Giải bài tập SGK Sinh học lớp 12 bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-12-06 22:39:00 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 12 bài 10: ng tác gen và tác ng đa hi aả ươ ủgenBài 1: Hãy gi thích các quan gi gen và tính tr ng sau đây và cho bi ki ểquan nào là chính xác n:ệ ơ gen quy nh tính tr ng.ộ ạ gen quy nh enzim/prôtêin.ộ ộ gen quy nh chu pôlipeptit.ộ ỗĐáp án bài 1: gen quy nh chu pôlipeptit chính xác vì prôtêin có ộth nhi chu pôlipeptit khác nhau cùng quy nh. tính tr ng có th ểđ quy nh nhi lo prôtêin khác nhau.ượ ạBài 2: Trong thí nghi m, ng ta cho cây hoa lai cây hoa tr ng và thu ườ ắđ F1, cho toàn hoa Cho các cây F1 th ph n, ng ta thu các cây F2 ượ ườ ượv phân li ki hình là: 245 cây hoa tr ng và 315 cây hoa Hãy gi thích ếqu lai và vi lai th F1 và F2?ả ớT phân li ki hình là 9: vì th đây là ki ng tác sung.ỉ ươ ổHi ng ng tác gen là ph bi còn hi ng gen quy nh tính tr ngệ ượ ươ ượ ạđúng nh quy lu Menđen là khá hi p.ư ặBài 3: Hai alen thu cùng gen có th ng tác nhau hay không? Gi thích?ộ ươ ảCác alen thu cùng gen có th ng tác nhau theo ki tr -l hoàn toàn, tr ươ ộ– không hoàn toàn ho ng tr (khi hai alen cùa cùng gen bi hi ra ệki hình, ví ki gen Iể AI quy nh nhóm máu AB ng i.ị ườBài 4: ng tác gi các gen có mâu thu gì các quy lu phân li các alen ươ ủhay không? sao?ạS ng tác gi các gen không mâu thu gì các quy lu Menđen vì ng ươ ươtác gen là tác ng qua gi ph các gen ch không ph thân aự ủcác gen.Cây Aa ch alen cũng ng enzim thi ượ ượ ếđ chuy ch thành ch B. ng ch alen cũng ra ng ươ ượ ượenzim thi chuy ch thành ph (s ). Các alen bi và ếđ không ra các enzim và ng ng. Do cây có ki gen aaBB không ượ ươ ểs xu ra enzim chuy hoá ch thành nên cho dù có ra enzim ượ ượB cũng không có ch (ch B) chuy thành ph nên hoa chúng có ủmàu tr ng.ắBài 5: Hãy ch ph ng án tr đúng.ọ ươ ờTh nào là gen đa hi u?ế ệA. Gen ra nhi lo mARN.ạ ạB. Gen đi khi ho ng các gen khác.ề ủC. Gen mà ph nó có nh ng nhi tính tr ng khác nhau.ả ưở ạD. Gen ra ph hi qu cao.ạ ấDOC24.VN