Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-11 11:41:04 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi bài SGK lý 10ả bài 41: Môi tr ng và tài nguyên thiên nhiênườTr câu Lí 10 Bài 41 trang 159:ả Em hãy tìm ví ch ng minhụ ứr ng trong ch phát tri xã loài ng i, ng các lo tàiằ ườ ượ ạnguyên sung không ng ng.ượ ừTr i:ả ờ- Trong ch con ng bi các lo tài nguyên nh không khíị ườ ưđ th ng, sinh ăn.ể ướ ể- Con ng ngày càng ti hóa và tìm ra các tài nguyên iườ ớnh năng ng (n chín th ăn), khai thác và ng khoáng đư ượ ểti hành lao ng xu t.ế ấ- Ngày nay, ngoài nh ng tài nguyên đã có, con ng còn tìm ra các ngu tàiữ ườ ồnguyên i, bi là ngu năng ng ch và hi qu .ớ ượ ả- Trong ng lai còn nhi ngu tài nguyên tìm th y.ươ ượ ấTr câu Lí 10 Bài 41 trang 160:ả Em hãy ch ng minh ng sứ ựti khoa công ngh có th giúp con ng gi quy tình tr ngế ườ ạb đe do khan hi tài nguyên khoáng n.ị ảTr i:ả ờ- Con ng đã xu các lo li thay th ph nào đó tàiườ ượ ầnguyên khoáng n.ả- Nh ti khoa kĩ thu và công ngh con ng đã khai thác và sờ ườ ửd ng có hi qu các tài nguyên khoáng (t than đá, ngoài ngụ ụnhi t, ng ta có th xu ra ng p, thu ch nh,...).ệ ườ ệ- Do ti khoa kĩ thu t, con ng ngày càng phát hi và khaiự ườ ệthác nhi tài nguyên (s c, gió, năng ng tượ ướ ượ ặTr i,...).ờTr câu Lí 10ị Bài 41 trang 160: Em hãy ch ra nh ng hi uỉ ệc suy thoái tài nguyên và tài nguyên sinh khai thác khôngủ ịh lí.ợTr i:ả VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Tài nguyên thoái hóa, màu, tr đá, hoang hóa.ấ ạ- Tài nguyên sinh t: các loài ng th có nguy tuy ch ng ho cậ ặbi hoàn toàn, các loài gi ng ch ng.ế ượ ượBài trang 161 Lí 10:ị Môi tr ng nhiên và môi tr ng nhân oườ ườ ạkhác nhau nh th nào?ư ếTr i:ả ờ- Môi tr ng nhiên xu hi trên Trái không ph thu vào conườ ộng i, con ng tác ng vào nhiên khi nhiên thay i, nh ngườ ườ ưv phát tri theo quy lu riêng nó.ẫ ủ- Môi tr ng nhân là qu lao ng con ng i, nó phườ ườ ụthu vào con ng i, không có con ng thì nó ho i.ộ ườ ườ ạBài trang 161 Lí 10:ị Em hãy ví ch ng minh ng quan đi mấ ểhoàn nh lí quy nh là sai m.ả ầTr i:ả ờ- ch đã cho th quan đi đó là sai phát tri môiị ủtr ng bao gi cũng di ra ch phát tri xã i. Ví dườ ụkhoáng hình thành ph tr qua th gian dài, nh ng nhuả ượ ưc ng con ng không ch đi đó.ầ ườ ề- Trên th gi i, có nhi qu gia nghèo tài nguyên nh ng kinh iế ạr phát tri n, ví nh Nh n.ấ ả- ta tr đây thi ng th cho ng dân, nh ng nay đãướ ướ ươ ườ ếđ ng th trong và tr thành xu kh ngả ươ ướ ướ ứđ th gi i.ầ ớBài trang 161 Lí 10:ị Môi tr ng lí có nh ng ch năng ch uườ ếnào? sao chúng ta ph có bi pháp môi tr ng?ạ ườTr i:ả ờ- Ch năng:ứ+ Không gian ng con ng iố ườ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ+ Ngu cung tài nguyên thiên nhiênồ ấ+ Là ch ng các ch ph th do con ng ra.ơ ườ ạ- ph có bi pháp môi tr ng quy nh iầ ườ ạvà phát tri xã loài ng i.ể ườM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả