Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 12 Bài 20: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

36234bf5f9d8bff3d9f37d754b62a775
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2017-09-26 16:53:24 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1070 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

L­u­Quang­VòTiÕt­85­–­86:­§äc­v¨nI. ­tiÓu­dÉnH·y nªu nh÷ng nÐt c¬ b¶n vÒ t¸c gi¶ Quang Vò1. T¸c gi¶:­­­­­ L­u­Quang­Vò­(1948-1988)Quª­gèc­ë­§µ­N½ng,­sinh­t¹i­Phó­Thä­trong­mét­gia­®×nh­trÝ­thøc. Lµ­mét­tµi­n¨ng­®a­d¹ng­:­ Lµm­th¬,­s¸ng­t¸c­v¨n­xu«i,vÏ­tranh­vµ­so¹n­kÞchQua­®êi­Ngµy­29-8-1988­trong­mét­tai­n¹n­giao­th«ngTõ­n¨m­1978­lµm­biªn­tËp­viªn­t¹p­chÝ­S©n­khÊu­vµ­b¾t­®Çus¸ng­t¸c­kÞch­nãiTõng­gia­nhËp­qu©n­ngò­vµ­lµnm­nhiÒu­nghÒ­kiÕm­sèng KÞch­lµ­®ãng­gãp­®Æc­s¾c­nhÊt­víi­nh÷ng­vë­g©y­chÊn­®éng­d­­luËn:­Lêi nãi dèi cuèi cïng;ChÕt cho ®iÒu ch cã; Hån Tr ¬ngBa da hµng thÞt BÖnh sÜ; T«i vµ chóng ta…Nhµ­so¹n­kÞch­tµi­n¨ng­nhÊt­cña­nÒn­VHVN­hiÖn­®¹i­­­­­ Ph¶n ¸nh cuéc sèng b»ng viÖc kh¸m ph¸, ph¸t hiÖn nh÷ng m©u thuÉn, xung ®ét trong ®êi sèng råi diÔn ®¹t b»ng hµnh ®éng vµ ng«n ng÷ ®èi tho¹i. Qu¸ tr×nh vËn ®éng gåm giai ®o¹n: Th¾t nót-> ph¸t triÓn-> cao trµo->më nót. a. Xuất xứ: cÊu s¸ng t¹o tõ mét cèt truyÖn d©n gian b. Thể: KÞch nãi c. Gi¸ trÞ:-Lµ mét trong nh÷ng vë kÞch ®Æc s¾c nhÊt cña Quang Vò.-§Æt ra nhiÒu vÊn ®Ò míi mÎ cã nghÜa ëng triÕt lý vµ nh©n v¨n s©u s¾c.- Cã søc hÊp dÉn, thu hót m¹nh mÏ ®èi víi kh¸n gi¶ trong vµ ngoµi íc. 2.­T¸c­phẩm:d Tãm­t¾t­néi­dung­vë­kÞch :­ gåm c¶nhTr ¬ng Ba b¾t ®Çu thay ®æi t©m tÝnh khiÕn mäi ng êi trong gia ®×nh, b¹n bÌ, xa l¸nh ch¸n ghÐt, b¶n th©n v« cïng ®au khæ quyÕt ®Þnh gi¶i tho¸t chÊp nhËn c¸i chÕt§Õ ThÝch kÕt th©n víiTr ¬ng Ba-mét cao cê h¹ giíi. Tr ¬ng Ba ®ét ngét qua ®êiTrªn thiªn ®×nh Nam Tµolµm viÖc cÈu th¶ g¹ch nhÇm tªn ng êi chÕt lµ Tr ¬ng BaBÞ thÓ x¸c xui khiÕn, Tr ¬ng ba ®Þnh xu«i theo l¹i víi vî hµng thÞtLý tr ëng s¸ch nhiÔu. Tr ¬ng Ba ph¶i nhµ hµng thÞt ®Õn ®ªm míi îc vÒ nhµX¸c hµng thÞt ®ßi vÒ nhµ Tr ¬ng Ba. Mäi ng êi ngì ngµng song ®µnh ph¶i chÊp nhËn7 654321Nam Tµo söa sai b»ng c¸ch cho hån Tr ¬ng Ba nhËp vµo x¸c hµng thÞt ®Ó sèng l¹i3.­§o¹n­trÝcha. VÞ­trÝ :- TrÝch tõ c¶nh VII vµ ®o¹n kÕt cña vë kÞch.- Thuéc phÇn cao trµo vµ më nót trong qu¸ tr×nh vËn ®éng kịch.b.­ ­nghÜa:- Béc lé s©u s¾c nh÷ng m©u thuÉn, xung ®ét tõ bªn trong cña con ng êi. ThÓ hiÖn néi dung ëng t¸c phÈm.II. ĐC Hi VĂN Ả1. ng đc và tìm hi xung đt ch: ướ ịa. ng đc:ướ ọĐc phân vai:ọ­ Tr ng Ba: gi ng đau kh iồ ươ ố­ Xác anh hàng th t: gi ng đc th ng, tinị ự­ Tr ng Ba: gi ng n, chân quêợ ươ ố­ Cái Gái: gi ng ng i, nhiênọ ồ­ tác gi gi ng ch rãi, gi ng ểchuy nệII. ĐC Hi VĂN Ả1. ng đc và tìm hi xung đt ch: ướ ịb. Xung đt ch:ộ Nguyên nhân nào ẫđn xung đt ch ởc nh cu này?ả ốNh©n hËu, trong s¹ch, ngay th¼ngUèng îu nhiÒu, ham b¸n thÞt,, íc cê kh«ng cßn kh¸ng ho¹t nh tr íc Th« lç,phò phµngThó vui tao nh·, ch¬i cê víi íc ®i kho¸ng ho¹t Tró nhê thÓ x¸c dung tôc cñahµng thÞtTr ¬ng Ba Đau đớn bế tắcII. ĐC Hi VĂN Ả2. Nhân Tr ng Ba:ậ ươMàn đi tho ạMàn đi tho ạgi và Xácữ ồgi và Xácữ Màn đi tho ạMàn đi tho ạv ng thânớ ườv ng thânớ ườMàn đi tho ạMàn đi tho ạv Thíchớ ếv Thíchớ Màn tếMàn tếHỒN­HỒN­TRƯƠNG­TRƯƠNG­BABAa.­Mµn­®èi­tho¹i­gi÷a­hån­Tr­¬ng­Ba­vµ­x¸c­hµng­thÞt Th¶o­luËn­Th¶o­luËn­nhãmnhãmCö­chØ ngh« Môc®Ých VÞ thÕ NhËn xÐt cuéc ®èi tho¹i cña hån Tr ¬ng Ba vµ x¸c anh hµng thÞt c¸c ph ¬ng diÖnNhãm Nhãm 4Nhãm 3Nhãm 2Giäng ®iÖu Nhãm