Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Lịch sử lớp 7 bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá

5753e23444d0d7017880ccf35afd2ecb
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-09-06 14:03:57 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1305 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GIÁO ĐÀO HÀ TĨNHỞ ẠTR NG THPT N. T. MINH KHAIƯỜ(Đ thi có 04 trang)ềMã thi 007ề KỲ THI TH THPT QU GIA NĂM 2018Ử ỐBài thi: KHOA XÃ IỌ ỘMôn thi thành ph n: CH Sầ ỬTh gian làm bài: 50 phút. ờH tên thí sinh:ọ ........................................................................... báo danh:ố ......................Câu 1: ki nào sau đây sách giáo khoa ch 12 hi hành (năm 2018), ch ng trìnhự ượ ươc n, NXB Giáo nh nh là “s chu tiên có tính quy nh cho nh ng cơ ướphát tri nh trong ch phát tri dân Vi Nam”?ể ệA. Nguy Ái Qu tìm ra con ng c.ễ ườ ướB. Chi ch ch Đi Biên Ph th ng (1954).ế ợC. Cách ng tháng Tám năm 1945 th ng (8/1945).ạ ợD. ng ng Vi Nam thành (2/1930).ả ượ ậCâu 2: Chi th ng Vi thu đông 1947 đã đánh hoàn toàn chi chi tranh nào aế ượ ủth dân Pháp Đông ng?ự ươA. Chi “đánh nhanh th ng nhanh”.ế ượ B. Chi “đánh ch ti ch c”.ế ượ ắC. Chi “chinh ph ng gói nh ”.ế ượ D. Chi “đánh lâu dài”.ế ượCâu 3: Tri đình Hu kí hi năm 1874 (Hi Giáp Tu t) th dân Pháp sau ki nề ướ ướ ệnào ?A. Chi th ng Gi th hai gi ch ng gi Ri-vi-e.ế ướ ặB. Chi th ng quân Nguy Trung Tr trên sông Vàm Có Đông.ế ựC. Tr ng nh ph cao lá Bình Tây Nguyên Soái” đánh ch nhi i.ươ ơD. Chi th ng Gi th nh gi ch ng gi Gác-ni-ê.ế ướ ặCâu 4: Bi pháp th gi quy đói ta sau cách ng tháng Tám năm 1945?ệ ướ ạA. Bãi thu thân, gi tô 25%.ỏ B. “Hũ đói”.ậ ứC. Thi đua tăng gia xu t.ả D. Gi thu ru ng 25%.ả ấCâu 5: Trong cu khai thác thu th hai (1919-1929), th dân Pháp nhi nh tộ ấvào ngành nào?A. Công nghi ch bi n.ệ B. Giao thông i.ậ ảC. Nông nghi p.ệ D. Khai thác .ỏCâu 6: Kho ng 20 gi ngày 19-12-1946, công nhân Nhà máy đi Yên Ph (Hà i) phá máy, thànhả ảph đi là hi nhố ệA. cho quân dân Hà giam chân ch trong các đô thi phía vĩ tuy 16.ộ ếB. chi trong toàn th đô Hà i, cho cu kháng chi toàn qu c.ế ốC. cho Trung đoàn Th đô ti đánh nh ng tr quy li ph .ủ ủD. cho “Quy quân” Hà ôm bom ba càng đón đánh xe tăng Pháp.ế ộCâu 7: Xác nh quy nh thành công Liên Xô trong vi th hi ho ch nămị ạ( 1946-1950) ?A. tác có hi qu ng ng tr kinh (SEV).ự ươ ếB. Liên Xô có lãnh th ng n, tài nguyên phong phú.ổ ớC. Liên Xô là th ng tr trong chi tranh th gi th nh t.ướ ấD. Nhân dân Liên Xô có tinh th ng.ầ ườCâu 8: Ngày 6-3-1946, Hà i, Ch ch Chí Minh thay Chính ph Vi Nam Dân chạ ủC ng hoà kí G. Xanht ni nộ ảA. Hi nh .ệ B. .ạ ướC. Hi Trùng Khánh .ệ ướ D. Hi Hoa- Pháp .ệ ướCâu 9: Vào gi th XIX, tr khi th dân Pháp xâm c, Vi Nam là qu giaữ ướ ượ ốA. phong ki p,ế có ch quy n.ủ B. thu đia, phong ki n.ử ếC. thu a, phong ki n.ộ D. phong ki thu c.ế ộCâu 10: Năm 1957, Liên Xô thành gì khoa c- kĩ thu t?ạ ượ ậA. Ch thành công bom nguyên .ế B. Ch thành công tàu ng m.ế Trang Mã thi 007ềC. Phóng thành công tàu vũ tr .ụ D. Phóng thành công tinh nhân o.ệ ạCâu 11: Sau chi tranh th gi th hai, ch ng ch tài thân Mĩ là tiêu tranh aế ủA. các châu Âu.ướ B. các châu Phi.ướ C. các châu Á.ướ D. các Mĩ la tinh.ướCâu 12: Kh liên minh công- nông hình thành phong trào cách ng nào?ượ ạA. Phong trào dân ch 1936-1939.ủ B. Phong trào gi phóng dân (1939-1945).ả ộC. Phong trào cách ng 1930-1931.ạ D. Phong trào dân dân ch (1925-1930).ộ ủCâu 13: di hai c, hai phe xác sau ra aụ ượ ủA. ch NATO và ch Hi Vácsava.ổ ướB. Hi các qu gia Đông Nam Á.ệ ốC. ng ng tr kinh SEV).ộ ươ ếD. ch Hi Vácsava và Liên minh châu Âu .ổ ướCâu 14: Th ng Cách ng tháng Nga năm 1917 ra th kì ch th gi iắ ườ ớA. hi i.ệ B. i.ổ C. trung i.ạ D. i.ậ ạCâu 15: ki nào sau đây không trong bi khu Đông sau chi tranhằ ếth gi th hai ?ế ứA. Nhi qu gia giành p, sang th kì xây ng và phát tri c.ề ượ ướ ướB. sau th XX, Đông tăng tr ng nhanh chóng kinh .ử ượ ưở ếC. Nhà ng hoà Dân ch Nhân dân Tri Tiên ra (9-1948).ướ ờD. ra ng hoà Nhân dân Trung Hoa(10-1949).ự ướ ộCâu 16: Trong nh ng năm 30 th XX, gi quy Mĩ đã th hi chính sách nào khi cácữ ện phát xít nh xâm ?ướ ượA. ng phe phát xít đích tiêu di Liên Xô.ứ ệB. Không can thi vào các ki ra bên ngoài châu Mĩ.ệ ảC. Liên các Anh, Pháp ch ng phát xít.ế ướ ốD. Cùng Liên Xô kiên quy ch ng phát xít, ch ng chi tranh.ớ ếCâu 17: ngh Ban ch hành Trung ng ng ng Đông ng tháng 7-1936 ch tr ngộ ươ ươ ươthành pậA. tr Dân ch Đông ng.ặ ươB. tr Vi Nam ng minh.ặ ồC. tr Th ng nh nhân dân ph Đông ng.ặ ươD. tr Th ng nh dân ph Đông ng.ặ ươCâu 18: ki nào đánh th dân Pháp hoàn thành cu xâm Vi Nam ?ự ượ ệA. Năm 1896, cu kh nghĩa ng Khê th i, phong trào ng t.ộ ươ ươ ắB. Sáng 18-8-1883, Pháp ti vào Thu An,“c ng” kinh thành Hu .ạ ếC. Tri đình Hu kí Hi Giáp Tu 1874) th dân Pháp.ề ướ ựD. Hi Hácmăng 1883) và hi Pat nôt( 1884) kí t.ệ ướ ướ ượ ếCâu 19: thân mình châu mai là hành ng anh hùng nào trong chi ch ch Đi nấ ệBiên Ph (1954)?ủA. Văn Đàn.ế B. La Văn u.ầ C. Phan Đình Giót. D. Tô Vĩnh Di n.ệCâu 20: Hãy xác nh cu kh nghĩa tiêu bi nh trong phong trào ng ?ị ươA. Kh nghĩa Hùng Lĩnh( 1887-1892).ở B. Kh nghĩa ng Khê (1885-1896).ở ươC. Kh nghĩa Bãi y(1883-1892).ở D. Kh nghĩa Ba Đình (1886-1887).ởCâu 21: Nh nh nào sau đây không đúng tình hình Nh trong giai đo 1952-1973?ề ạA. Tr thành trong ba trung tâm kinh tài chính th gi i.ở ớB. Nh lên thành siêu ng tài chính th gi i.ậ ươ ườ ớC. Kinh Nh Anh, Pháp...v lên trí th hai th gi i.ế ượ ươ ớD. tăng tr ng bình quân ng năm Nh năm là 10,8%.ố ưở ừCâu 22: Bài nh kinh qu các đang phát tri Đông Nam thànhọ ướ ừcông nhóm sáng ASEAN trong quá trình xây ng và phát tri làủ ướ ướA. xây ng kinh ch chú tr ng phát tri th ng.ự ươB. tiên hàng tiêu dùng a, chú tr ng phát tri công nghi ng.ư ặC. kinh thu hút ngoài.ở ướD. th tr ng trong làm ch phát tri xu t.ấ ườ ướ Trang Mã thi 007ềCâu 23: Nguyên nhân nào đây là nguyên nhân ch nh th phong tràoướ ủyêu Vi Nam cu th XIX?ướ ỉA. ng phong ki i, chi ph các khuynh ng c.ệ ưở ướ ướB. Th dân Pháp nh kinh tân vũ khí và ph ng ti chi tranh.ự ươ ếC. Thi ng xã tiên ti và ng đúng n.ế ượ ườ ướ ắD. Vi Nam là có kinh nông nghi u, cung, p.ệ ướ ấCâu 24: ch nh trong phong trào tranh giai dân nh ng năm 1919-ạ ữ1925 làA. tho hi .ễ B. thi kiên nh.ế C. thi th ng nh .ế D. quy mô p.ẹCâu 25: Xác nh nghĩa nh chi th ng ch Đi Biên Ph 1954 ?ị ủA. Th ng quân nh giáng đòn ng vào tham ng xâm ta th dân ượ ướ ựPháp.B. Th ng quân quy nh bu th dân Pháp ph ký hi nh Gi nev năm 1954.ắ ơC. vũ nh cho phong trào tranh nhân dân các châu Á, châu Phi và Mĩ latinh.ổ ướD. Góp ph làm tan rã th ng thu ch nghĩa th dân.ầ ựCâu 26: Phong trào ng ch ng Pháp (1885-1896) ng hình th tranh nào ?ầ ươ ấA. Chính tr vũ trang.ị ớB. Nhi hình th vũ trang, chính tr ngo giao.ề ạC. Kh nghĩa vũ trang.ởD. tranh chính tr .ấ ịCâu 27: Vì sao Nguy Ái Qu ch con ng theo khuynh ng vô ?ễ ườ ướ ướ ảA. Qua quá trình kh sát th ti n, Nguy Ái Qu cho ng cách ng không i”.ả ơB. nghi gi phóng dân th XX lâm vào kh ng ho ng sâu ng i.ự ườ ốC. Th ng Cách ng tháng Nga nh ng ng chính tr Nguy Ái ườ ưở ưở ễQu c.ốD. Đáp ng nh ng yêu khách quan nghi gi phóng dân và xu th ch .ứ ượ ửCâu 28: Vi Nam .........(1). ng do và p, và th đã thành do, cướ ưở ướ ộl p. Toàn th dân Vi Nam quy đem ...........(2), tính ng và gi ng quy nậ ềt do và y” Trích Tuyên ngôn pộ Ch ch Chí Minh, sách giáo khoa hi hành,ủ ệtrang 118)C còn thi trong đo trích trên làụ ạA. ph (1), tinh th và ng (2)ả ượ ượ B. (1), tinh th và ng (2).ầ ượ ượC. có quy (1), tinh th và ng(2) .ề ượ D. có quy (1), tinh th và (2).ề ưCâu 29: Xác nh nguyên nhân chung phát tri kinh Mĩ, Tây Âu, Nh ?ị ảA. ng ngu ngoài vào ngành kinh then ch t.ợ ướ ốB. Tranh th giá nguyên li các thu th gi th ba.ủ ượ ướ ứC. Áp ng thành cu cách ng khoa c-kĩ thu t.ụ ậD. Bi len lách vào th tr ng các c, biên ch hành chính nh .ế ườ ướ ẹCâu 30: vào nào kh ng nh phong trào dân ch 1936-1939 mang tính ch dân c, dânự ộch trong đó dung dân ch là nét t?ủ ậA. thay đi ki ch trên th gi và trong c.ự ướB. ng cách ng, tiêu tranh và ng cách ng.ố ượ ượ ạC. tr Dân ch Đông ng ng ng rãi.ặ ươ ượ ộD. Ch tr ng đòi quy do dân ch áo và hoà bình.ủ ươ ơCâu 31: Sau cách ng tháng Tám 1945 ng, Chính ph và Ch ch Chí Minh ch tr ng mạ ươ ạth hoà hoãn, tránh xung quân Trung Hoa Dân Qu nh đích gì ?ờ ụA. Có th gian ng ng.ờ ượ B. ch ho ng ch ng phá.ạ ốC. Cô thù .ậ D. Phân hoá thù.ẻCâu 32: ch căn trong ng Phan Châu Trinh làạ ưở ướ ụA. ch tr ng vào Pháp giành p.ủ ươ B. ch li ph ch tr ng ng.ị ươ ộC. ph ng dân ch hi .ả ưở D. cao dân quy n, phá ch quân ch .ề ủCâu 33: Qua dung các hi 1862,1874,1883,1884), hãy rút ra âm nham hi aộ ướ ủth dân Pháp trong quá trình xâm Vi Nam?ự ượ Trang Mã thi 007ềA. Th hi chính sách n, dùng ngo giao ng hoàn thành xâm ng quân ướ ượ ằs .ựB. Th hi chính sách “chinh ph ng gói nh làm bàn hoàn thành quá trình xâm c.ự ượC. Xoa nhân dân, lung quan tri đình, lâu dài cho quy Pháp.ị ủD. Th hi chính sách mua chu ph quan tri đình hoàn thành quá trình xâm ểl c.ượCâu 34: dung nào sau đây không ph là nghĩa cách ng tháng Tám?ả ạA. Đánh phát tri nh cách ng Vi Nam, nguyên dân ướ ủt c.ộB. Bu Pháp ph th nh p, ch quy n, th ng nh và toàn lãnh th Vi Nam.ộ ệC. Góp ph vào chi th ng ch nghĩa phát xít trong Chi tranh th gi th hai.ầ ứD. Phá tan xi ng xích nô Pháp- Nh và phong ki n, nên Vi Nam Dân ch ng ướ ộhoà.Câu 35: Phong trào cách ng tiên mang tính ch cách ng tri quy mô ng n, hình th cạ ứđ tranh quy li làấ ệA. phong trào dân ch 1936-1939.ủB. phong trào gi phóng dân 9/1939 3/1945.ả ếC. phong trào cách ng 1930-1931.ạD. phong trào gi phóng dân 3/1939 8/1945.ả ếCâu 36: các ki đây theo đúng trình th gian: ướ ờ1. Hi ch ng Liên qu chính th có hi c.ế ươ ự2. ngh qu tri Ianta Liên Xô). ượ ạ3. bi 50 tham ngh qu Xan Phranxixcô.ạ ướ ạ4. Vi Nam là thành viên th 149 Liên qu c.ệ ốA. 2, 1, 3, 4. B. 1, 2, 3, 4. C. 2, 1, 4, 3. D. 2, 3, 1,4.Câu 37: Vì sao cu tranh ch ng ch phân bi ch ng Nam Phi vào phong tràoộ ượ ếđ tranh gi phóng dân c?ấ ộA. Ch phân bi ch ng là hình thái ch nghĩa th dân.ế ựB. Ch phân bi ch ng là kì th phân bi gi ng da tr ng và da màu.ế ườ ắC. Ch phân bi ch ng đo quy ng ng da đen.ế ướ ườD. Ch phân bi ch ng áp c, đè nén ng da màu Nam Phi.ế ườ ởCâu 38: Cu th XIX, phong trào ng có nh ng đi khác so phong trào nông dân Yênố ươ ớTh :ế1. tiêu phong trào là giúp vua đánh đu th dân Pháp, khôi ph ch phong ki p.ụ ậ2. Là phong trào yêu hình th kh nghĩa vũ trang tiêu bi nhân dân taướ ướ ủ3. Phong trào có quy mô ng kh các nh kì, Trung kì, Nam kì. ắ4. Phong trào p, lôi kéo đông nhân dân, bi là nông dân tham gia .ậ ệ5. Lãnh phong trào là nh ng nông dân canh, yêu quê ng c, yêu chu ng do.ạ ươ ướ ựXác nh câu đúng trong các câu trên.ị ốA. 4. B. 2. C. 1. D. 3.Câu 39: ng ng Đông ng ra ng tranh trong nh ng năm 1936 –ơ ươ ườ ữ1939?A. Tình hình th gi có nhi thay do th phát xít lên quy c.ế ướB. Chính ph tr nhân dân Pháp thi hành chính sách ti thu a.ủ ịC. ch Qu ng khi đi ki ch th gi có thay i.ự ổD. Ngh quy VII Qu ng và hoàn nh ch trong c.ị ướCâu 40: Th ng trên tr ngo giao(21/7/1954) cách ng Vi Nam đã làm th âmắ ạm nào qu Mĩ?ư ốA. Bi Đông ng thành thu ki .ế ươ ớB. Qu hoá chi tranh xâm Đông ng.ố ượ ươC. Chia lâu dài hai mi Nam, .ắ ắD. Phá ho kinh mi c.ạ ắ----------------------------------------------- Trang Mã thi 007ề----------- ----------Ế Trang Mã thi 007ề
2020-09-28 04:34:10