Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 12 Bài 19: Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa về thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

a3fb665a574c289a86ce34157062db6c
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 09:21 PM ngày 1-04-2018 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 213 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

NG ÔN KỲ IIỀ ƯƠ ỌMÔN: giáo công dânụCâu 1: Nhà pháp quy XHCN Vi Nam là nhà qu lý ng ướ ướ ốxã ng:ộ ằA .Pháp lu tậ .Ch tr ng ươ .Pháp ch .Chính sáchCâu 2: ch giai nhà pháp quy XHCN Vi Nam th hi trung ướ ậd lãnh :ướ ủA .Đ ng ng Vi Nam .Chính ph .Ch ch ướ .Qu iố ộCâu dân ch XHCN là dân ch a:ề ủA .giai công nhân .t ng tri th cầ ứC. qu ng qu chúng nhân dânả .nhân dânCâu 4: Tham gia bi Qu i. Th hi dân ch trong lĩnh nào ướđây?A .Chính tr .văn hóa .Xã .Kinh tếCâu :Quy bình ng nam th hi dân ch trong lĩnh nào đây?ề ướA .Chính trị .Văn hóa .kinh tế .xã iộCâu đi dân ch xã ch nghĩa là gì?ặ ủA. Tuy nh trong ch B. Phát tri cao nh trong ch .ể ửC. Hoàn nh trong ch D. ng rãi nh và tri nh trong ch sộ ửCâu 7: Ông tham gia phát bi ki vi gi gìn sinh môi tr ng thôn, xóm ườtrong cu thôn. Đi đó ch ng ông đã th thi dân ch trong lĩnh nào?ộ ựA .Chính tr .văn hóa .Xã .Kinh tếCâu 8: có năng khi th văn, đã sáng tác bài th và đăng báo. Đi đó ch ng ượ ỏA đã th thi dân ch trong lĩnh nào?ự ựA .Chính tr .văn hóa .Xã .Kinh tếCâu 9: ch Nhà làgì?ả ướA Vì ích các giai trong xã iợ ộB Vì ích giai áp ngợ ượC Mang ch giai th ng trả ịD .Mang ch các giai ch trong xã iả ộCâu 10: môi tr ng là trách nhi ai?ả ườ ủA .Đ ng và Nhà ướ .Các quan ch năngơ ứB. Toàn ng, toàn quân và toàn dân Th trế ẻCâu 11: Vì sao nghi giáo c- đào ta coi là qu sách hàng u?ự ướ ượ ầA .Có vai trò quan tr ng trong vi gi gìn, truy bá văn minhọ ềB.Là đi ki phát huy ngu cề ựC Là trong nh ng ng thúc nghi CNH- HĐHộ ệD Là đi ki quan tr ng phát tri cề ướCâu dân ch XHCN trên kinh nào?ề ếA. Kinh nhi thành ph n.ế B. Ch công TLSX.ế ềC. Ch TLSX.ế D. Kinh XHCN.ếCâu 13: Anh cáo ng có hành vi tr tài Nhà là th hi hình th ườ ướ ứdân ch nào đây?ủ ướA. pháp B. Th ng nh C. Gián ti pế D. Tr ti pự ếCâu 14: Nh xây ng xã đáp ng nhu th ng xuyên, su là ườ ờph ng ng nào chính sách giáo và đào o?ươ ướ ạA .Nâng cao ch ng và hi qu giáo duc ượ .M ng quy mô giáo cở C. Xã hóa nghi giáo .Tăng ng tác qu tườ ếCâu 15: Trong nh kinh tri th có vai trò ngày càng t, ng và Nhà ản ta xác nh quan tr ng khoa c- công ngh là gì?ướ ệA .Đ ng thúc phát tri ướ .Nâng cao th cị ướC .Đi ki phát tri văn hóa Ti xây ng ạt ngầCâu 16 trong nh ng trách nhi công dân chính sách GD-ĐT, KH- CN, văn ớhóa là gì?A .Bi ng th và do sáng văn hóaế ưở ạB. Không ng ng nâng cao th ch từ ấC. Có quan yêu ng trong sángố ươD. Ra trau ph ch cứ ứCâu 17: Nh ra môi tr ng nh tranh bình ng, thúc vi áp ng ti ườ ộkhoa và công ngh là dung nào ph ng ng KH-CN?ọ ươ ướA .Đ ch qu lý KH-CNổ ảB .T th tr ng cho KH-CNạ ườC Xây ng ti cho KH-CNự ựD .T trung vào các nhi tr ng tâmậ ọCâu 18: Phát huy nh ng kh đoàn toàn dân là trong cácứ ộn dung chính sách?ộ ủA Dân Văn hóa C. Qu phòng và an ninh ngo iố ạCâu 19: ng nòng qu làự ượ ốA ng và Nhà ướ Toàn dânC ng, Nhà và nhân dân ướ Quân nhân dân, công an nhân dânộCâu 20: qu phòng và an ninh ta làề ướA qu phòng toàn dân và an ninh nhân dânề ốB qu phòng toàn dân ng nhề ạC qu phòng và an ninh nhân dânề ốD. qu phòng khu cề ựCâu 21: Vi làm nào đây không th hi đúng nghĩa qu c?ệ ướ ốA Đăng kí nghĩa khi tu iụ ổB Không ch hành nh nh ngũấ ậC Tham gia luy quân tr ng cậ ườ ọD. Tham gia tu tra ban đêm bàn dân cầ ưCâu 22: kinh xã qu phòng, an ninh làế ốA Th hi ng th hai nhi chi xây ng và qu cự ượ ốB Các th thù ch luôn tìm cách ch ng phá Nhà cế ướC ta xây ng ch nghĩa sã iướ ộD Các th đang th hi âm di bi hòa bình”ế ếCâu 23 :Anh tích tham gia ho ng an ninh trú. Đi này thự ểhi trách nhi nào đây công dân?ệ ướ ủA Nêu cáo tinnh th nh giác tr th đo thùầ ướ ẻB Xây ng kh đoàn toàn dânự ếC. sàng th hi nghĩa quân sẵ ựD sàng tham gia các ho ng an ninh và qu phòngẵ ốCâu 24: Ông là cán xã nh ng ông không mu con trai mình pahir th hi đăngộ ệlí nghĩa quân là ng thân trong gia điình ông A, em khuyên ông nh thụ ườ ếnào?A Ch hành Lu Nghĩa quân sấ ựB Nên cho con đi không ph tham gia nghĩa quân sọ ựC ban ch huy quân huy giúp đặ ỡD. Không đăng kí nghĩa quân sụ ựCâu 25 :Ho ng nào đây là ho ng khoa và công ngh ?ạ ướ ệA xu trong các nhà máy B. Khai thác khoáng nảC Tr ng ng Lai o, ghép cây tr ngạ ồCâu 26 Anh luôn nghiên u, phát huy sáng ki n, ti kĩ thu trong nầ ảxu t. Vi làm anh là th hi chính sách nào đây?ấ ướA Giáo và đào Khoa và công nghọ ệC An ninh và qu phòng Tài nguyên và môi tr ngườCâu 27 :Hành vi nào đây góp ph gi gìn, di văn hóaướ ảA. Phá nh ng di văn hóa cũỏ ảB. Đào trái phép đi kh cớ ổC. di t, tư ậD. Mua bán, trao trái phép qu giaổ Câu 28 Khi Văn Mi Qu Giám, các em ng lên hi ch pế ụnh. Trong tr ng này, em ch cách ng nào đây góp ph th hi nả ườ ướ ệchính sách văn hóa?A vũ vi làm đó các nổ ạB ng xem các ch nhứ ảC Tham gia ch nh làm ni mụ ệD Ngăn các không nên ng lên hi tả ậCâu 29 :Nhà và phát tri ti ng nói, ch vi các dâ Vi Nam làướ ệth hi nể ệA Chính sách giáo và đào oụ ạB Chính sách văn hóaC Chính sách khoa và công nghọ ệD Chính sách dân cộCâu 30: Chính sách giao t, giao ng Nhà cho nhân dân th hi cấ ướ ụđích nào đây?ướA Ch tình tr ng khái thác ng bãiấ ừB ng lí, ti ki tài nguyên ngử ừC Qu lí, và phát tri ng hi quả ảD. ng di tích ngở
2020-09-29 19:58:01