Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Lịch sử 10 bài 2: Xã hội nguyên thủy

33373034303534666631343034613563663664626461343535363334383132653935386362646333363365623464303537353166633135616534373337396136
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 09:46 AM ngày 28-09-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnGi bài SGK ch 10 bài 2: Xã nguyên th yả ủCâu 1: Th nào là th c, c?ế ạTr i:ả ờ­ Th c:ị ộ+ Là nhóm 10 gia đình và có chung dòng máuơ+ Quan trong th c: công ng, bình đng, cùng làm, cùng ng. pệ ưở ớtr tôn kính cha ông bà và cha đu yêu th ng và chăm sóc cẻ ươ ảcon cháu th c.ủ ộ­ c:ộ ạ+ Là th ng nh nhau và có chung ngu tậ ổtiên.+ Quan gi các th trong là bó, giúp nhau.ệ ỡCâu 2: xu hi công ng kim lo có nghĩa nh th nào?ự ếTr i:ả ờ­ Con ng đã khai phá đc nh ng ng đt mà tr đây ch khai pháườ ượ ướ ưn i.ổ­ Con ng có th làm ra ng ph th th ng xuyên nuôiườ ượ ườ ểs ng mình.ố­ Con ng có óc sáng o, đu bi khai thác thiên nhiên cái nườ ầthi cho cu ng mình.ế ủ­ Con ng bi dùng trang c: vòng tay, vòng chân, hoa tai …ườ ổCâu 3: Do đâu mà có xu hi u?ự ữTr i:ả ờ­ Trong xã nguyên th y, công ng và bình đng là “nguyên vàng”ộ ắvì lúc này ch có ph th a.ư ừ­ Đn th đi kim khí, làm ra không ch nuôi ng con ng màế ườcòn th a.ư ừDoc24.vn­ Nh ng ng có ch ph đã chi đo th bi thành aữ ườ ủriêng mình. Th là đu xu hi n, quan ng đng phá .ế ỡ­ Gia đình cũng thay đi theo: Đàn ông làm các công vi ng nh và giổ ữcai trò tr gia đình, con cái theo cha gia đình ph xu hi nụ ệ­ Kh năng lao đng các gia đình khác nhau đã thúc đy thêm phânả ựbi giàu nghèo. giàu, ng nghèo, ng có quy n, thu đãệ ườ ườ ộxu hi n. đó xã đu phân chia giai pấ ấCâu 4: Hãy gi thích tính ng đng th c?ả ộL gi i:ờ ả­Trong th đòi phân công lao đng th lí, “chung ng đyị ấc t” là nguyên vàng, ng vi ph ăn nhau.ậ ườ ớ­Do yêu công vi và trình lao đng th nguyên th đòi pầ ợtác lao đng nhi ng i, th c.ộ ườ ộ­Th ăn ki đc ch nhi ch đu đn. ng còn ph cùngứ ượ ườ ảlàm cùng ng đn cao nh ki ng nên ng ta th nố ườ ầthi ph công ng, ph đc ng th ng nhau.ế ượ ưở ằ­Nh y, quan th không ch có tác mà i, sinhư ọho đc coi là chung, vi chung làm chung, ăn chung th chí ượ ởchung nhà.ộCâu 5: xu hi đã thay đi trong xã nguyên th yư ủnh th nào?ư ếL gi i:ờ ảT xu hi thay đi trong xã nguyên th y:ư ủ­Quan ng đng phá vệ ỡ­Quan gia đình cũng thay đi theo, gia đình ph thay gia đình .ệ ệ­Thúc đy thêm phân bi giàu nghèoẩ ệ­Xã th c, phá con ng đng tr ng ng aộ ườ ướ ưỡ ủth đi có giai có nhà c.ờ ướ