Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-06 22:34:45 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 5: Nhi th và bi trúcả ấnhi thễ ểBài 1: Mô trúc siêu hi vi NST sinh nhân th c?ả ựNhi th ch nhi có ch phân ADN ch kép có ượ ạchi ngang 2nm (hình 5A). Phân ADN qu quanh kh prôtêin nên các ạnuclêôxôm. nuclêôxôm có lõi là phân histôn và đo ADN dài,ỗ ượ ạch 146 nuclêôtit qu quanh 1.3/4 vòng. Gi hai nuclêôxôm liên ti là ộđo ADN và phân prôtêin histôn. Chu nuclêôxôn thành có ảđ ng kính 11 nm. cu xo hai thành nhi có ng ườ ườkính kho ng 30 nm. nhi cu nên có ng ượ ườkính kho ng 300 nm. Cu cùng là xo ti 300nm thành crômatit có ợđ ng kính kho ng 700 nm.ườ ảNhi th kì gi tr ng thái kép crômatit. Vì y, chi ngang ủm nhi th có th 1400nm.ỗ ớV trúc cu xo nh y, chi dài NST có th rút ng 15000 ượ ắ20000 so chi dài ADN. thu trúc không gian nh th thu ậl cho phân li, các nhi th trong quá trình phân bào.ợ ểBài 2: sao NST xo theo nhi khác nhau?ạ ượ ộM bào ng ch kho ng mét ADN trong nhân. dĩ ng ườ ượADN kh ng này có th trong nhân kích th nh là do ADN ướ ượx vào 23 NST và gói theo các xo cu khác nhau làm chi dài aế ượ ủnó ng đi hàng ngàn -» trong nhân kích th nh .ắ ướ ỏBài 3: bi trúc NST là gì? Có nh ng ng nào? Nêu nghĩa.ộ ạ bi đo là ng đo NST. Có th đo hay ấđo gi NST. đo làm gi ng gen trên NST.ạ ượ bi đo là đo NST có th hay nhi làm tăng ầs ng gen trên NST.ố ượ bi đo là đo NST ra ng 180″ và ượ ớnhau. đo có th ch tâm ng và không ch tâm ng.ả ộ bi chuy đo là trao đo gi các NST không ng ng. ươ ồTrong bi chuy đo n, gen nhóm liên này chuy sang nhómộ ểliên khác. Chuy đo có th ng nghĩa là đo NST này ươ ủchuy sang NST khác và ng i. Chuy đo không ng là tr ng ượ ươ ườh đo NST ho NST này sát nh vào NST khác. Chuy ểđo không ng ra bào sinh khi gi phân cho các giao ươ ửkhác bình th ng.ớ ườBài 4: sao ph các lo bi trúc NST là có i, th chí gây ch ếcho các th bi n?ể ếĐ bi trúc NST làm lo liên các NST ng trong ươ ồgi phân, làm thay các gen trong giao bi ki gen và ểki hình. Nhi bi có cho th nh là th ng .ể ử đo trong bi trúc NST có nghĩa ti hoá gen vìặ ộnó ra đo ch di truy sung, ch năng chúng có th thay (doạ ổđ bi và ch nhiên)ộ ự bi đo NST có th các tính tr ng ng ng và ươ ượs ng xác nh trí cùa gen trên NST. Ví ng đo là ộtrong nh ng ph ng pháp gen ng i.ữ ươ ườDOC24.VN 1 Hi ng gen, chuy gen, chuy đo NST có th ng ng trong ượ ụch và gi ng.ọ ốBài 5: Hãy ch ph ng án tr đúng nh t.ọ ươ ấHi ng bi trúc NST doệ ượ ấA. gãy NST.ứB. gãy NST ho gãy tái khác th ng.ứ ườC. Trao chéo không u.ổ ềD. và C.ảĐáp án đúng D. và C.ảDOC24.VN