Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 8: Quy luật Menđen - Quy luật phân li

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-06 22:36:54 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 8: Quy lu Menđen Quy lu phân liả ậBài 1: cho các alen gen phân li ng các giao 50% giao ch aể ứalen này, 50% giao ch alen kia thì có đi ki gì?ừ ệa. ph thu ch ng.ố ủb. ng cá th con lai ph n.ố ượ ớc. Alen tr ph tr hoàn toàn so alen n.ộ ặd. Quá trình gi phân ph ra bình th ng.ả ườe. các đi ki nêu trên.ấ ệBài 2: các alen cùng gen không có quan tr hoàn toàn mà là ặđ ng tr (m len bi hi ki hình riêng mình) thì quy lu phân li ủMenđen có còn đúng hay không?V đúng. Vì quy lu phân li Menđen ch phân li các alen mà không nói ềs phân li tính tr ng dù qua phân li tính tr ng Menđen phát hi ra quy lu ậphân li alen.ủBài 3: Trong phép lai tính tr ng, cho sau có phân li ki hình tr ộl thì có các đi ki gì?ặ ệĐ cho sau có phân li ki hình tr thì có các đi ki n: ốl ph alen, ng con lai ph n, có hi ng ượ ượtr hoàn toàn, các cá th có ki gen khác nhau ph có ng nh nhau. ựphân li các alen trong quá trình hình thành giao th hi nh phân ượ ựli các nhi th ng ng trong quá trình gi phân (c bào c).ủ ươ ọT phân li ki hình 3: là qu phân li ng các alen các giao ềt và do các giao trong quá trình th tinh.ử ụBài 4: Ta ph làm gì bi chính xác ki gen cá th có ki hình tr i?ầ ộTa th hi phép lai phân tích.ự ệTr nh lai phân tích là gì. Lai phân tích là phép lai gi cá th mang ướ ểtính tr ng tr xác nh ki gen cá th mang tính tr ng n.ạ ặK qu phép lai ra hai tr ng p:ế ườ ợ TH1: qu phép lai ng tính (toàn tr i) thì cá th mang tính tr ng ạtr xác nh ki gen là thu ch ng (hay ng tr i)ộ ộ TH2: qu phép lai phân tính thì cá th mang tính tr ng tr xác nhế ịki gen là không thu ch ng (hay tr i)ể ộVD: alen quy nh hoa là tr so alen quy nh hoa tr ng.ị ắHoa mang ki gen A- (t là AA ho Aa nh ng ch xác nh c). Ta th ượ ựhi phép lai phân tích phát hi n:ệ ệP: hoa (A-) hoa tr ng (aa)ắN Fế1 có 100% hoa thì cây hoa th mang ki gen AAo ểN Fế1 có hoa hoa tr ng thì cây hoa th mang ki gen Aa.y ểDOC24.VN