Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-06 22:35:43 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 6: bi ng nhi thả ượ ểBài 1: Nêu các ng bi ch sinh ng và qu ng ưỡ ừd ng?ạ bi th ch là nh ng bi ng NST ra hay ượ ộm NST. sinh ng th ng các ng nh th không ưỡ ườ ểnhi (2n-2), th nhi (th t: 2n-l), th ba nhi (th ba: 2n+l) và th ểb nhi (th n: 2n+2)…ố ố ng t, th ch NST th ng gây ra qu nghiêm tr ng. ườ ếlà th ch NST ch nhi gen thì gây ch t. ch ởNST nh ch ít gen thì gây nên các bi khác nhau.ỏ ị Ví ng i, ch ng Đao do có ba NST 21 th hi các tri ch ng: ườ ổng n, mí, khe ch, dài và dày, ngón tay ng n, ch phát tri n, ưỡ ểsi và không có con. xu hi ch ng Đao tăng lên cùng tu ổng khi sinh này nh ng ng 30 tu là 0,05%, tu 40 ườ ườ ướ ổlà trên 45 tu ti này tăng lên 2%. Do y, ph không nên sinh khi tu iổ ổđã ngoài 35 vì nh ng tu này sinh lí bào lo n.ở ạ phân li th ng NST gi tính XX ho XY cũng ườ ậqu ng Các tri ch ng các ch ng Claiphent (XXY), cn (XO) ươ ơvà siêu (XXX) ch owng di truy ng i.ữ ượ ườ th cũng th ng các th ch i, bi chi Cà và chi Lúa. Ví ườ ởd lúa ng ta phát hi 12 ng th ba nhi ng ng 12 NST, ườ ươ ặhình thành 12 ng thóc khác nhau.ạ ạ bi ch cung nguyên li cho quá trình ti hoá. Trong ch ọgi ng có th ng bi ch các NST mong mu vào th ểkhác. Ngoài ra, ng ta còn ng th ch xác nh trí gen trên ườ ủNST.Bài 2: Phân bi đa và đa i. Th nào là song nh th ?ệ ểT đa là hi ng tăng nguyên NST cùng loài ượ ớh 2n còn đa là hi ng tăng nguyên NST loài khác ượ ủnhau.N con lai ra bi đa làm tăng đôi ng NST hai ượ ủloài khác nhau thì ra th đa i.ẽ ộBài 3: Nêu vài ví hi ng đa th th t?ộ ượ ậa) đa i: là tăng nguyên NST cùng loài, trong ộđó 3n, 5n, 7n,… là đa còn 4n, 6n,… là đa ch n.ọ ẵb) đa i: là hi ng khi hai NST hai loài khác nhau cùng trongị ượ ạm bào. Th đa hình thành do lai xa.ộ ượBài 4: Nêu các đi th đa i?ặ ộ Đa th là tr ng thái trong bào ch ba ho nhi ba ộNST (3n ho 4n, 5n…). Nh ng th mang các bào có 3n, 4n… NST là thặ ểđa i.ộ Th đa i: th có quan sinh ng to, có kích th n, ch nhi uể ưỡ ướ ềch dinh ng, đa không và có tính khác (SGK). Th đa ưỡ ịb có th ra loài i.ộ ớBài 5: Hãy ch câu đúng.ọS không phân li NST ng ng bào sinh ng làm xu hi ươ ưỡ ệđi gì? Câu tr đúng là:ề ờDOC24.VN 1A. các bào cùa th mang bi n.ấ ếB. Ch quan sinh mang bào bi n.ỉ ếC. các bào sinh ng mang bi n, còn bào sinh thì không.ấ ưỡ ụD. Trong th có hai dòng bào: dòng bình th ng và dòng mang bi nơ ườ ếĐáp án đúng D. Trong th có hai dòng bào: dòng bình th ng và dòng mang ườđ bi n.ộ ếDOC24.VN