Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Giải bài tập SGK Địa lý lớp 11 Bài 3: Một số vấn đề mang tính toàn cầu

136256a64b4d46533ed8e7f592a9a02b
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-03-02 20:54:10 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 251 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỊA LÝ 11 BÀI 3: GIẢI BÀI TẬP MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU
1. Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước
đang phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển.
- Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thê' giới chủ yếu diễn ra ở các nước đang phát triển.
Các nước này chiếm khoảng 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới.
Thời kì 2001 - 2005, tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên trung bình năm của thế giới là 1,2%,
các nước phát triển là 0,1%, các nước đang phát triển là 1,5%.
- Dân số thế giới đang có xu hướng già đi. Trong cơ cấu theo độ tuổi, tỉ lệ người dưới 15
tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngàv càng cao và tuổi thọ dân số thế giới
ngày càng tăng. Dân số của nhóm nước phát triển trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi ít hơn
nhóm nước đang phát triển, nhưng độ tuổi 65 trở lên nhiều hơn ở nhóm nước đang phát
triển. Theo chỉ tiêu phân loại về dân số, nhóm nước phát triển có dân số già.
2. Giải thích câu nói: Trong bảo vệ môi trường, cần phải "tư duy toàn cầu, hành
động địa phương".
Một vấn đề môi trường tuy xảy ra ở một nơi nào đó, nhưng phạm vi lan toả có tính toàn
cầu, hoặc khu vực. Khi xem xét một vấn đề môi trường, cần đặt nó trong phạm vi rộng
lớn (nguyên nhân, hậu quả, giải pháp). Tuy nhiên, để giải quyết một vấn đề môi trường
tại một nơi nào đó, thì chính những người sống tại chỗ phải nỗ lực liên tục, thường
xuyên, chứ không thế nhờ vào những người ở nơi khác đến.
3. Lập bảng trình bày về một số vấn đề môi trường toàn cầu theo mẫu:
Vấn dề môi trường
Biến đổi khí hậu

Nguyên nhân
Lượng

CO2

Hậu quả

Giải pháp

tăng Nhiệt độ Trái Đất Giảm khí phát thải

đáng kể trong khí tăng lên.

CO2.

quyển, gây hiệu ứng
nhà kính .
Ô nhiễm nguồn
nước ngọt

Chất

thải

công Nguồn nước nhiều Xửnước

thải

nghiệp và sinh hoạt nơi trên thê' giới bị trước khi đưa vào
chưa được xử lí đưa ô

nhiễm

nghiêm sông, hồ.

trực tiếp vào các trọng.
sông, hồ.
Suy giảm đa dạng
sinh học

Con người khai thác Nhiều loài sinh vật Khai thác hợp lí, đi
thiên

nhiên

quá bị tuyệt chủng hoặc đôi với bảo vệ, phát

mức.

đứng trước nguy cơ triển
tuyệt chủng.

(nuôi

bảo tồn,....).

trồng,