Giải bài tập SGK Địa lý 10 bài 40: Địa lý ngành thương mại

Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2019-03-11 11:41:36 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễGi bài SGK lý 10ả bài 40: lị ngành th ng iươ ạTr câu Lí 10 Bài 40 trang 154:ả vào trên, em hãyự ồtrình bày các khái ni hàng hoá, ch ngang giá.ệ ậTr i:ả ờ- Hàng hóa là ph lao ng, đem ra trao trên th tr ng,ả ượ ườcó hai thu tính là giá tr và giá tr ng.ộ ụ- ch trong th tr ng hi là đem ra trao trên th tr ng.ị ườ ượ ườ- ngang giá là th đo giá tr hàng hóa, có th là ti ho vàng cậ ướ ượth thu gi bên bán và bên mua.ỏ ữTr câu Lí 10 Bài 40 trang 156:ả Quan sát hình 40, em có nh nậxét gì tình hình xu nh kh trên th gi i.ề ớTr i:ả ờ- Khu Mĩ, châu (k Ô-xtray-li-a và không Trung Đông),ự ểchâu Âu có tr ng buôn bán vùng và so toàn th gi n.ỉ ớ- Các qu gia Trung và Nam Mĩ, ng ng các qu gia p, châu Phiố ậvà Trung Đông có tr ng buôn bán th p.ỉ ấTr câu Lí 10ị Bài 40 trang 156: vào ng 40.1, em có thự ểrút ra nh xét gì tình hình xu nh kh có nậ ướ ềngo th ng phát tri hàng th gi năm 2001.ạ ươ ớTr i:ả ờ- Các này chi tr ng cao giá tr xu nh kh th gi i.ướ ớ- các này có cán cân xu t, nh kh ng.ầ ướ ươBài trang 157 Lí 10:ị Th nào là ngành th ng i? Vai trò ngànhế ươ ủth ng vi phát tri kinh xã c.ươ ướTr i:ả ờ- Ngành th ng là khâu li xu tiêu dùng thông qua vi cươ ệluân chuy hàng hóa, ch gi ng bán và ng mua.ể ườ ườ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễ- Vai trò ngành th ng i:ươ ạ+ li xu và tiêu dùng.ố ấ+ Đi ti xu tề ấ+ ng tiêu dùng.ướ ẫ- Vai trò ngành th ngộ ươ+ Trao hàng hóa, ch trong qu gia.ổ ố+ Thúc chuyên môn hóa xu và phân công lao ng theo lãnh th .ẩ ổ- Vai trò ngành ngo th ng:ạ ươ+ Trao hàng hóa, ch gi các qu gia..ổ ố+ Thúc phân công lao ng qu .ẩ ếBài trang 157 Lí 10:ị Trình bày đi th tr ng th gi i.ặ ườ ớTr i:ả ờ- Toàn hóa kinh đã tr thành xu ng quan tr ng nh trongầ ướ ấs phát tri kinh th gi i.ự ớ- Tình hình XNK trên th gi i:ế ớ+ Kh ng buôn bán trên toàn th gi ngày càng tăng.ố ượ ớ+ Ba trung tâm buôn bán nh th gi i: Hoa Kì, Tây Âu và Nh n.ớ ả+ Ho ng buôn bán trên th gi trung vào các phát tri n.ạ ướ ểBài trang 157 Lí 10:ị Cho ng li u:ả ệa) Tính giá tr xu kh bình quân theo ng qu gia trên.ị ườ VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễVnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả ễb) bi hình th hi n.ẽ ệc) Rút ra nh xét thi t.ậ ếTr i:ả ờa. Tính giá tr xu nh kh u:ị ẩ- Hoa Kì: 2789.5 USD/ng i.ườ- Trung Qu c: 657,2 USD/ng i.ố ườ- Nh n: 4439,6 USD/ng i.ậ ườb. bi :ẽ ồc. Nh xét:ậ- Giá tr xu nh kh bình quân trên ng cao nh là Nh n,ị ườ ảti theo là Hoa Kì, th nh là Trung Qu c.ế ố- Trung Qu có giá tr xu kh cao nh nh ng giá tr xu kh bìnhố ẩquân trên ng th nh t.ầ ườ ấ- Nh có giá tr xu kh th nh nh ng giá tr xu kh bình quânậ ẩtrên ng cao nh t.ầ ườ ấM các xem ti tài li i: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10 VnDoc tài li u, văn pháp lu t, bi mi phíả