho câu.ự ặ1. don’t think that... Tôi không nghĩ ng...ằ2. agree that... Tôi đng ng...ồ ằ3. Yes, but... Có nh ng...ư4. That’s true. Đúng y.ậ5. guess so. Tôi đoán.6. Actually, think... Th tôi nghĩ...ậ ự7. Very true, but... th nh ng; Sure, but... Ch ch nh ng...ấ ư8. That’s for sure. Exactly .A couldn’t agree more. Ch ch n./ Chính xác./ Tôi không th đng n.ắ ơ2. Làm theo p. Em có đng ho không đng nh ng câu sau? Nói cho em, ửd ng nh ng và câu trong 1.ụ ụ1. don’t think that men are better leaders than women. Tôi không nghĩ đàn ông làm nhà lãnh đo ph .ạ ữ2. don’t think that women’s natural roles are care­givers and housewives. Tôi không nghĩ vai trò nhiên ph là ng trông nom nhà và tr .ự ườ ợ3. That’s true. Men are traditional decision­makers and bread­winners. Th y. Đàn ông là ng quy đnh truy th ng và là lao đng chính trong gia đình.ậ ườ ộ4. That’s for sure. Women are more hard­working than men although they are physically weaker. Ch ch i. Ph chăm ch đàn ông dù th c.ắ ự5. don’t think women may become trouble­makers because they are too talkative. Tôi không nghĩ ph là ng gây vì quá nhi chuy n.ụ ườ ệ6. Exactly. Men are not as good with children as women. Chính xác. Đàn ông không tr em ng ph .ố ữDoc24.vn3. a. Làm nhóm. Th lu em có đng hay không đng câu “Ph hôn ếkhông nên theo đu nghi p”, ng câu 1­6 nh là lý do cho vi đng ho không ặđng em.ồ ủI disagree with that statement. It is boring and tiring to do housework. Men should share housework tasks with their wives. Women should have job although women usually get less pay than men for doing the same job.Tôi không đng câu đó. Th chán và khi làm vi nhà. Đàn ông nên chia vi này ệv Ph nên có công vi dù ph th ng nh ng ít đàn ông ườ ươ ơkhi làm cùng vi c.ộ ệStudent A: think married women should not pursue career.H sinh A: Tôi nghĩ ph đã hôn không nên theo đu nghi p.ọ ệStudent B: agree. believe they should stay at home, doing housework and looking after their husbands and children.H sinh B: Tôi đng ý. Tôi tin ng nên nhà, làm vi nhà và chăm sóc ch ng và con ủh .ọStudent A: Actually, think they should continue pursuing career. It is boring and tiring doing housework.H sinh A: Th ra, tôi nghĩ nên ti theo đu nghi p. Th chán và khi làmọ ỏvi nhà.ệTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.