Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-11 11:40:32 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi bài SGK lý 10ả bài 42: Môi tr ng và phát tri ngườ ữTr câu Lí 10 Bài 42 trang 161:ả Nh ng báo ng th ngữ ủt ng ôdôn, nóng lên Trái do các khí th làm tăng hi ngầ ứnhà kính có ph là nh ng báo ng kh ng ho ng môi tr ng khôngả ườ ?Tr i:ả ờNh ng báo ng th ng ng ôdôn, nóng lên Trái do các khíữ ấth làm tăng hi ng nhà kính chính là nh ng báo ng kh ng ho ngả ảmôi tr ngườTr câu Lí 10ị Bài 42 trang 163: Các ti khoa kế ỹthu nào đã làm cho giá nguyên li có xu ng gi trong th kậ ướ ỉqua ?Tr i:ả ờ- Các ti khoa kĩ thu trong công ngh sinh đã ra các gi ngế ốm i, năng su cao, ti ki chi phí xu t.ớ ấ- Các ti khoa kĩ thu trong công ngh li ra li uế ệchuyên ng nh ng tính năng i.ụ ớ- Các ti khoa kĩ thu trong công ngh năng ng đã phát tri nế ượ ểtheo ng tướ ăn ng ng các ng năng ng nhân, Tr i,ườ ượ ờsinh c, nhi t, th đọ iệ và gió.Bài trang 163 Lí 10:ị Th nào là phát tri ng.ế ữTr i:ả ờLà kh năng đáp ng các nhu hi mà không làm iả ượ ạđ kh năng đáp ng nhu ng lai.ế ươBài trang 163 Lí 10:ị sao vi gi quy môi tr ng đòiạ ườh chung các qu gia và toàn th loài ng iỏ ườ ?Tr i:ả ờCác môi tr ng có ph vi ng, mang tính toàn và nh ngấ ườ ưởđ nhi qu gia nh hi ng nhà kính, th ng ng dôn, xít, ôế VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễnhi sông, bi n,... các qu gia có th là nguyên nhân và cũngễ ểcó th là nhân các môi tr ng gây ra.ể ườBài trang 163 Lí 10:ị Các đang phát tri khó khăn gì vướ ềm kinh xã khi gi quy môi tr ngặ ườ ?Tr i:ả ờ- Các đang phát tri ph là các nghèo, ch phát tri nướ ướ ểkinh xã nên phát tri n, vì các này th ng vào vi cế ướ ườ ệkhai thác tài nguyên.- Các đang phát tri th ng có dân đông, gia tăng nhanh gây cướ ườ ứép cho môi tr ng.ớ ườ- Vi áp ng các công ngh hi đã gi gi nhu ngệ ụkhoáng n, nên giá khoáng cũng gi m, các xu kh khoáng nả ướ ảph tăng ng khai thác xu kh nhi dù giá tr th p.ả ườ ấ- Các đang phát tri ch phát tri nông nghi p, nên nhu mướ ởr ng canh tác ngày càng n, phá ng nhi n.ộ ơ- Các đang phát tri bao gi cũng là sân sau các phát tri n.ướ ướ ểM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả