Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 30: Kinh tế Châu Phi

65306462663838306661653761316139646564336466613233623962373363663636323735663131323164363765343239323934303732343636616264643336
Gửi bởi: đề thi thử vào 11:51 AM ngày 18-08-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 266 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐA LÝ BÀI 30: GI BÀI KINH CHÂU PHIỊ ẾI. TR CÂU GI BÀI ỮCâu 1. Quan sát hình 30.1, nêu phân các cây công nghi chính Châu Phi. ởTr i:ả Ca cao: Phân vùng duyên phía nh Ghi­nê. ị­ Cà phê: Phân vùng duyên nh Ghi­nê và cao nguyên Đông Phi. ị­ u: Phân bò vùng duyên nh Ghi­nê, Trung Phi và duyên Đông Phi. ả­ c: Phân Ni­giê, Ca­m ­run, Xu­đăng, CHDC Công­gô, Dim­ba­bu­ê,... II. TH HI CÂU VÀ BÀI CU BÀI ỐGi bài trang 99 SGK đa lý 7: Nêu khác nhau trong xu cây côngả ấnghi và cây ng th châu Phi. ươ ởTr i:ả khác nhau trong xu cây công nghi và cây ng th châu Phi. ươ ở­ Cây công nghi p: ệ+ Đc tr ng trong các đn đi n, theo ng chuyên môn hóa, nh đích xu tượ ướ ấkh u.ẩ+ Các đn đi thu các công ti ngoài, ch xu theoồ ướ ấquy mô n. ớ­ Cây ng th c: ươ ự+ Chi tr ng nh trong tr ng tr t, hình th canh tác ng còn khá phế ươ ổbi n, kĩ thu u, thi phân bón, ch vào ng i. ườ+ ng ng th không đáp ng đc nhu u. ượ ươ ượ ầGi bài trang 99 SGK đa lý 7:ả sao công nghi châu Phi còn ch phátạ ậtri n? tên ng đi phát tri châu Phi.ể ướ ươ Tr i:ả ờDoc24.vnDoc24.vn­ Công nghi châu Phi ch phát tri vì nguyên nhân: ể+ Trình dân trí th p. ấ+ Thi lao đng chuyên môn kĩ thu t. ậ+ ch u. ậ+ Thi nghiêm tr ng. ọ­ Các có công nghi phát tri châu Phi là: ng hòa Nam Phi, An­giê­ri,ướ ộAi p,... nh thu hút đc đu và công ngh ngoài, kh ph đc ph nậ ượ ướ ượ ầnào nguyên nhân nói trên. ốGi bài trang 99 SGK đa lý 7:ả bi th hi dân và nẽ ảl ng công nghi châu Phi so th gi theo li đây: ượ ướ­ Dân châu Phi chi 13,4% dân th gi i. ớ­ ng công nghi châu Phi chi 2% ng công nghi th gi i. Qua bi uả ượ ượ ểđ, nêu nh xét trình phát tri công nghi châu Phi. ủTr i: ờ­ bi đ: hai bi hình tròn ho bi vuông, bi th hi dânẽ ệs châu Phi so th gi i, bi th hi giá tr ng công nghi châuố ượ ệPhi so th gi i. ớ+ Dân châu Phi chi 13,4% dân th gi i. ớ+ ng công nghi Châu Phi chi 2% ng công nghi th gi i. ượ ượ ớ­ Nh xét: Bi cho th công nghi Châu Phi kém phát tri n, chi trí nhậ ỏbé trong kinh th gi i. III. CÂU Ọ1. Ven nh Ghi­nê là ti ng các cây công nghi p: ệA. Nho, cam. B. Ca cao, u. ầC. Cao su, chè. D. Cà phê, thu lá. ốTr i:ả Ch ọDoc24.vnDoc24.vn2. Ho đng công nghi chính châu Phi là: ởA. Ch bi ng th c, th ph m. ươ ẩB. Khai thác khoáng n. ảC. may. ệD. Khai thác ng và ch bi lâm n. ảTr i:ả Ch BọDoc24.vn