Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Lịch sử 11 bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)

62d684ab416978abfd59f870f92178cb
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 10:20 AM ngày 26-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 762 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

doc24.vnĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010MÔN TIN HỌC LỚP 12Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên học sinh: ………………………………………………... Lớp: ………………………. Mã đề: 104 Phần trả lời trắc nghiệm: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32A. Điền vào chổ trống những từ thích hợp học sinh làm trực tiếp trên đề điểm1. Mỗi trường (field) là .................................. của bảng, mỗi bản ghi (record) là ................................... của bảng.2. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên ………………………….. ………………..quan hệ gọi là CSDL quan hệ.3. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác ………………………….. …….gọi là hệ QTCSDL quan hệ.4. Liên kết bảng là tổng hợp thông tin từ ......................... ……………………………………………………..B. Trắc nghiệm khách quan học sinh làm vào phần trả lời trên điểm1. Hệ QTCSDL Microsoft Access có mấy loại đối tượng chính?a. b. c. d. 52. Hai chế độ chính làm việc với các đối tượng là chế độ và chế độ …a. thiết kế trang dữ liệu b. thiết kế thuật sĩ c. trang dữ liệu thuật sĩ d. thuật sĩ nhập DL3. Cho trường [Đoàn viên]. Theo em, chọn kiểu dữ liệu cho trường này như thế nào cho thích thích hợp?a. Text b. Date/time c. Number d. Yes/no4. Giá trị nào trong kiểu dữ liệu Number sau đây không thể hiện được số thập phân?a. Decimal b. Integer c. Single d. Double5. Currency là kiểu dữ liệu:a. văn bản b. số c. tiền tệ d. số tự động6. Biểu tượng để thực hiện:a. chỉ định khóa chính b. thay đổi khóa chính c. gỡ bỏ khóa chính d. a, b, đều đúng7. Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?a. sắp xếp dữ liệu b. nhập dữ liệu c. chỉnh sửa dữ liệu d. xóa dữ liệu8. Biểu tượng để thực hiện:a. lọc/hủy lọc b. lọc theo dữ liệu c. lọc theo mẫu d. a, b, đều sai9. Muốn thực hiện thao tác tìm kiếm đơn giản, ta nhấn tổ hợp phím …a. Ctrl b. Ctrl c. Ctrl d. Ctrl H10. Tên trường (tên cột) viết tối đa được bao nhiêu kí tự?a. b. 64 c. 256 d. 51211. Muốn dùng thuật sĩ để tạo bảng, ta chọn đối tượng Table xong chọn tiếp …a. Create table in design view b. Create table by using wizardc. Create table by entering data d. a, b, đều sai12. Khi cần in dữ liệu từ một CSDL theo mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng nào?a. Biểu mẫu b. Báo cáo c. Mẫu hỏi d. Bảng13. Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?a. chỉ là khóa có thuộc tính b. không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gianc. khóa có ít thuộc tính nhất d. khóa bất kì14. Để chọn chế độ thiết kế, ta sử dụng nút lệnh:a. Using Wizard b. Datasheet View c. Design View d. Entering Data15. Chức năng nào mẫu hỏi không thực hiện đượca. Chọn các bản ghi thoả mãn điều kiện cho trước. b. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều biểu mẫu khác.c. Thực hiện tính toán (trung bình, tổng, đếm…bản ghi) d. Sắp xếp các bản ghi; chọn các trường để hiển thị.16. Theo em, tên tệp chứa CSDL do Access tạo ra có phần mở rộng là:Điểmdoc24.vna. *.xls b. *.mdb c. *.doc d. *.pas17. Giả sử, em quản lý khách sạn, thì đối tượng nào sau đây không cần thiết phải quản lý:a. nhân viên b. hành lý c. số phòng d. khách trọ18. Cho thao tác như sau: _Bước 1: Chọn Blank Database _Bước 2: Nhấn nút Create để xác nhận tạo tệp _Bước 3: Chọn File/New _Bước 4: Chọn Create table in design view.Theo em, thực hiện các thao tác lần lượt như thế nào để tạo CSDL mới?a. 4-2-1-3 b. 4-3-2-1 c. 1-2-3-4 d. 3-1-2-419. Cho các trường lần lượt như sau: [mã số], [tên hàng], [giá thành], [số lượng]Theo em, chọn kiểu dữ liệu lần lượt như thế nào cho hợp lý?a. currency, number, text, autonumber b. autonumber, text, number, currencyc. number, text, currency, autonumber d. autonumber, text, currency, number20. Khi xét một mô hình CSDL ta cần quan tâm đến vấn đề gì?a. các ràng buộc dữ liệu b. cấu trúc của CSDL c. các thao tác trên CSDL d. a, ,c đều đúng21. Hãy sắp xếp các bước sau cho đúng thứ tự khi tạo mẫu hỏi: _Bước 1: chọn các trường _Bước 2: chọn trường để sắp xếp _Bước 3: chọn trường để tính toán _Bước 4: chọn dữ liệu nguồn _Bước 5: khai báo điều kiện lọc _Bước 6: Đặt diều kiện gộp nhóma. 4-1-5-2-3-6 b. 4-3-5-6-1-2 c. 1-3-6-4-5-2 d. 1-3-5-4-2-622. Biểu tượng để thực hiện:a. chọn chế độ thiết kế b. thực hiện mẫu hỏi c. tạo liên kết bảng d. trích lọc dữ liệu23. Count là hàm dùng để:a. tính tổng b. tính trung bình c. tìm giá trị lớn nhất d. đếm số24. Biểu tượng để thực hiện:a. chọn chế độ thiết kế b. thực hiện mẫu hỏi c. tạo liên kết bảng d. trích lọc dữ liệu25. Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?a. b. c. d. 26. Những phép toán nào sau đây được gọi là phép toán so sánh?a. and, or, not b. +, -, *, c. <, >, =, d. bình phương, căn bậc hai, trị tuyệt đối27. Thực hiện liên kết bảng để ………………. dữ liệu.a. tổng hợp b. tránh dư thừa c. nhất quán d. a, b, đều đúng28. Để thực hiện lọc dữ liệu theo mẫu, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?a. b. c. d. 29. ………………. là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.a. Bảng b. Biểu mẫu c. Mẫu hỏi d. Báo cáo30. Đâu không phải là biểu thức số học trong Access?a. Mat_do:[so_dan]/[dien_tich] b. tien_thuong:[luong]*0.1c. tong:[so_luong]*[don_gia] d. [GT]=”nam” And [Tin] >= 8.531. Để thay đổi kích thước trường hay di chuyển các trường trong biểu mẫu thì ta chỉnh sửa trong chế độ …..a. thiết kế b. trang dữ liệu c. lưu trữ d. biểu mẫu32. Cho các thao tác như sau: _Bước 1: Create report by using wizard _Bước 2: chọn cách bố trí và kiểu trình bày _Bước 3: chọn trường để gộp nhóm _Bước 4: chọn thông tin đưa vào báo cáo _Bước 5: chọn trường để sắp xếp _Bước 6: đặt tên cho báo cáo rồi kết thúc. Theo em, thực hiện các thao tác lần lượt như thế nào để tạo báo cáo?a. 1-2-3-4-5-6 b. 1-5-4-3-2-6 c. 1-4-3-5-2-6 d. 1-5-2-4-3-6SỞ GD&ĐT TỈNH LÂM ĐỒNGTRƯỜNG PT DTNT TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010MÔN TIN HỌC KHỐI 12Thời gian làm bài: 45 phútHọ và tên học sinh: ………………………………………………... Lớp: ………………………. Mã đề: 252 Phần trả lời trắc nghiệm: Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16Điểmdoc24.vnCâu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32A. Điền vào chổ trống những từ thích hợp học sinh làm trực tiếp trên đề điểm1. Trong CSDL, mỗi bản ghi (record) là ......................... của bảng, mỗi trường (field) là ......................... của bảng.2. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên …………………………………………… quan hệ gọi là CSDL quan hệ.3. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác …………………………..………gọi là hệ QTCSDL quan hệ.4. Liên kết bảng là tổng hợp thông tin từ .................................................................................................................... B. Trắc nghiệm khách quan học sinh làm vào phần trả lời trên điểm1. Để chọn chế độ thiết kế, ta sử dụng nút lệnh:a. Design View b. Using Wizard c. Datasheet View d. Entering Data2. Theo em, tên tệp chứa CSDL do Access tạo ra có phần mở rộng là:a. *.xls b. *.pas c. *.mdb d. *.doc3. Khi xét một mô hình CSDL ta cần quan tâm đến vấn đề gì?a. các ràng buộc dữ liệu b. cấu trúc của CSDL c. các thao tác trên CSDL d. a, ,c đều đúng4. Hãy sắp xếp các bước sau cho đúng thứ tự khi tạo mẫu hỏi: _Bước 1: chọn các trường _Bước 2: chọn trường để sắp xếp _Bước 3: chọn trường để tính toán _Bước 4: chọn dữ liệu nguồn _Bước 5: khai báo điều kiện lọc _Bước 6: Đặt diều kiện gộp nhóma. 4-3-5-6-1-2 b. 4-1-5-2-3-6 c. 1-3-6-4-5-2 d. 1-3-5-4-2-65. Biểu tượng để thực hiện:a. tạo liên kết bảng b. thực hiện mẫu hỏi c. trích lọc dữ liệu d. chọn chế độ thiết kế 6. Giả sử, em quản lý khách sạn, thì đối tượng nào sau đây không cần thiết phải quản lý:a. hành lý b. số phòng c. khách trọ d. nhân viên 7. Cho thao tác như sau: _Bước 1: Chọn Blank Database _Bước 2: Nhấn nút Create để xác nhận tạo tệp _Bước 3: Chọn File/New _Bước 4: Chọn Create table in design view.Theo em, thực hiện các thao tác lần lượt như thế nào để tạo CSDL mới?a. 4-2-1-3 b. 3-1-2-4 c. 1-2-3-4 d. 4-3-2-18. Cho các trường lần lượt như sau: [mã số], [tên hàng], [giá thành], [số lượng]Theo em, chọn kiểu dữ liệu lần lượt như thế nào cho hợp lý?a. currency, number, text, autonumber b. number, text, currency, autonumber c. autonumber, text, currency, number d. autonumber, text, number, currency9. Để thực hiện lọc dữ liệu theo mẫu, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?a. b. c. d. 10. Khi cần in dữ liệu từ một CSDL theo mẫu cho trước, cần sử dụng đối tượng nào?a. Bảng b. Biểu mẫu c. Mẫu hỏi d. Báo cáo11. …….…… là hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày và in dữ liệu theo khuôn dạng.a. Mẫu hỏi b. Báo cáo c. Bảng d. Biểu mẫu12. Để thay đổi kích thước trường hay di chuyển các trường trong biểu mẫu thì ta chỉnh sửa trong chế độ …..a. thiết kế b. trang dữ liệu c. lưu trữ d. biểu mẫu13. Chức năng nào mẫu hỏi không thực hiện đượca. Chọn các bản ghi thoả mãn điều kiện cho trước. b. Tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều biểu mẫu khác.c. Thực hiện tính toán (trung bình, tổng, đếm…bản ghi) d. Sắp xếp các bản ghi; chọn các trường để hiển thị.14. Tiêu chí nào sau đây thường được dùng để chọn khóa chính?a. khóa bất kì b. không chứa các thuộc tính thay đổi theo thời gianc. chỉ là khóa có thuộc tính d. khóa có ít thuộc tính nhất 15. Đâu không phải là biểu thức số học trong Access?a. [GT]=”nam” And [Tin] >= 8.5 b. tien_thuong:[luong]*0.1c. tong:[so_luong]*[don_gia] d. Mat_do:[so_dan]/[dien_tich]doc24.vn16. Cho các thao tác như sau: _Bước 1: Create report by using wizard _Bước 2: chọn cách bố trí và kiểu trình bày _Bước 3: chọn trường để gộp nhóm _Bước 4: chọn thông tin đưa vào báo cáo _Bước 5: chọn trường để sắpxếp _Bước 6: đặt tên cho báo cáo rồi kết thúc. Theo em, thực hiện các thao tác lần lượt như thế nào để tạo báo cáo?a. 1-2-3-4-5-6 b. 1-4-3-5-2-6 c. 1-5-2-4-3-6 d. 1-5-4-3-2-617. Count là hàm dùng để:a. tính tổng b. đếm số c. tìm giá trị lớn nhất d. tính trung bình18. Biểu tượng để thực hiện:a. tạo liên kết bảng b. chọn chế độ thiết kế c. trích lọc dữ liệu d. thực hiện mẫu hỏi 19. Để sắp xếp theo thứ tự giảm dần, ta sử dụng nút lệnh nào sau đây?a. b. c. d. 20. Biểu tượng để thực hiện:a. chỉ định khóa chính b. thay đổi khóa chính c. gỡ bỏ khóa chính d. a, b, đều đúng21. Thao tác nào sau đây không phải là thao tác cập nhật dữ liệu?a. xóa dữ liệu b. chỉnh sửa dữ liệu c. sắp xếp dữ liệu d. nhập dữ liệu22. Biểu tượng để thực hiện:a. lọc theo dữ liệu b. lọc theo mẫu c. lọc/hủy lọc d. a, b, đều sai23. Muốn thực hiện thao tác tìm kiếm đơn giản, ta nhấn tổ hợp phím …a. Ctrl b. Ctrl c. Ctrl d. Ctrl 24. Những phép toán nào sau đây được gọi là phép toán so sánh?a. +, -, *, b. <, >, =, c. and, or, not d. bình phương, căn bậc hai, trị tuyệt đối25. Hệ QTCSDL Microsoft Access có mấy loại đối tượng chính?a. b. c. d. 726. Hai chế độ chính làm việc với các đối tượng là chế độ và chế độ …a. thuật sĩ nhập DL b. thiết kế thuật sĩ c. thiết kế trang dữ liệu d. trang dữ liệu thuật sĩ27. Cho trường [Đoàn viên]. Theo em, chọn kiểu dữ liệu cho trường này như thế nào cho thích thích hợp?a. Yes/no b. Autonumber c. Number d. Currency28. Giá trị nào trong kiểu dữ liệu Number sau đây không thể hiện được số thập phân?a. Integer b. Decimal c. Single d. Double29. Currency là kiểu dữ liệu:a. văn bản b. tiền tệ c. số d. số tự động30. Tên trường (tên cột) viết tối đa được bao nhiêu kí tự?a. 256 b. 512 c. 1024 d. 204831. Muốn dùng thuật sĩ để tạo bảng, ta chọn đối tượng Table xong chọn tiếp …a. Create table in design view b. Create table by using wizardc. Create table by entering data d. a, b, đều sai32. Thực hiện liên kết bảng để ….. dữ liệu.a. tổng hợp b. tránh dư thừa c. nhất quán d. a, b, đều đúngSở GD&ĐT Lâm ĐồngTrường PTDT Nội Trú Tỉnh ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 2009-2010MÔN TIN HỌC LỚP 12A. Ma trận đề:Mã đề 101 Biết Câu: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 31.Hiểu Câu: 7, 10, 12, 13, 14, 26, 27, 29.Vận dụng Câu: 3, 17, 19, 30, 32.doc24.vnB. Đáp án- Phần chung: Điền vào chổ trống những từ thích hợp1. Mỗi trường (field) là một cột của bảng, mỗi bản ghi (record) là một hàng của bảng.2. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên mô hình dữ liệu quan hệ gọi là CSDL quan hệ.3. Hệ QTCSDL dùng để tạo lập, cập nhật và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ gọi là hệ QTCSDL quan hệ.4. Liên kết bảng là tổng hợp thông tin từ nhiều bảng- Phần riêng: Trắc nghiệm khách quanMã đề 104 Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16C BCâu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32B CMã đề 252Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16A BCâu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32B DTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.
35376237366639323461376136623039643961613338333862376232336461373431303932383961353534363236343532633862616463613662323366623931