Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Chương trình mới Unit 4: FOR A BETTER COMMUNITY

Gửi bởi: dethithu vào ngày 2017-01-05 15:01:47 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK Ti ng Anh 10 Ch ng trình ươ ớUnit 4: FOR BETTER COMMUNITYGETTING STARTED (B ĐU)Ắ ẦWho needs our help? Ai giúp chúng tôi?ầ ủ1. ng nghe bài đc.ắ ọQuân: Chào, Hi u. Tôi cho vào chi hôm qua nh ng không tr i.ế ờHi u: th Lúc gi ?ế ờQuân: Kho ng gi chi u. đang làm gì vào lúc đó.ả ạHi u: Ô, khi i, tôi đang làm vi c. Tôi làm tình nguy vào tr th iế Trung tâm từthi Tâm trí nh phúc. Tôi tr .ệ ẻQuân: Th sao y?ậ ậHi u: vì nh ng đa tr đó nh chúng có nhi và chúng giúpế aỡ ủchúng ta.Quân: chúng môn gì?ạ ạHi u: Ti ng Vi và Toán.ế ệQuân: Nghe thú nh Làm th nào mà nh công vi này?ị ượ ệHi u: Ng nhiên thôi. Tôi quan tâm đn công vi tình nguy vì khi tôi nhìnế th ngấ ảqu ng cáo cho các trí tình nguy trên báo vào mùa hè năm tr tôi đã đn và đc ch n.ả ướ ượ ọQuân: À, tôi hi i. Công vi lúc đu có không?ể ễHi u: Không m. Khi tôi tr đu tiên, nhi em không th đc ho cế vi t. tế ộvài em hoàn toàn căn môn Toán.ấ ởQuân: đã làm gì lúc đó?ạHi u: Tôi nh đc khuyên ích giáo viên mình. Đi đó th hi uế ượ qu Bây giả ờt tr đu có th đc và vi t.ấ ếQuân: Công vi có nghĩa. Tôi cũng mu làm đi gì đó có ích cho xã aệ ủchúng ta.Doc24.vnHi u: À, quan tâm đn công vi này, tôi gi thi cho nhóm tr ngế ưở tôi.ủQuân: Nghe tuy quá! ngh n! Tôi hào ng!ệ 2. Đc đo tho và tr các câu i.ọ ỏ1. Quân Hi khi nào?ọ He called Hieu at p.m. yesterday afternoon. Anh Hi vào lúc gi chi hôm qua.ấ ề2. Hi đang làm gì khi Quân i?ế Hieu was teaching chirdren at the Happy Mind Charity Centre. Hi đang tr trung tâm thi Tâm trí nh phúc.ế ạ3. Hi có tr thành giáo viên tình nguy thành công đó hay không?ế Yes, he was. At first, many of his students couldn’t read or write. Now all of them can read andwrite. Có. Lúc đu nhi sinh anh không th nào và vi t. Bây gi tr đuầ ềcó th đc và vi t.ể ế4. nghĩ gì công vi tình nguy Hi u?ạ It is very meaningful. Nó là có nghĩa.ấ5. có bao gi làm vi gì giúp ng khác không? có đã làm đi gì đạ ườ ểgiúp ?ọ Yes, have. gave them my old clothes. Có. Tôi đã ng qu áo tôi.ặ 3. ng bên nh hãy đo tho ng các câu di đt trong khung.ớ ườ ạDoc24.vnHuy: Daddy, I’ve got surprise for you.Ba i, con có đi ng cho ba nè!ơ ờDaddy: Really? What’s that?Th Chuy gì y?ậ ậHuy: Well was chosen to be volunteer this summer in Bac Kan Province.D con đã ch làm tình nguy viên vào hè này .ạ ượ ạDaddy: That sounds great! Did your teacher offer you the job?Nghe hay đó. Có ph th giáo con đã ngh con công vi này không?ả ệHuy: Not really got it by chance saw an advertisement online, applied and they accepted me.D không Con (có) nh nó cách tình Con tìm th qu ng cáo tr tuy n, con pạ ộđn và ng ta đã nh con.ơ ườ ậDaddy: What will you do to help people there?Con làm gì giúp ng đó?ẽ ườ ởHuy: think can help them to harvest crops and help children to learn.Con nghĩ là con giúp thu ho ch hoa màu và tr c.ẽ ọDaddy: Good! I’m sure you will have meaningful summer!T t! Ba ch ng con có mùa hè nghĩa.ố ộHuy: Thanks, Dad!C ba.ả ơLANGUAGE (NGÔN NG )ỮVocabulary (T ng)ừ ự1. Đc đo đi tho ph đu a. Tìm các tính thúc ng các tọ ốsau.• ­ed: disadvantage, interested, excitedDoc24.vn• ­ing: interesting• ­ful: useful, helpful, meaningful• ­less: hopeless 2. ng nh ng trong ngo đn ph đuôi hoàn thành các câu sauử ểcho phù p.ợ1. meaninglessN ng ta không làm đi gì trong th gian mình, th cu ng vôế ườ ốnghĩa.2. interestedTôi thích làm thi n.ừ ệ3. hopelessNăm ngoái, cô hoàn toàn không có kh năng ti ng Anh. Cô không th nói ti ngấ ếAnh. Bây gi ti ng Anh cô đã khá nhi u.ờ ề4. usefulL khuyên th giáo ích. Các sinh th có th ng ti ng Anhờ ếnhanh n.ơ5. excited, meaninglessH nóng khi bi ng nh ng đóng góp hoàn toàn vô nghĩa đi ng dân nghèo ườ ởđó.6. excitingNh ng ho đng tình nguy tr ng ta thú .ữ ườ Pronunciation (Phát âm)1. Nghe và i.ặ ạDoc24.vn2. Th hành nói các câu bên i.ự ướ 1. Tôi không hi nh ng gì ng th nói.ể ườ ứ2. Th là và thú khi ti ng Anh cho tr con vùng sâu vùng xa.ậ ở3. Sinh viên/H sinh đó không nghe thông báo trên qu ng cáo tuy ng.ọ Grammar (Ng pháp)ữ1. Vi câu theo thì quá kh ng di đt th gian trong ngo đn.ế ơ1. wore jeans to school yesterday. Hôm qua tôi đã qu jean đn tr ng.ặ ườ2. My sister and bought lot of clothes last summer. Ch tôi và tôi đã mua nhi qu áo vào mùa hè i.ị ồ3. My father read newspaper in bed last night. qua ba tôi đc báo trên gi ng.ố ườ4. My mother made my bed last Sunday. tôi cho tôi chi gi ng vào ch nh i.ẹ ườ ồ5. wrote letters to my grandparents yesterday afternoon. Tôi vi th cho ông bà tôi vào tr hôm qua.ế 2. các câu 1­5 các câu a­e và hoàn thành các câu bên thì quá kh đnố ướ ơho thì ti di n.ặ ễ1 ­d We were walking in the park when it started to rain. dang đi trong công viên thì tr đu a.ọ ưDoc24.vn2 While was talking to friend, the teacher asked me question. Trong lúc tôi đang nói chuy ng thì th giáo tôi câu i.ệ ườ ỏ3 We lost the keys while we were playing in the garden. Chúng ta đã chìa khóa trong khi chúng ta ch trong n.ấ ườ4 We were sitting on bench in the park when someone took our school bags. Khi chúng ta đang ng gh trong công viên thì có ai đó đã chúng ta.ồ ủ5 When the phone rang, was having bath.Khi đi tho reo, tôi đang m.ệ ắREADING (ĐC)Ọ Why do people volunteer? sao ng ta đi tình nguy n?ạ ườ ệ1. Em đc đo văn các lý do sao ng ta làm tình nguy n. Tr khi đc,ẽ ườ ướ ọđánh vài lý do em nghĩ là em tìm trong đo văn.ấ ượ ạa. mu làm đi gì đó cho ng khác. ườ ?b. Tình nguy viên có ti các văn hóa i, th món ăn i, ng vàệ ườ ớnói ngôn ng i. xc. Tình nguy viên tr nên quan tâm và có nh th các đang ra thệ ếgi i. ?d. Nh ng tình nguy viên nh ni hào đn vi hoàn thi đi gì đó. xe. Công vi tình nguy là cách nh thu th kinh nghi trên nhi lĩnh ng n. ?Doc24.vnf. Công vi tình nguy có th là công vi có ng.ệ ươ 2. Đc đo văn và ki tra xem đoán em có đúng không.ọ ụNg ta đi tình nguy nhi lý do khác nhau. lý do rõ ràng nh khi ng ta đi tìnhườ ườnguy là vì tìm th đi gì dó khi say mê và mu làm đi có íchệ cho ng khác.ườ1 .................... Nhi ng tình nguy th ng may nề ườ trong cu ng và mu nộ ốđem cho xã đi gì đó nh cách cân ng cán cân xã i.ạ ộNhi ng ch tình nguy các ích cá nhân khi mà vi tình nguy nênề ườ danh tiêngcho ............... Trong các tr ng p, tình nguy viên đu trọ ườ nên quan tâm và cónh th các đang ra th gi và nhi ng cũng th ng tr đóậ ườ ướh đã ngu ho thi n.ọ ậCông vi tình nguy là cách nh thu th kinh nghi trên nhi lĩnh ngệ n.ớ3.................... Tình nguy là cách tuy ng chút th gian và đt đcệ ượnh ng kĩ năng giá tr dù là chuyên nghi hay th .ữ ếCông vi tình nguy đem đn công vi có ng. Các tình nguy viên có th th lĩnhệ ươ ộv xem nó có thích không và cũng cho th ng có tâm làm vi cự ệkhông công (không ng) trong hy ng ng nó mang công vi đc tr công.ươ ượ ả4 ................ 3. Đc đo văn. Hoàn thành đo ng cách các câu a­e các câu tr ng 1­ọ ừ4. Có câu mà em không dùng đn.ộ ế1 d: Ng tham gia tình nguy trong ng đng có bó cá nhân ng đng đóườ ồvà mu làm cho đó tr thành đp cho thân và cho ng khác.ố ườ2 a: Th y, tình nguy viên th ng nói ng kinh nghi làm cho anh ho cô trậ ườ ởthành ng hoàn n.ườ ơ3 b: có th thu th kinh nghi lĩnh giáo c, công tác xã i, chăm sóc kh e,ạ ỏti th và thi web:... các là vô n.ế ậ4 c: ti ng Anh là ví đi hình công vi tình nguy có th bi thành tạ ộngh nghi th .ề Doc24.vn4. Nhin các đc tô màu trong đo văn và ch nghĩa đúng.ừ ượ ọ1. obvious (rõ ràng) 2. fortunate (may n)ắ3. concerned (lo ng) 4. narrow­minded (thi n)ể ậ5. delicated (t tâm)ậ 5. Th lu theo các câu bên i.ả ướ1. There’s no need to volunteer as very few people can benefit from volunteer work. Không ph làm tình nguy khi mà có ít ng có th ng công vi tìnhầ ườ ưở ệnguy n.ệ2. The best way to volunteer is to give people money when they need it. Cách nh làm tình nguy là cho ti khi n.ố ầSPEAKING (NÓI)Community development Phát tri ng đngể ồ1. Nhìn vào vài ho đng phát tri ng đng. chúng nh ng lý do saoộ ạchúng quan tr ng.ọ1 3­ Ho ng phát tri ng đngạ Lý do sao chúng quan tr ngạ 1. Xây nhà cho ng có thu nh th pườ 2. Xây ng các ng nh nhà tr ,ự ẻtr ng và công viênườ 3. đng, đng ng c, kéo di nở ườ ườ ướ ệv đa ph ng ho nh ng vùng xaề ươ 4. Đào công vi cho nh ng trạ 5. môi tr ng và thúc ngả ườ ốlành nhạ c. Khi ng ta có sông, có th phátườ ểtri các khía nh khác cu ng.ể d. Chúng là nh ng công trình thi cho cu cữ ộs ng ng ngày.ố e. Không có nh ng th này, nh ng vùng đóữ ữs không th phát tri n.ẽ a. đc chu cho th tr ng vi làm vàọ ượ ườ ệtìm đc môi tr ng n.ượ ườ ơDoc24.vn b. Đi này quan tr ng vì chúng ta Trái đtề ấđ ng.ể 2. Làm vi theo p. Tháo lu sao các ho đng trên quan tr ng cho vi phát tri nệ ểc ng đng.ộ ồA: think building houses for low­income people is very important. Tôi nghĩ xây nhà cho ng thu nh th là quan tr ng.ườ ọB: agree with you. There are many people who are so poor that can not build house. When theyhave stable house to live, they can develope other parts of their lives. Tôi đng n. Có nhi ng nghèo đn không th xây nhà. Khi có ngôiồ ườ ộnhà ng, có th phát tri các khía nh khác cu ng.ể 3. Làm vi theo nhóm. Xem ho đng 1. Th lu và quy đnh đi quanệ ềtr ng nh t/c bách nh làm đa ph ng em và gi thích sao.ọ ươ ạThe most urgent important thing to do is building houses for low­income people because in mylocal area, there are many people who are so poor that can not build house. The second priority istraining young people for job application skills since many voung people in my hometown areunemloyed after graduating from college. We consider protecting enviroment priority thing to dothird because we need the Earth for life.Đi bách nh ph làm là xây nhà cho ng có thu nh th vì vùng tôi, có tề ườ ấnhi ng nghèo đn không th xây căn nhà. Đi tiên th là đào vi làm choề ườ ệnh ng ng tr vì quê tôi có nhi tr th nghi sau khi nghi ba. Chúngữ ườ ấtôi cho ng môi tr ng là đi tiên th vì chúng ta trái đt ng.ằ ườ 4. Trình bày nh ng quy đnh nhóm em tr p. bình ch cho nhóm quy tữ ướ ếđnh nh t.ị ấWRITING (VI T)Ế Doc24.vnVolunteer work Công vi tình nguy nệ ệC TUY GIÁO VIÊN TÌNH NGUY NẦ ỆChúng tôi tuy tình nguy viên có kinh nghi m, sáng và kiên nh làm giáo viên choầ ẫtrung tâm thi Tâm trí nh phúc. Công vi là ti ng Vi và Toán cho tr emừ trung tâm chúng tôi.ởVui lòng đn i:ộ ạS 25 đng Bao Ha, Hà i, Vi Namố ườ ệ1. Đc lá th sao Quân vi nó?ọ ếĐáp án: Because he wanted to apply for the volunteer teaching job.B vì mu ng tuy vào trí giáo viên tình nguy n.ở ệ11 Hà Nam, Đông Đa, Hà iộNgày 27 tháng năm 2013 Giám đc Trung tâm thi Tâm trí nh phúc 25 Bao Ha, Hà iố ộKinh ông/bà,ửTôi vi th này xin tuy vào trí giáo viên tình nguy trung tâm thi Tâm tríế ệH nh phúc. Tôi th qu ng cáo tuy ng trung tâm trên báo Tu tr ngày 22 tháng 2.ạ ẻTôi đã có kinh nghi tr em. Vào mùa hè năm ngoái, tôi đã làm gia cho nhóm cệ ọsinh ti đa ph ng trong tháng. Tôi đã các em môn Toán và ti ng Vi t. Vi cể ươ ọc các em đã ti nhi sau đó.ủ ềTôi ng sáng o, kiên nhân và có tình yêu to đi tr em. Tôi có th cho ông/bà thườ ưgi thi giáo viên tôi và ph huynh trò tôi.ớ ọTôi hoàn toàn sàng cho cu ph ng vào ngày nào sau gi tr ng ho cu iẵ ườ ốtu n. đn tuy ng tôi đc ch thu tôi có th đu tháng sau bu iầ ượ ổchi ho cu tu n.ề ầMong nh đc âm ông/bà.ậ ượ ừTrân tr ngọTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.