Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 6: COMMUNICATION AND CULTURE, LOOKING BACK - PROJECT

97e51b5867d85d0d854c819b6f0eaf93
Gửi bởi: Đề thi kiểm tra vào ngày 2017-01-16 07:04:31 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 264 | Lượt Download: 4 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 10 Ch ng trình Unit 6:ả ươ ớCOMMUNICATION AND CULTURE, LOOKING BACK PROJECTCOMMUNICATION AND CULTURE (GIAO TI VÀ VĂN HÓA)ẾCommunication (Giao ti p)ếGender equality in Viet Nam Bình đng gi Vi Namẳ ệ1. Đc nh ng câu sau đây nh ng thành trong vi gi quy bình đng gi Vi tọ ệNam. Em có mu thêm thành nào không? Nói cho em bi t.ố ế1. Kho ng cách gi tính giáo ti đã đc gi n.ả ượ ạ2. Càng nhi ph có đc ng cao đng, đi nhi nam, dù có nhi namề ượ ềh ti và hai là .ọ ữ3. 73% ph Vi Nam tham gia vào ng lao đng, là trong nh ng cao nhát ượ ệtrên th gi i.ế ớSeventy per cent of all public school teachers are women.70% giáo viên tr ng công đu là .ấ ườ ữFourty­nine percent of lecturers of two­year colleges and fourty­three percent of university lecturers are women.49% gi ng viên nh ng tr ng cao đng hai năm là và 43% giáng viên đi là .ả ườ ữ2. Làm theo p. Nói nh ng thành trong vi gi quy bình đng gi Vi ệNam, ng nh ng câu trong ph 1.ử ầStudent A: think the Vietnamese government has made considerable progress in gender equality.H sinh A: Tôi nghĩ chính ph Vi Nam dã có ti đáng trong bình đng gi i.ọ ớDoc24.vnStudent B: agree. Seventy­three per cent of Vietnamese women participate in the labour force. Nodoubt that we have one of the highest rates in the world.H sinh B: Tôi đng ý. 73% ph Vi Nam tham gia vào ng lao ng. Không nghi ượ ộng ng chúng ta có trong nh ng cao nh trên th gi i.ờ ớCulture (Văn hóa)Đc bài văn sau bình đng gi Anh và tr nh ng câu sau.ọ ỏGender equality in the United Kingdom Bình đng gi Anhẳ ởLà qu gia có thu nh cao, Anh Qu có ti đáng bình đng gi i.ộ ớĐu tiên, nam các giáo c. đi c, có nhi nam ơtrong các khóa đi toàn th gian. a, nam và có ng đu tiên ng nhau.ọ ằTh hai, theo kh sát năm 2012, chi 47% ng lao đng Anh. Ch 35% tu ượ ổ16 đn 64 là không làm vi c.ế ệTuy nhiên, Anh đi thách th bình đng gi i. Hàng tri ph và các bé gái ữcó tr qua gia đình hàng năm. Kho ng cách ng toàn th gian gi đàn ông và ươ ữph là 10% và nh ng ng làm công vi ng th là .ụ ườ ươ ữ1. Nam và Anh Qu nh th nào?ữ Girls perform better than boys at all levels of education in the United Kingdom. nam các giáo Anh Qu c.ữ ố2. Bao nhiêu tham gia vào ng lao đng Anh Qu c?ữ ượ Women take up 47 percent of British workforce. Ph chi 47% ng lao đng Anh.ụ ượ 3. Anh Qu đang đi th thách nào trong vi đt đc bình đng gi i?ố ượ ớDoc24.vn Millions of women and girls still experience domestic violence, and the gap in full­time wage between men and women is 10% and most of people in low­paid job are women. Hàng tri ph và các bé gái có tr qua gia đình hàng năm. Kho ng cách ềl ng toàn th gian gi đàn ông và ph là 10% và nh ng ng làm công vi ươ ườ ệl ng th là .ươ ữLOOKING BACK PROJECTLOOKING BACK (XEM I)ẠPronunciation (Phát âm)1. Đt nh ng hai âm ti sau vào đúng theo ki nh âm ti chúng.ặ Stress on first syllableNh ti đuấ Stress on second syllableNh âm ti th haiấ symbol, letter, healthcare, challenge, income, workforce, army complete, infect, suggest, improve, become2. Nghe và nh ng sau.ặ ừVocabulary (T ng)ừ ựQuy đnh ch nh ng trong ngo đn hoàn thành các câu sau.ế ể1. gender equality 2. preference 3. eliminated 4. rights 5. access 6. caretaker 7. discrimination 8. progress1. Nhi vi ph đc th hi đt đc bình đng gi trong vi làm.ề ượ ượ ệ2. Nh ng ng ch đa ra tiên cho nh ng ng nghi đi c.ữ ườ ườ ọDoc24.vn3. Ng ta đã gi nghèo kh và đói trong nhi ph th gi i.ườ ớ4. hai gi tính nên đc cung nh ng quy bình đng cho giáo c, công vi và .ả ượ ế5. Truy Internet có trong thành ph này.ậ ố6. ng chăm sóc cho ai đó nh, tàn ho già nhà là ng trông nom nhà.ộ ườ ườ7. Chúng ta không nên cho phép lo phân bi nào ch ng ph và các bé gái.ấ ữ8. Ng trong qu gia này có ti trong vi xóa hành gia đình. ườ ạGrammar (Ng pháp)ữ1. Ch th đng đúng hoàn thành câu 6.ọ ừ1. c. can be seen 2. f. should be made 3. e. must be written4. d. might be postponed 5. a. may be asked 6. b. should not be allowed1. Toàn có th đc nhìn th căn ng 7.ộ ượ ầ2. nên đc th hi đem đn cho tr em quy ti công ng đn giáoỗ ượ ếd c.ụ3. Giáo viên chúng tôi nói chúng tôi ng bài nhà ph đc vi ng c.ớ ượ ự4. bu chi có th hoãn vì trong thành viên đi bi không th đn .ọ ự5. Em tôi có th đc yêu tham gia vào ng nh sát.ể ượ ượ ả6. tr không nên đc phép ch nh ng trò ch video c.ọ ượ 2. Vi nh ng câu sau, ng th đng.ế ộ1. An essay on gender must be written (by each student). sinh ph vi bài lu bình đng gi i.ỗ ớDoc24.vn2. This exit door can be opened in case of emergency. thoát hi có th đc trong tr ng kh p.ử ượ ườ ấ3. Men and women should be given equal pay for equal work. Đàn ông và ph nên đc tr ng công ng cho cùng công vi c.ụ ượ ươ ệ4. My mother might be given an award. tôi đc, trao ph th ng.ẹ ượ ưở5. More progress will be made (by the Vietnamese government) in gender equality. Càng nhi ti đc th hi (b chính ph Vi Nam) trong vi bình ng gi i.ề ượ ớ6. Obesity may be considered serious health problem. nh béo phì có đc xem nh là kh nghiêm tr ng.ệ ượ ọPROJECT (D ÁN)Ự1. Làm kh sát. Tìm ra...ộ ả1. bao nhiêu nam và trong và trong tr ng n;ữ ườ 18 boys and 22 girls in my class, 325 boys and 367 girls in my school. 18 nam và 22 trong p, 325 trai và 367 trong tr ng tôi.ữ ườ2. bao nhiêu tr ng là nam và bao nhiêu tr ng là trong tr ng n;ớ ưở ưở ườ 14 monitors are girls and monitors are boys. 14 tr ng là và tr ng là nam.ớ ưở ưở3. bao nhiên giáo viên ch nhi là nam và bao nhiêu giáo viên ch nhi là trong tr ng;ủ ườ 18 form teachers are female and form teachers are male.Doc24.vn 18 giáo viên ch nhi là và giáo viên ch nhi là nam.ủ ệ4. bao nhiêu giáo viên văn là nam và bao nhiêu giáo viên văn là trong tr ng n;ữ ườ All 12 literature teachers are female. 12 giáo viên văn là .ấ ữ5. bao nhiêu giáo viên toán là nam và bao nhiôu giáo viên toán là trong tr ng n;ữ ườ All mathematics teachers are male. giáo viên toán đu là nam.ấ ề2. So sánh khám phá em em. Trình bày nh ng qu cu cùng ớbình lu cho p.ậ Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.