Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Sinh học 10 bài 8

a689b0f2e74caf3ff56748fbe49f8814
Gửi bởi: Phạm Thị Linh vào ngày 2018-09-21 14:11:37 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 284 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK Sinh 10 bài 8ả ọTr câu Sinh 10 Bài trang 37:ả nhà khoa đã ti hành phá nhânộ ủc bào tr ng ch thu loài A, sau đó nhân bào sinh ng loài yủ ưỡ ấvào. Sau nhi thí nghi m, ông đã nh các con ch con các bào đã cề ượ ượchuy nhân.ểEm hãy cho bi các con ch con này có đi loài nào? Thí nghi này có thế ểch ng minh đi gì nhân bào?ứ ượ ếTr i:ả ờ- Các con ch con có đi loài vì chúng phát tri bào mangế ượ ếnhân loài B.ủNhân mang thông tin di truy quy nh các tính tr ng bào.ề ếTr câu Sinh 10 Bài trang 38:ả vào hình 8.2 hãy cho bi nh ng ph nự ậnào bào tham gia vào vi chuy protein ra kh bào?ủ ếTr i:ả ờCác thành ph tham gia là:ầ- ng ch t: chuy n, ti ra ng các túi ti t.ạ ướ ướ ế- máy gôngi: Hoàn thi n, đóng gói ph m, xu các protein hoàn ch nh.ộ ỉ- Màng nguyên sinh: Xu protein trong các túi ti ng xu bào.ấ ướ ấCâu trang 39 Sinh 10:ọ Mô trúc nhân bào.ả ếTr i:ả ờ- Nhân bào ph có hình ng kính kho ng 5nm, bao haiế ườ ượ ởl màng, bên trong là ch nhân ch ch nhi (g ADN liên prôtêin) vàớ ớnhân con.- Nhân bào ch ch di truy và có ch năng đi khi ho ng tế ếbào.Câu trang 39 Sinh 10ọ Nêu các ch năng ch tr và ch tứ ướ ướ ấh t.ạTr i:ả ờ- ch là th ng màng bên trong bào nên th ng các ng vàướ ốxoang thông nhau. ch có hai lo là ch tr và iẹ ướ ướ ướ ộch t, chúng có ch năng nh sau:ấ ư* ch tr n:ướ ơ- ng lipit.ổ ợ- Chuy hóa ng.ể ườ- Phân ch th .ủ ể* ch t:ướ ạ- ng prôtêin ti ra kh bào.ổ ế- ng prôtêin nên màng bào.ổ ếCâu trang 39 Sinh 10:ọ Trình bày trúc và ch năng máy Gôngi.ấ ộTr i:ả ờ- trúc máy Gôngi: máy Gôngi là ch ng túi màng nh nhauấ ạnh ng cái tách bi cái kia.ư ớ- Ch năng máy Gôngi: ráp, đóng gói và phân ph ph tứ ếbào. Prôtêin ng ribôxôm trên ch Gôngi ng cácượ ướ ượ ằtúi ti t. đây, chúng thêm các ch khác nên các ph hoàn ch nhế ượ ỉr bao gói vào trong các túi ti chuy đi các trong bào ho ti ra kh tồ ếbào.Câu trang 39 Sinh 10:ọ bào nào trong th ng nêu ra đây có iế ườ ướ ướ ộch phát tri nh nh t?ấ ấa) bào ng u.ế ầDOC24.VN 1b) bào ch uế ầc) bào bi bì.ế ểd) bào .ế ơTr i:ả ờb) bào ch uế ầL ch phát tri nhi nh bào ch u, vì ch có ch năngướ ứb th ng các kháng th và prôtêin hi u, mà prôtêin ch ng ượ ởl ch là có các riboxom ng prôtêin. Ngoài ra còn có các tuy iướ ộti và ngo ti cũng là ch nhi ch vì chúng ti ra hoocmôn vàế ướ ếenzim cũng có thành ph chính là prôtêin.ầCâu trang 39 Sinh 10:ọ Nêu và ch năng ribôxôm.ấ ủTr i:ả ờ- ribôxôm là bào quan có kích th bé (kho ng 20 30nm) không có màngấ ướ ảbao c. Ribôxôm ch kho ng 50% prôtêin và 50% rARN. Trong bào nhân th có iọ ớhàng tri ribôxôm, chúng rác do trong bào ch ho đính trên ng iệ ướn ch t. Ribôxôm có ngu nhân con và có trong ti th p.ộ ạ- Ch năng: Ribôxôm là ng prôtêin. Khi ng prôtêin các ribôxôm có thứ ểliên nhau thành ph pôlixôm.ế ệCâu trang 39 Sinh 10:ọ Nêu các đi khác bi trúc gi bào nhân vàể ơnhân th c.ựTr i:ả bào nhân sế bào nhân th cế ựNhân Ch phân hóa, ch ưchính th c.ứ- Ch có màng bao ưb c.ọ Đã phân hóa, nhân chính th c.ứ- Có màng nhân bao c, ọphân bi ch bào.ệ ếBào quan Ít bào quan- Các bào quan ềkhông có màng bao c.ọ- Không có khung ếbào Nhi bào quanề- Các bào quan có màng bao c.ọ- Có khung ng bào.ươ ếC trúc ngoàiấmàng sinh ch tấ Có th có lông và roiể Không có lông, roi.DOC24.VN