Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)

f3a0f17fecb60da9291a2468d935113e
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 09:42 AM ngày 28-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 220 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gi bài SGK ch 11 bài 17: Chi tranh th gi iả ớth hai (1939­1945)ứCâu 1: Các phát xít trong giai đo 1931 1937 đã có nh ng ho đngướ ộxâm nào?ượTr i:ả ờ­ Đu nh ng năm 30, các phát xít Đc, I­ta­li­a và Nh liên tầ ướ ếthành liên minh phát xít (Tr Béc­lin Rô­ma Tô­ki­ô), tăng ng cácụ ườho đng quân và gây chi tranh xâm nhi khu khác nhauạ ượ ựtrên th gi i:ế ớ+ Nh xâm Trung Qu cậ ượ ố+ I­ta­li­a xâm Ê­ti­ô­pi­a (1935), cùng Đc tham chi Tây Banượ ởNha (1936 1939), tr ng phát xít Phran­cô đánh chính phỗ ượ ủC ng hoà.ộ+ Đc xé hoà Vec­xai, ng tiêu “Đi Đc”ứ ướ ướ ướ ứbao các lãnh th có dân Đc sinh ng Châu Âu.ồ ởCâu 2: Cu công phát xít Đc vào lãnh th Liên Xô di ra nh thộ ếnào?Tr i:ả ờDi bi cu công phát xít Đc vào lãnh th Liên Xô:ễ ổ­ Sáng 22/06/1941, Đc ti hành “chi tranh ch nhoáng” công Liênứ ấXô. Ban đu, do có th vũ khí và kinh nghi tác chi n, quân Đcầ ứti sâu vào lãnh th Liên Xô.ế ổ­R ng sáng ngày 22/6/1941, Đc công Liên Xô.ạ ấ­ Đc đã huy đng 190 đoàn 5,5 tri quân, 3712 xe tăng, 4950 máyứ ệbay.* Chia làm đo quân, đng lo công trên su tuy biên gi phíaạ ớtây Liên Xô:­ Đo quân phía bao vây Lê­nin­grátạ ắDoc24.vn­ Đo quân trung tâm ti ngo vi th đô Matxc vaạ ơ­ Đo quân phía nam chi Ki­ép và Ucraina.ạ ế­ Nhân dân Liên Xô kiên quy chi đu qu c.ế ốTháng 12­1941, ng quân Liên Xô do ng Giu­c ch huy đã đy lùiồ ướ ẩquân Đc. Chi th ng Mát­xc ­va đã làm phá chi “chi tranhứ ượ ếch nhoáng” Hít­le.ớ ủ­ Cu năm 1942, Đc công Xta­lin­grát ­“nút ng” Liên Xô­ nh ngố ưkhông chi đc.ế ượCâu 3: Chi tranh Thái Bình ng bùng nh th nào?ế ươ ếTr i:ả ờ­Tháng 09/1940, Nh kéo vào Đông ng.ậ ươ­Ngày 07/12/1941, Nh ng công Trân Châu ng căn quânậ ảch Mĩ Thái Bình ng. Mĩ thi ng Chi tranhủ ươ ếlan ng toàn th gi i.ộ ớ­Nh công vào Đông Nam và Thái Bình ng.ậ ươ→ Mĩ đã tuyên chi Đc, Italia, Nh và chi tranh Thái Bình ngế ươchính th bùng .ứ ổ→ Chi tranh th gi th hai đã làn ng kh th gi i.ế ớCâu 4: Kh đng minh ch ng phát xít đc hình thành nh th nào?ố ượ ếTr i:ả ờ­Tr tình th chi tranh:ướ ế­ Hành đng xâm phe phát xít trên toàn th gi đã thúc đy cácộ ượ ẩqu gia cùng ph nhau trong liên minh ch ng phát xít.ố ố­ Vi Liên Xô tham chi làm thay đi căn di chính tr và quânệ ịs cu chi n, vũ nh cho phong trào kháng chi nhân dânự ủcác phát xít chi đóng.ướ ế­ Các Anh, Mĩ thay đi thái đ, tay cùng Liên Xô ch ng ch nghĩaướ ủphát xít.Doc24.vn Ngày 01/01/1942, Oa­sinh­t n, 26 qu gia, đng đu là Liên Xô, Mĩ,ạ ầAnh đã ra “Tuyên ngôn Liên hi qu c” cam cùng nhau ch ng phát xítệ ốv toàn ng mình .ớ ượ Kh Đng minh ch ng phát xít đc thành p.ố ượ ậCâu 5: Tr ph công Xta­lin­grat: di bi và nghĩa?ậ ếTr i:ả ờ1. Di bi tr ph công Xta­lin­grat:ễ ạ• Ngày 20­11/1942, Ph ng di quân Xta­lin­grat đu nh ng đòn đtươ ộkích vào tr đa phòng ng đch và đã đy quân đch lùi sâu 15 20km.ậ ừ• Ngày 23­11/1942, ng các cánh vu các quân đoàn tăng thu cácằ ộph ng di quân Tây Nam và Xta­lin­grat, 22 đoàn (330.000 quân)ươ ưđch đã vây.ị ợ• Giai đo chi ch ph công hoàn thành, đây quy ch đng chi nạ ếl trên cánh Nam tr Xô Đc (g vùng Cap­ca­d và Xta­lin­grat)ượ ơchuy vào tay quân đi Xô vi t.ể ế• 12/1942, nh ng đch nh gi vây cho quân Xta­lin­ữ ụgrat đu vô hi u.ề ệ• Cu công kích tiêu di đch vây đc ti hành 10­1­1943,ộ ượ ừsau khi th ng quân đch bác Đn cu tháng đã chiaố ốc đoàn đch làm hai ph n.ắ ầ• Ngày 31­1, phía nam do Th ng ch Pao­lut tr ti ch huy đã đuụ ầhàng.• Ngày 2­2, phía ch kháng Chi ch ph công thúcụ ếth ng vi Ph ng di quân Sông Đông đã 91.000 đch đuắ ươ ầhàng và tiêu di 147.000 tên khác.ệ2. nghĩa:• Chi th ng Xtalingrát đã đánh ngo căn chi tranhế ướ ếth gi i, bu phát xít ph chuy công sang phòng ng .ế ữ• đu tù đây, Liên Xô và phe Đng minh chuy sang công đng lo tắ ạtrên các tr n.ặ ậDoc24.vnCâu 6: Phát xít Đc đã tiêu di nh th nào?ứ ếL gi i:ờ ả­ Phát xít Đc tiêu di t:ứ ệ­ Sau khi gi phóng các Trung và Đông Âu (1944), tháng 1/1945, ngả ướ ồquân Liên Xô cu công Đc tr phía Đông, ti quân vàoở ếgi phóng các Trung và Đông Âu, ti sát biên gi Đc.ả ướ ướ ứ­ Tháng 2/1945, Liên Xô ch ngh Ianta Liên Xô, Mĩ,ổ ướAnh bàn vi ch th gi sau chi tranh.ề ế­ Hè 1944, Mĩ, Anh tr th hai Tây Âu ng cu iở ạNoóc­măng­đi (mi Pháp) ti vào gi phóng Pháp, Hà Lan, chu nề ẩb công Đc.ị ứ­ tháng 02 đn tháng 04/1945, Liên Xô công Béc­lin, đánh 1ừ ơtri quân Đc.ệ ứ­ Ngày 30/04, lá búa li đc trên nóc toà nhà Qu Đc.ờ ượ ứNgày 09/05/1945, Đc kí văn đu hàng không đi ki n.ướ ệ­ Chi tranh ch Châu Âuế ởCâu 7: Trong vi tiêu di ch nghĩa phát xít, Liên Xô đã có vai trò nh thệ ếnào?L gi i:ờ ảVai trò quy đnh Liên Xô trong vi tiêu di ch nghĩa phát xít:ế ủ­ các ng yêu chu ng hòa bình đu tranh ch ng phát xít.ậ ượ ố­ Đp tan cu chi tranh xâm phát xít Đc, gi phóng lãnh thậ ượ ổc mình.ủ­ Giúp các Đông Âu gi phóng đt kh ách phát xít. Ti nỡ ướ ướ ếcông đn sào huy ch nghĩa phát xít Đc tiêu di chúng.ế ệ­ Tiêu di phát xít Nh t, bu Nh ph đu hàng không đi ki n.ệ ệ­ ch các ngh qu I­an­ta, t­xđam bàn vi thúc chi nổ ếtranh.Doc24.vnCâu 8: cu chi tranh th gi th hai, hãy rút ra bài cho cu đuừ ấtranh hòa bình th gi hi nay.ả ệL gi i:ờ ả• Ngày nay, chi tranh xung đt th ng xuyên di ra nhi khu cế ườ ựkhác nhau trên th gi i. nh cu chi tranh th gi th ba ra, sế ẽkhông ch gây nên th ng vong và th kh ng mà là cu cỉ ươ ộchi tranh nhân đn di toàn nhân lo i.ế ạ• Cu đu tranh hòa bình, ch ng nguy chi tranh nhân yộ ủdi ng con ng và nên văn minh nhân lo đang làệ ườ ạnhi bách hàng đu toàn th ng i.ệ ườ• Loài ng mau chóng tìm ra gi pháp tháo xung đt, chườ ết đã các cu chi tranh mang tính khu đang di ra ho có nguy cố ơdi ra trên th gi i.)ễ ớDoc24.vn
38393032376634353832313862326364376531366634363633666565633638623865353236663338343135613965383364356232393763633961633931653664