Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 12 Bài 32: Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ

5b3052863fff0ba746c1a222d755a4b3
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-28 09:29:21 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 219 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đa lí nhiênị ựĐa lí các vùng kinh tị ếBài 32: khai thác th nh Trung du và mi núi Bấ ộTrang 145 sgk Đa Lí 12: Hãy ch ng minh nh đnh: Trung du và mi núi cị ắB có trí đa lí đc bi t, có ng giao thông đang đc đuộ ướ ượ ầt nâng p, nên ngày càng thu cho vi giao thông các vùng khác trongư ớc và xây ng kinh .ả ướ ởTr i:ả ờ­ trí đa lí Trung du và mi núi phía ta, giáp Trungị ướQu c, Lào, vùng kinh Đng ng sông ng, giáp vùng kinh Trung Bố ộvà giáp Bi Đông.ể­ Cùng phát tri th ng giao thông và thông th ng qua cácớ ươc kh u, Trung du và mi núi có quan thi các nh phíaử ỉnam Trung Qu c, có kh năng giao ngoài ng đng bi (qua cácố ướ ườ ểc ng Qu ng Ninh).ả ả­ bên vùng kinh tr ng đi nên Trung du và mi núi Bằ ộch tác đng lan to ngày càng vùng này.ị ủTrang 146 sgk Đa Lí 12: vào Đa lí nhiên Vi Nam (ho Atlatị ặĐa lí Vi Nam), hãy tên các lo khoáng ch và tên các chính ởTrung du và mi núi Bề ộTr i:ả ờKhoáng nả Tên mỏThan Qu ng NinhảĐng nikenồ LaơĐt hi mấ Lai ChâuS tắ Thái Nguyên, Yên BáiThi c, bôxitế Cao ngằK chìẽ Ch Đi (B n)ơ ạDoc24.vnĐng, vàngồ Lào CaiThi cế Tĩnh Túc (Cao ng)ằApatit Lào CaiBài (trang 149 sgk Đa Lí 12): sao nói vi phát huy các th nh Trungị ủdu và mi núi có nghĩa kinh n, nghĩa chính tr xã c?ề ắL gi i:ờ ả­ nghĩa kinh n: Trung du và mi núi có ti năng n, nh ng iế ớđc khai thác ph n. Vi phát các th nh vùng góp ph nâng caoượ ầv th vùng trong kinh và đóng góp quan tr ng vào phát tri nị ướ ểkinh xã vùng, ra kinh vùng ngày càng hoàn thi n.ế ơ­ nghĩa chính tr xã i: đây là vùng có nhi dân ít ng i, đng bào các dân cị ườ ộđã đóng góp cho nghi xây ng và qu c. Tuy nhiên, trong vùngấ ốv còn nhi xã nghèo, huy nghè.ẫ ọBài (trang 149 sgk Đa Lí 12): Hãy phân tích kh năng và hi tr ng phát tri nị ểcây công nghi và cây đc trong vùng.ệ ảL gi i:ờ ả­ Có ph di tích là đt feralit trên đá phi n, đá vôi và các đá khác, ngoài raầ ẹcòn có đt phù sa trung du). Đt phù sa có các thung lũng sông và các cánhấ ọđng mi núi nh Than Uyên, Nghĩa Đi Biên, Trùng Khánh...ồ ệ­ Có khí nhi đi m, gió mùa, có mùa đông nh, ch nh ng sâu aậ ưở ủđi ki đa hình vùng núi. Nh y, Trung du và mi núi có th nh đcề ặbi phát tri các cây công nghi có ngu nhi và ôn đi. Đây là vùngệ ớchè nh c, các lo chè th ngon ti ng Phú Th Thái Nguyên,ớ ướ ọYên Bái, Hà Giang, La...ơ Các vùng núi giáp biên gi Cao ng, ng n, trên vùng núi cao Hoàng Liênớ ơS có đi ki khí thu cho tr ng các cây thu quý (tam th t, đngơ ươquy, tr ng, i, th qu ...), các cây ăn qu (m n, đào, lê). Sa Pa có th tr ng rauỗ ồôn đi và xu gi ng quanh năm, tr ng hoa xu kh u.ớ ẩDoc24.vn Kh năng ng di tích và nâng cao năng su cây công nghi p, cây đc nả ảcòn n, nh ng khó khăn là:ấ Rét đm, rét i, ng mu và tình tr ng thi mùa đông.ậ ươ ướ ng các công nghi ch bi ng (nguyên li cây côngạ ướ ệnghi p) ch cân ng th nh vùng.ệ ủ­ Đy nh xu cây công nghi và cây đc cho phép phát tri nôngẩ ềnghi hàng hóa có hi qu cao và có tác ng ch du canh, du trongệ ưvùng.Bài (trang 149 sgk Đa Lí 12): Hãy phân tích kh năng và hi tr ng phát tri nị ểchăn nuôi gia súc vùng.ớ ủL gi i:ờ ả­ Có nhi đng ch trên các cao nguyên cao 600 700m, phát tri chănề ểnuôi trâu, bò (l th và a), ng a, dê. Bò đc nuôi trung cao nguyênấ ượ ởM Châu (S La). Trâu, bò th đc nuôi ng rãi, nh là trâu. Đàn trâu chi 3/5ộ ượ ếđàn trâu c, đàn bò ng 16% đàn bò (năm 2005).ả ướ ướ­ Hi nay, nh ng khó khăn trong công tác chuy các ph chăn nuôi iệ ớvùng tiêu th (đng ng và đô th làm ch vi phát tri chăn nuôi gia súc nụ ớc vùng. Thêm vào đó, các đng cũng đc o, nâng cao năng su t.ủ ượ ấ­ Hoa màu ng th dành cho chăn nuôi nhi n, nên đàn trong vùng tăngươ ợnhanh (chi 21% đàn c).ế ướBài (trang 149 sgk Đa Lí 12): Hãy xác đnh trên các trong vùngị ớvà phân tích nh ng thu và khó khăn trong vi khai thác th nh tàiữ ềnguyên khoáng vùng.ả ủL gi i:ờ ả­ Các n: than Qu ng Ninh, qu ng đng niken (S La), đt hi (Laiỏ ếChâu), Yên Bái, thi và bôxit Cao ng, chì Ch Đi (B cỏ ắK n), đng vàng (Lào Cai), thi Tĩnh Túc (Cao ng), apatit (Lào Cai).ạ ằ­ Thu i: Tài nguyên khoáng phong phú nh ta (t ra th vùngậ ướ ủv các ngành công nghi khai thác, ch bi khoáng n, đó ra ngànhề ấcông nghi ng).ệ ặDoc24.vn­ Khó khăn: vi khai thác đa các đòi ph có ph ng ti hi đi, chi phíệ ươ ạcao, lao đng lành ngh đi này, Trung du và mi núi c. có nhi nộ ạch .ếBài (trang 149 sgk Đa Lí 12): Hãy xác đnh trên các trung tâm côngị ồnghi quan tr ng vùng.ệ ủL gi i:ờ ả­ Trung tâm công nghi quan tr ng: Thái Nguyên, Vi Trì, Long, ng n.ệ ơDoc24.vn
2020-09-26 15:44:37