Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 7 bài 11: Di dân và sự bùng nổ đô thị ở đới nóng

392c088587d953b5f98b0212dee0891f
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-03-13 15:04:26 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 220 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

IV. Đề kiểm tra.
Câu 1: Vật nào dưới đây có tác dụng từ ?
A. Một pin còn mới đặt riêng trên bàn;
B. Một đoạn dây đồng;
C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua. D. Một đoạn băng dính
Câu 2: Hai vật nhiễm điện tích cùng loại, khi đưa chúng lại gần nhau thì chúng sẽ:
A. Hút nhau.
B. Đẩy nhau.
C. Vừa hút vừa đẩy nhau.
D. Không có hiện tượng gì cả.
Câu 3: Các vật liệu dẫn điện thường dùng là:
A. Đồng, nhôm, sắt.
B. Đồng, nhôm, bạc.
C. Đồng, nhôm, chì.
D. Đồng, nhôm, vàng.
Câu 4: Khi cầu chì trong gia đình bị đứt, để bảo đảm an toàn cho mạng điện ta có thể áp dụng c
A. Lấy sợi dây đồng thay cho dây chì.
B. Nhét giấy bạc (trong bao thuốc lá) vào cầu chì.
C. Thay bằng một dây chì khác cùng loại với dây chì bị đứt.
D. Bỏ, không dùng cầu chì nữa.
Câu 5: Giới hạn nguy hiểm của hiệu điện thế và cường độ dòng điện đối với cơ thể người là
A. 40V và 70 mA
B. 40V và 100 mA
C. 50V và 70 mA
D. 30V và 100 mA
Câu 6: Trường hợp nào dưới đây có hiệu điện thế bằng không?
A. Giữa hai cực của một pin còn mới khi chưa mắc vào mạch.
B. Giữa hai cực của một pin là nguồn điện trong mạch kín.
C. Giữa hai đầu bóng đèn đang sáng.
D. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 6V khi chưa mắc vào mạch.
Câu 7: Để đo dòng điện có cường độ 1,2A, ta dùng ampe kế có GHĐ nào sau đây là phù hợp
nhất ?
A. 2mA;
B.12mA;
C. 2A;
D. 12A.
1

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

Câu 8: Trong vật nào sau đây có các êlectrôn tự do ?
A. Một đoạn dây nhựa;
B. Một đoạn vải khô;
C. Một đoạn gỗ khô;
D. Một đoạn dây đồng.
Phần II: Tự luận (8,0đ)
Câu 9: (1,5đ). Chất cách điện là gì ? Cho Ví dụ ?
Câu 10: (2,75đ) a) Dòng điện có mấy tác dụng ? Kể tên ?
b) Nồi cơm điện, chảo điện hoạt động dựa trên tác dụng nào của dòng điện ?\
Câu 11: (3,0đ)
Một mạch điện bao gồm 1 nguồn điện , 1 bóng đèn 12V, 1 ampe kế và 2 khóa K mắc
nối tiếp.
a) Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện.
b) Biết số chỉ của am pe kế là 0,5A. Khi đó cường độ dòng điện qua đèn là bao nhiêu ?
c) Để đèn sáng bình thường thì nguồn điện trong mạch có hiệu điện thế là bao nhiêu ?
Câu 12: (1,0đ). Khi thấy có người bị điện giật em cần phải làm gì ?

2

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

\
1
2

Nội dung
C. Một cuộn dây dẫn đang có dòng điện chạy qua
B. Đẩy nhau.

Điểm
0,25
0,25

3
4

A. Đồng, nhôm, sắt.
C. Thay bằng một dây chì khác cùng loại với dây chì bị đứt.

0,25
0,25

5
6
7
8
9

A. 40V và 70 mA
D. Giữa hai đầu bóng đèn có ghi 6V khi chưa mắc vào mạch

0,25
0,25
0,25
0,25
1,0
0,5
0,5
0,75
1,0

10

11

C. 2A
D. Một đoạn dây đồng.
- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
- Ví dụ: nhựa, thủy tinh, gỗ khô, ...
a) - Dòng điện có 5 tác dụng là:
Tác dụng nhiệt, tác dụng phát sáng, tác dụng hóa học, tác
dụng từ và tác dụng sinh lí.
b) Hoạt động dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện.
a) Vẽ được sơ đồ mạch điện
A
+

2,0

K

+ b) Cường độ+dòng điện qua đèn là 0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

c) Hiệu điện thế là 12V
- Tìm cách ngắt công tắc điện hay nguồn điện.
- Gọi người cấp cứu.
12
- .....
VI.Xem xÐt l¹i ®Ò kiÓm tra:
tượng
§Ò kiÓm tra ®óng theo chuÈn kiÕn thøc, kÜ n¨ng vµ phï
hîp
HS.
víi ®èi
Giáo viên ra đề

Trần Văn Toàn

3

Gia sư Thành Được

www.daythem.edu.vn

4
2020-09-26 14:13:39