Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghi

705c89e6a2d40db981db53a1c77d86aa
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-07-06 08:31:45 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 243 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 27: Quá trình hình thành qu th thích nghiả ểBài 1: Hãy các hình nh các đi thích nghi và gi thích đi đó ểđem giá tr thích nghi nh th nào sinh đó?ạ ậH ng n:ướ ẫQuá trình hình thành đi thích nghi là quá trình tích lu các alen cùng tham gia ỹquy nh ki hình thích nghi.ị ểMôi tr ng ch đóng vai trò sàng nh ng cá th có ki hình thích nghi trong các ườ ốki hình có trong qu th mà không ra các đi thích nghi.ể ếBài 2: Hãy ra gi thuy gi thích quá trình hình thành qu th cây có khư ảnăng kháng loài côn trùng qu th ban sâu phá ho i?ạ ạH ng n:ướ ẫDo bi gen ho bi p, cây tr ng tình sinh ra ch ấđ (s ph ph quá trình trao ch t). Ch này tích trong không bào. ượ ạTrong đi ki bình th ng, không có sâu i, nh ng cây có ch các ch này phátề ườ ộtri ch ho vì ph tiêu thêm năng ng ngăn ch tác ch ượ ấđ chính mình ho bài ti ch ra ngoài nên ng cây này không tăng ượlên c. Tuy nhiên, khi có sâu xu hi thì các cây khác sâu tiêu di ch ượ ỉcòn cây có ch trong lá ho thân có th và phát tri c. ượ ốcây này nhanh chóng phát tri thành qu th cây tr ng kháng sâu áp ch ọngày tăng.ộBài 3: Gi thích sao các loài th ng có màu ?ả ườ ỡH ng n:ướ ẫ Màu là màu nh báo. Đây là đi ượ ểthích nghi vì nó “c nh báo” cho các ng ăn chúng ch ch c.ả ộ Th khi ng ăn ph có màu thì sau đó nhìn th ấn có màu không giám ăn.ấ ợBài 4: loài sinh có các đi gi ng các đi thích nghi loài sinh ủv khác, ng ta đó là các đi “b ch c”. Ví loài côn trùng ườ ướ ốkhông có ch ch có màu gi ng màu loài côn trùng có ch ứch c. đi ch đó đem giá tr thích nghi nh th nào loài côn ướ ớtrùng không có ch ?ấ ệH ng n:ướ ẫ Nh ng loài côn trùng th ng có màu là màu nh báo ườ ảkhi cho các sinh khác không giám ăn chúng.ế ậ Các loài khác ng cùng loài côn trùng này tình có bi làm ếcho cá th nào đó có màu gi ng màu loài côn trùng thì cá th ểđó cũng vì ng các loài thiên ch chúng ng đây là loài khôngượ ưở ẽgiám ăn dù nh ng sinh có đi “b ch c” không ch ch c.ặ ướ ộBài 5: sao lúc ta dùng lo hoá ch thì di trên 90% sâu ượ ạb nh ng sau nhi phun thu thì hi qu di sâu thu di gi ảd n?ầH ng n:ướ ẫSau nhi phun thu đã nên môi tr ng quen thu c, nhi alen kháng thu tăngề ườ ốd trong qu th nên cá th mang alen kháng thu tăng lên.ầ ốDOC24.VN