Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-06 22:39:57 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 11: Liên gen và hoán genả ịBài 1: Làm th nào có th phát hi gen nào đó liên hay phân li p?ế ượ ậS ng phép lai phân tích ta có th xác nh gen nào đó là phân li nhau hay ậliên nhau.ế ớN qu lai phân tích cho phân li ki hình thì hai gen quy nh ịtính tr ng trên NST khác nhau còn phân li ki hình là 1: thì gen ểliên hoàn toàn nhau.ế ớN qu lai phân tích cho ra ki hình không ng nhau trong đó lo ạki hình chi đa (trên 50%) thì gen cùng trên NST và đã có hoán gen ịx ra.ảBài 2: Có th dùng nh ng phép lai nào xác nh kho ng cách gi gen trên NST? ữPhép lai nào hay dùng n? Vì sao?ượ ơPhép lai phân tích. xác nh hoán gen, ng ta hay dùng phép lai phân ườ ạtích mà không dùng phép lai F, F. Vì trao chéo có th ch ra gi và ớnh dùng phép lai có th không phát hi ra. Ngoài ra, trao chéo ổx ra hai gi và th thì chúng ta ph có ng cá th ượ ể-> ph thì có th phát hi ra nh ng gen xu hi do ượ ệhoán gen. Trong khi đó, dùng phép lai phân tích thì ta có th dàng phát hi raị ệcác gen i.ổ ớBài 3: Ru gi có NST. ta có th phát hi đa là bao nhiêu nhómồ ượ ốgen liên t?ếCác gen quy nh tính tr ng này trên cùng nhi th di truy cùngị ượ ềnhau và thành nhóm gen liên t.ạ ếRu gi có NST. ta có th phát hi đa là nhóm gen liên t.ồ ượ ếBài 4*: Làm th nào có th ch ng minh gen có kho ng cách ng 50 cm cùng ượ ằtrên NST?ộH ng gi bài 4:ướ ảCh có th bi hai gen nào đó có hoán gen ng 50% th trên ượ ằcùng nhi th khi xét thêm gen th gi hai gen mà ta quan tâm.ộ ữKhi hai gen khá nhau trên nhi th thì ch có ít bào cằ ướvào gi phân có ra trao chéo hoán gen. Vì y, 18 giao ửcó hoán gen trên ng giao luôn nh 50%. Th cho th các gen ằcàng xa nhau trên nhi th thì xác su ra trao chéo gi chúng càng ữl và ng i. các nhi th n, nh ng gen hai nhi mớ ượ ễs th thì hoán gen ra các bào khi vào gi phân và khi đó ướ ảt hoán gen có th ng 50%.ầ ằDOC24.VN