Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 9 bài 12: Sự phát triển và phân bố công nghiệp

7fc24762145b2035962f129fb23f52a4
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-08-22 11:23:00 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 860 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnBÀI 12: GI BÀI PHÁT TRI VÀ PHÂN CÔNG NGHI PẢ ỆI. TR CÂU GI BÀI Ữ1. vào hình 12.1, hãy th các ngành công nghi tr ng đi cự ướta theo tr ng đn nh ỏTr i: ờ­ Th các ngành công nghi nh sau: ng th c, th ph m; khí, đi khaiứ ươ ửthác nhiên li u; hoá ch t; li xây ng; may; đi n. ệ­ Ba ngành có tr ng nh là: ng th c, th ph m; khí, đi và khai thácỉ ươ ửnhiên li u. ệ2. Hãy xác đnh trên hình 12.2 các than và khí đang đc khai thác. ượTr i: ờ­ than: Đông Tri u, Ph Hòn Gai. ả­ u: ng Ng c, ng Đông, ch ng, Đi Hùng. ạ­ khí: Ti i, Lan Đ, Lan Tây. 3. sao các thành ph TP. Chí Minh, Hà i, Đà ng, Nam Đnh là nh ngạ ữtrung tâm may nh ta? ướTr i: ờDo đây là nh ng có ngu lao đng dào và th tr ng tiêu th ng n. ườ ớ4. vào hình 12.3, hãy xác đnh hai khu trung công nghi cao nh cự ản c. tên trung tâm công nghi tiêu bi cho hai khu trên. ướ ựTr i:ả Hai khu trung công nghi cao nh c: Đng ng sông ng và vùngự ướ ồph n, Đông Nam ộ­ trung tâm công nghi tiêu bi u: ể+ Đng ng sông ng và vùng ph n: Hà i, Phòng, Long,.!. ạDoc24.vnDoc24.vn+ Đông Nam TP. Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu,... II. TH HI CÂU VÀ BÀI CU BÀI ỐGi bài trang 47 SGK đa lý 9: Hãy ch ng minh ng công nghi pả ện ta khá đa ng. ướ ạTr i: ờ­ th ng công nghi ta có các nhà c, ngoài nhà và các cệ ướ ướ ướ ơs có đu ngoài. ướ­ Có đy các ngành công nghi thu các lĩnh c. ự­ ngành công nghi tr ng đi đã đc hình thành: Khai thác nhiên li u, đi n;ộ ượ ệc khí, đi hoá ch t; li xây ng; ng th c, th ph m; may. ươ ệGi bài trang 47 SGK đa lý 9: vào hình 12.3, hãy xác đnh các trung tâmả ịcông nghi tiêu bi cho các vùng kinh ta. ướTr i:ả Trung du và mi núi Long, Thái Nguyên, Vi Trì. ệ­ Đng ng sông ng: Hà i, Phòng. ả­ Trung Thanh Hoá, Vinh, Hu ế­ Duyên Nam Trung Đà ng, Quy Nh n, Nha Trang. ơ­ Đông Nam TP. Chí Minh, Biên Hoà, Vũng Tàu. ồ­ Đng ng sông Long: Th III. CÂU CỎ 1. Công nghi khai thác than phân ch vùng than ởA. Qu ng Ninh. B. Đông c. ắC. D. Tây c. ắ2. nhi đi nh ta là ướDoc24.vnDoc24.vnA. Ph i. B. Phú Mĩ. C. Ninh Bình. D. Uông Bí. 3. Các trung tâm công nghi khí nh là: ấA. TP. Chí Minh, Hà i, Đà ng. ẵB. TP. Chí Minh, Hà i, Thái Nguyên, ộC. TP. Chí Minh, Hà i, Biên Hoà. ộD. TP. Chí Minh, Hà i, Th ơ4. Ngành công nghi nào sau đây không ph là tr ng đi m?ệ A. Khai thác nhiên li u. B. Công nghi đi n, ệC. Công nghi luy kim. D. li xây ng. ự5. Công nghi ch bi ph chăn nuôi m: ồA. Ch bi th t, a; th ph đông nh; xay xát. ạB. Ch bi th t, a; th ph đông nh; xu đng, ườC. Ch bi th t, a; th ph đông nh; xu u, bia. ượD. Ch bi th t, a; th ph đông nh; p.ế ộDoc24.vn